MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zapytanie ofertowe - Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego - zadania pn. "Przebudowa dwóch kotłowni węglowych przy ul. Szkolnej i Mickiewicza 3 w Dobiegniewie na kotłownie gazowe".

     

 Dokumentacjazprzeprowadzonegopostpowania.pdf      Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania - Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego - zadania pn. "Przebudowa dwóch kotłowni węglowych przy ul. Szkolnej i Mickiewicza 3 w Dobiegniewie na kotłownie gazowe".

 OdpowiedzinazapytanieNr1Studium.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 04.11.2019 r.

 ZalacznikNr1studium.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2studium.docx      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 ZalacznikNr3studium.docx      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 ZalacznikNr4studium.doc      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 Zapytaniestudiumwykonalnosci.pdf      Zapytanie ofertowe - Wykonanie Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego - zadania pn. "Przebudowa dwóch kotłowni węglowych przy ul. Szkolnej i Mickiewicza 3 w Dobiegniewie na kotłownie gazowe".