MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - „Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich”.

 
Ogłoszenie nr 611545-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.


Gmina Dobiegniew: Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk
wędkarskich

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu:  Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000000, ul. Obrońców Pokoju  24,
66-520  Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, , e-mail d.domagala@dobiegniew.pl, , faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie (I piętro - sekretariat), ul Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich
Numer referencyjny: RKG.271.06.2020.DD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich”. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach dokumentacji budowlanej pod nazwą: „Budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie” 1. Opis prac budowlanych Budowa nawierzchni ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie położona jest na działkach nr 213 i 206/3 obręb Osiek oraz na działce nr 441/22 obręb 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżki pieszej wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad północnym brzegiem Jeziora Wielgie w Dobiegniewie - etap I - w poniżej podanym zakresie: A. Nawierzchnia dojazdu z placem manewrowym i miejscami postojowymi Dojazd z drogi gminnej położonej na działce nr 201 obręb Osiek oraz plac manewrowy z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych zaplanowano wykonać o nawierzchni tłuczniowej. Konstrukcja nawierzchni: • nawierzchnia tłuczniowa bazaltowa #0/31.5mm gr.10cm po zagęszczeniu mechanicznym, • podbudowa zasadnicza tłuczniowa #0/63mm gr.20cm po zagęszczeniu mechanicznym, • podsypka piaskowa gr. 10cm. Dojazd i plac manewrowy o powierzchni 403,00 m². Zaplanowano budowę 5 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz jedno miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingu wynosi 80,50 m². Obramowania miejsc postojowych wykonać z kostki brukowej betonowej klasy M 50 grubości 8 cm [PN-EN 45014] ułożonej na ławie betonowej klasy C16/20. Powierzchnia dojazdu z placem manewrowym i miejscami postojowymi wynosi 483,50 m². Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jeziora – 2% , Na granicy pomiędzy nawierzchnią tłuczniową i nawierzchnią gruntową należy zakotwić pale Ø15 cm wysokości 100cm w rozstawie 122cm (15 szt.). B. Nawierzchnia gruntowa placu i ścieżki pieszej Przejście z placu manewrowego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych o nawierzchni tłuczniowej na plac i ścieżkę pieszą zaplanowano o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Konstrukcja nawierzchni: • warstwa ścieralna mineralna #0/8mm gr.4cm kolor Graubeige, • warstwa dynamiczna mineralna #0/16mm gr.6cm • podbudowa zasadnicza tłuczniowa #0/31,5mm gr.15cm po zagęszczeniu mechanicznym, • podsypka piaskowa - warstwa odsączająca gr. 10cm. Nawierzchnia gruntowa przy placu postojowym do wejścia na ścieżkę pieszą o powierzchni 352,60 m². Nawierzchnia gruntowa ścieżki pieszej o szerokości 150 cm i powierzchni 804,15 m². Całkowita powierzchnia o nawierzchni gruntowej wynosi 1156,75 m². Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jeziora – 2%. Pobocza ścieżki humusowane warstwą gr. 10 cm z obsiewem mieszanką traw na szerokości 2x30cm. Powierzchnia zagospodarowania terenów zielonych wynosi łącznie 593 m². C. Nawierzchnia deskowana ścieżki pieszej Dla ułatwienia poruszania się osób z ograniczeniami ruchowymi zaplanowano wykonanie pomostów/kładek w celu zniwelowania nierówności terenu. Konstrukcja nawierzchni; • deska pomostowa frezowana 4,8x16,5cm, • płyty obrzeża 8x30 cm, • podłużnice 10x10 cm co 47cm - 3szt. • poprzecznica 10x10cm co 100cm, • podsypka piaskowa gr. 30cm. Długość nawierzchni deskowanej na ścieżce pieszej wynosi 120,50m. Nawierzchnia deskowana ścieżki pieszej o szerokości 150 cm i powierzchni 180,75 m². Elementy nawierzchni deskowanej ścieżki pieszej wykonane z drewna konstrukcyjnego. D. Pomosty wędkarskie Pomost wędkarski Nr 1 Pomost zlokalizowany w hm 3+04,00 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na palach Ø20cm o długości 400 - 600cm. Wymiary pomostu w planie 1,50x12,00 m. Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 1,50 m. Prawostronna krawędź pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 18,00 m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,83 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL-ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871760,75 Y = 5551043,49 (oś wejścia na pomost), B X = 5871748,94 Y = 5551045,64 (oś końca pomostu). Pomost wędkarski Nr 2 Pomost zlokalizowany w hm 3+51,20 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na palach Ø20cm o długości 400 - 500cm. Wymiary pomostu w planie 1,50x7,40 m. Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 1,50 m. Prawostronna krawędź pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 11,10 m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,62 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871772,60 Y = 5551089,20 (oś wejścia na pomost), B X = 5871765,65 Y = 5551091,74 (oś końca pomostu). Pomost wędkarski Nr 3 Pomost zlokalizowany w hm 3+84,30 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na palach Ø20cm o długości 400 - 500cm. Wymiary pomostu w planie 1,50x7,40 m. Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 1,50 m. Prawostronna krawędź pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 11,10 m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,49 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871782,02 Y = 5551120,96 (oś wejścia na pomost), B X = 5871774,91 Y = 5551123,03 (oś końca pomostu). Pomost wędkarski Nr 4 Pomost zlokalizowany w hm 4+12,20 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na palach Ø20cm o długości 400 - 500cm. Wymiary pomostu w planie 1,50x7,40 m. Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 1,50 m. Prawostronna krawędź pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 11,10 m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,36 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871789,85 Y = 5551147,71 (oś wejścia na pomost), B X = 5871782,77 Y = 5551149,85 (oś końca pomostu). Pomost wędkarski Nr 5 Pomost zlokalizowany w hm 4+47,90 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na palach Ø20cm o długości 400 - 500cm. Wymiary pomostu w planie 1,50x7,40 m . Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 1,50 m. Prawostronna krawędź pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 11,10 m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,38 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871799,99 Y = 5551181,93 (oś wejścia na pomost), B X = 5871792,91 Y = 5551184,06 (oś końca pomostu). Pomost wędkarski Nr 6 Pomost zlokalizowany w hm 4+80,40 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na palach Ø20cm o długości 400 - 500cm. Wymiary pomostu w planie 1,50x7,40 m . Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 1,50 m. Prawostronna krawędź pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 11,10 m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,59 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871807,80 Y = 5551213,30 (oś wejścia na pomost), B X = 5871800,52 Y = 5551214,57 (oś końca pomostu). Elementy pomostów wędkarskich Nr 1- 6 wykonane z drewna konstrukcyjnego. E. Pomosty skarpowe Pomost skarpowy Nr 1 Pomost skarpowy zlokalizowany w hm 2+64,60 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na 12 palach Ø20cm o długości 400 - 500cm. Wymiary pomostu w planie 7,00x7,50 m. Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 7,00 m. Zewnętrzne krawędzie pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 52,50m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,88 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871747,93 Y = 5551006,51 (oś wejścia na pomost), B X = 5871741,07 Y = 5551009,61 (oś końca pomostu). Pomost na ścieżce zdrowia - punkt „równoważnie”. Pomost skarpowy Nr 2 Pomost skarpowy zlokalizowany w hm 5+14,90 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na 12 palach Ø20cm o długości 300 - 400cm. Wymiary pomostu w planie 7,00x7,50 m. Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 7,00 m. Zewnętrzne krawędzie pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 52,50 m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,55 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871816,48 Y = 5551246,39 (oś wejścia na pomost), B X = 5871809,22 Y = 5551248,26 (oś końca pomostu). Pomost na ścieżce zdrowia - punkt „drabinki”. Pomost skarpowy Nr 3 Pomost skarpowy zlokalizowany w hm 6+87,30 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie prostokąta posadowiony na 12 palach Ø20cm o długości 300 - 400cm. Wymiary pomostu w planie 7,00x7,50 m. Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 7,00 m. Zewnętrzne krawędzie pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 52,50m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 53,10 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871844,53 Y = 5551415,47 (oś wejścia na pomost) B X = 5871837,04 Y = 5551415,24 (oś końca pomostu ) Pomost na ścieżce zdrowia - punkt „słupki”. Pomost skarpowy Nr 4 Pomost skarpowy zlokalizowany w hm 7+32,70 ścieżki pieszej. Pomost w kształcie kwadratu posadowiony na 20 palach Ø20cm o długości 300 - 500cm. Wymiary pomostu w planie 8,00x8,00 m. Wejście na pomost z przyczółka żelbetowego o szerokości 8,00 m. Zewnętrzne krawędzie pomostu zabezpieczona poręczą o wysokości 110 cm nad poziomem poszycia. Powierzchnia całego pomostu wynosi 64,00 m². Rzędna poszycia pomostu wynosi 52,80 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych pomostu: A X = 5871837,58 Y = 5551462,63 (oś wejścia na pomost) B X = 5871829,67 Y = 5551463,77 (oś końca pomostu) Pomost na ścieżce zdrowia – „miejsce odpoczynku”. Elementy pomostów skarpowych Nr 1-4 wykonane z drewna konstrukcyjnego. F. Umocnione nabrzeże z pomostem pływającym Umocnione nabrzeże z pomostem pływającym zlokalizowane jest w hm 7+43,50 ścieżki pieszej. Przekrój umocnienia nabrzeża w formie schodów. Nabrzeże wsparte jest na zaostrzonych palach 9x9cm o długości 200cm. - 10szt. Wymiary nabrzeża w planie 1,80x8,10 m. Powierzchnia nabrzeża wynosi 14,58 m². Rzędna korony nabrzeża wynosi 51,75 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w punktach krawędziowych nabrzeża: A X = 5871831,27 Y = 5551470,05 (krawędź zachodnia), B X = 5871834,03 Y = 5551477,57 (oś końca pomostu). Przy nabrzeżu zacumowany jest typowy pomost pływający stalowo - drewniany o wymiarach 240x600x50cm. Rzędna korony pomostu pływającego wynosi 51,40 mnpm. Współrzędne geodezyjne PL- ETRF 2000 w środku pomostu pływającego: C X = 5871831,39 Y = 5551474,30. G. Przyczółki pomostów Podpory pomostów stanowią żelbetowe przyczółki o przekroju poprzecznym 80x120 cm z betonu hydrotechnicznego kl C 25/30 zbrojone stalą B500SP. Długość przyczółków jest zmienna i wynosi: • Przyczółek Nr 1 – L=150 cm ,V=0,741 m³ - 6kpl. • Przyczółek Nr 2 – L=700 cm ,V=3,458 m³ - 3kpl. • Przyczółek Nr 3 – L=800 cm ,V=3,952 m³ - 1kpl. Izolacja odziemnych powierzchni konstrukcji betonowych. Podłoże przyczółka beton klasy C8/10 warstwa grubości 10 cm. Oparcie belek na przyczółku wyłożone folią hydroizolacyjną gr. 1 mm. H. Mała architektura Przewiduje się montaż 7 tablic informacyjnych. Stelaż do prezentacji tablic jednostronnych; - wymiary tablicy 135 x 100 cm (poziomo), - tablice montowane są do dwóch rygli średnicy 8 - 10 cm za pomocą ocynkowanych sztyftów, - wskazane są pełne plecy konstrukcji, - długość słupów - 230 cm + 70 cm 70 cm kotwienia stalowego, ocynkowanego, - średnica słupów - 12 cm. Usytuowanie tablic przedstawiono na rys. nr 2 „Projekt Zagospodarowania Terenu”. Przewiduje się wykonanie 7 koszy na śmieci, na worki 100 l z ramką do mocowania worków. Na pomoście skarpowym nr 4 przewiduje się zamocowanie 3 ławek parkowych. Warunki płatności Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowe warunki płatności zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt.

II.5) Główny kod CPV: 45233161-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45233000-9
45242000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  data zakończenia: 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, rozbudowa, przebudowa) pomostów (kładek) o konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy min. 470 m2, wykonanie nawierzchni utwardzonych (chodniki, jezdnia, parkingi) płytami ażurowymi, kruszywem mineralnym, betonem asfaltowym, kostką betonową lub innym sposobem utwardzenia– łączna powierzchnia lub powierzchnia jednego sposobu utwardzenia min. 1400 m2. Wymaga się potwierdzenia wykonania poszczególnych wymaganych rodzajów robót zrealizowanych w ramach jednego zadania o wartości umowy nie mniejszej niż 700 tys. zł brutto (musi to być jedno zadanie zawierające wszystkie rodzaje robót). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musie być spełniony przez jednego z wykonawców. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty. 2. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.dobiegniew.pl w zakładce: Dla Przedsiębiorców - Aktualne zamówienia, dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp wg wzoru zamieszczonego w SIWZ – załącznik nr 10. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji – o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b)wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót – o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót – o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK „KOMUNALNI”) – o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) gdy wystąpią awarie techniczne nie zawinione przez Wykonawcę (np.: długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub wody z sieci wodociągowej – trwające co najmniej 3 dni) – o czas usunięcia awarii, f)w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni – o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), g) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace – o czas określony w decyzji. h) w przypadku ograniczeń związanych z epidemią Covid 19, w szczególności wprowadzeniem zakazu związanego z działalnością wykonawcy np. ograniczeniem przemieszczania się pracowników, kwarantanna pracowników wykonawcy. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest –Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: urzad@dobiegniew.pl; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 570 855 090, lub adresem e-mail: bogdan.spetany@cbi.24pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykorzystanie lokalnych walorów przyrodniczych poprzez utworzenie ścieżki pieszej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie wraz z adaptacją stanowisk wędkarskich”, Nr sprawy: RKG.271.06.2020.DD, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
                                                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                   mgr Sylwia Łaźniewska

 

 1ZmianaNr1SIWZ.pdf      Zmiana Nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.11.2020 r. - umieszczono dnia 30.11.2020 r.

 2ZmienionyzalacznikNr5doSIWZ.zip      Zminiony załącznik Nr 5 w formacie WORD do zmiany Nr 1 treści SIWZ z dnia 30.11.2020 r. - umieszczono dnia 30.11.2020 r.

 OdpowiedzinazapytaniaNr1jezioro.pdf      Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców - umieszczono dnia 30.11.2020 r.

 Ogoszenieozmianieogloszenia.pdf      OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia Nr 540528259-N-2020 z dnia 30.11.2020 r. - umieszczono dnia 30.11.2020 r.

 SIWZjezioroWielgie.zip      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Nr 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 10

 ZalacznikNr7Projektbudowlanywykonawczy.zip      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany wykonawczy

 ZalacznikNr8SIWZjezioroWielgie.zip      Załącznik Nr 8 do SIWZ - SpecyfikacjaTechniczna Wykonania i Odbioru Robót

 ZalacznikNr9jezioroWielgie.zip      Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót + kosztorys ofertowy.