MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zapytanie ofertowe dotyczące zespół ds. monitoringu przyrodniczego zadanie III.1 projekt pn Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 ....

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na świadczenie usług dotyczących monitoringu przyrodniczego
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 3/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2017 roku
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie dla projektu realizowanego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22 września 2015 roku.  
I.                                                Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
 
II.                                                Przedmiot oferty:
Przedmiotem zaproszenia jest świadczenie usług (2 osobowy zespół ds. monitoringu przyrodniczego)
w zakresie bieżącego nadzoru przyrodniczego, konsultacji w zakresie podejmowanych działań ochronnych, udziału w spotkaniach zespołu realizującego projekt, wykonanie monitoringu „0”, w trakcie i po realizacji zadań
w ramach projektu pn. „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”, szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik - Plan monitoringu siedlisk i gatunków w ramach projektu, realizowany w ramach projektu przez zespół ds. monitoringu przyrodniczego (2 osoby). Dodatkowo Zamawiający otrzyma dwukrotnie
(w terminach: do końca marca 2018 roku i do końca grudnia 2018 roku) opracowanie w formie pisemnej
z przeprowadzonych badań w odniesieniu do istotnych zagadnień dotyczących części przyrodniczej projektu (część I, II osobno).  
 
1.       CZĘŚĆ I - Koordynator do spraw siedlisk i gatunków o specjalności hydrobiolog
wymiar czasu pracy: 16 godzin/miesięcznie
wymagane kwalifikacje: samodzielny pracownik naukowy; praktyka w badaniach terenowych dotyczących ichtiofauny, bentosu oraz parametrów fizyko-chemicznych wód potwierdzona publikacjami; dorobek naukowy w zakresie hydrobiologii oparty na badaniach wód płynących dorzecza Drawy; doświadczenie w ocenie natężenia presji ruchu turystycznego na środowisko rzeczne poprzez obserwacje i metody ankietowe;
2.       CZĘŚĆ II – Koordynator ds. siedlisk i gatunków o specjalności hydrobotanik
 wymiar czasu pracy: 16 godzin/miesięcznie
wymagane kwalifikacje: samodzielny pracownik naukowy; praktyka w badaniach terenowych dotyczących wyróżniania zbiorowisk roślinnych w nurcie i obrzeżach rzeki potwierdzona publikacjami; dorobek naukowy w zakresie hydrobotaniki oparty na badaniach wód płynących dorzecza Drawy; umiejętność oceny stanu ekologicznego wód płynących na podstawie składu gatunkowego i ilościowego makrofitów;
Termin realizacji zamówienia od kwietnia 2017 roku do grudnia 2018 roku (21 miesięcy). Dokładny termin rozpoczęcia świadczenia usług zostanie określony po wyłonieniu pełnego składu zespołu ds. monitoringu przyrodniczego. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenie. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało raz w miesiącu, na podstawie rachunków/faktur wraz z miesięcznym zestawieniem czasu pracy dostarczonych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. W przypadku nie uzyskania potwierdzenia dofinansowania projektu w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 do momentu rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcami na okres 3 miesięcy kalendarzowych z możliwością dalszego przedłużenia umowy.  
 
III.                                                Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
w odniesieniu do kryteriów doświadczenia i wykształcenia na zasadzie załączono/nie załączono na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający wykluczy
z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
 
Nazwa kryterium Waga
Cena 100 pkt
 
  • Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
 (cena najniższa / cena w przedstawionej ofercie) x 100 = . . . pkt
  • Wynik
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
 
 
IV.                                                Sposób złożenia oferty:
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podpisać i złożyć zgodnie z załączonym opisem przedmiotu i warunkami zamówienia. Do oferty należy załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dorobek naukowy. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładną nazwą i adresem Oferenta oraz dopiskiem: Oferta na świadczenie usług zespołu ds. monitoringu przyrodniczego w ramach projektu „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”. Zamawiający dopuszcza możliwość,
w terminie przez siebie ustalonym, jednorazowego uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie przez Wykonawcę brakujących dokumentów, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienia podpisów, przedłożenia w formie pisemnej dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Zastrzega się, że Gmina Dobiegniew może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie bez wyłaniania oferentów.
 
V.                                                Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 24 marca 2017 r. do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres.
W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do sekretariatu Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
VI.                                                Osoba do kontaktu:
Andrzej Kuczyński tel: 095 74 88 165 ; e-mail: a.kuczynski@dobiegniew.pl
 

 zalformmonit.doc      formularz ofertowy

 zalplanmsig.pdf      plan monitoringu

 zapmonitoring.pdf      zapytanie ofertowe