MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zapytanie ofertowe - "Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi".

Dobiegniew, dnia 24.07.2018 r.
 
  
Znak sprawy: RKG.7013.10.2018.JM                                                                                                                                                                  
                                                            
 
Zaproszenie
do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9,
działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi”
.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
 
 
I.  ZAMAWIAJĄCY
 
1.    Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
2.  Strona internetowa: www.dobiegniew.pl
3.  E-mail: m.bieganska@dobiegniew.pl
4.  Osoby do kontaktu:
     Jerzy Mudrow, tel. 95 74 88 146 (Urząd Miejski w Dobiegniewie).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wspólny słownik zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV i nazwy):
45212413-4 - Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego.
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi.
W ramach planowanego zadania należy wykonanie remontu następujących pomieszczeń przedszkola: korytarza, pomieszczenie z windą towarową, pokój dyrektora, pomieszczenia wskazane przebudować na salę zabaw i pomieszczenie sypialne. Dodatkowo należy wykonać wymianę terenów utwardzonych przy przedszkolu tj. chodnika wjazdu i placu. Roboty wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi”. Dokumentacja techniczna (załącznik nr 4), przedmiar robót  (załącznik nr 5), stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
-   Remont korytarza w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, wymiany drzwi wejściowych do pomieszczeń i robót malarskich.
-   Remont pomieszczenia z windą w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, energetycznej tablicy głównej  i robót malarskich.
-  Wykonanie projektowanego pomieszczenia sypialnego w zakresie: demontaż zbędnych instalacji, ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia i robót malarskich.
-  Wykonanie projektowanej sali zabaw w zakresie: demontaż zbędnych instalacji, ścian, sufitu podłogi, oświetlenia z wyminą instalacji i osprzętu, wykonania ścianki działowej, wymiany okien oraz robót malarskich.
-  Remont pokoju dyrektora w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, wymiany drzwi wejściowych do pomieszczenia i robót malarskich.
-  Remont chodnika i wjazdu i placu w zakresie: wymiany nawierzchni chodnika na kostkę brukową gr. 6 cm oraz wymiany nawierzchni wjazdu i placu na kostkę brukową gr. 8 cm. 
3. Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
6. Termin wykonania zamówienia – do 16.11.2018 roku.
7. Remont przedszkola wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi” oraz zgonie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
 
1.      Cena oferty brutto (C1) – 100 punktów.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru:
 
                              cena brutto najkorzystniejszej oferty
C1 =             ----------------------------------------------------- x 100 pkt
                                cena  brutto badanej oferty
 
C1- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
 
Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
2.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (C1) wynikających z wyżej podanego wzoru.
3.      Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie), cenę brutto (cyfrowo i słownie).
 
IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1. Oferty należy złożyć (e-mailem, osobiście – Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego) do dnia 10.08.2018 r. do godz. 15:00.
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, nie podlega ocenie.
 
V. OKREŚLENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA ZMIAN
        UMOWY.

 
1.    Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie odnośnie przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy:
-  zmiana terminu realizacji zamówienia jest spowodowana przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli nie będzie to wynikało z winy i zaniechania Wykonawcy,
-  zmiana terminu realizacji spowodowana jest faktem, iż w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania zmian rozwiązań projektowych, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, itp.
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
 
1.      Oferta winna zawierać:
a)      Wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 1 do zapytania,
b)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 do zapytania,
c)      Akceptację projektu umowy – zał. Nr 3 do zapytania.
2.      Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3.      Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
4.      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5.      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

6.      INFORMACJE INNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ - Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: inwestycje@dobiegniew.pl;
b)      inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew jest Pan Tadeusz Bednarczuk, kontakt: adres e-mail: t.bednarczuk@dobiegniew.pl, telefon 95-761-10-01;
c)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi””, Nr sprawy - j.w., prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
d)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
e)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
g)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)      posiada Pani/Pan:
·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i)        nie przysługuje Pani/Panu:
·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7.  Oferty składane, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego, winny być opakowane i oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
oraz opisane:
OFERTA W ZAPYTANIU O CENĘ NA REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W DOBIEGNIEWIE.
 
Nie otwierać przed terminem: 10.08.2018 r.  do godz. 15:00
 
 

 Opisrobt.docx      Opis robót

 Przedmiarprzedszkole.pdf      Przedmiar robót

 Rysunekprzedszkole.pdf      Rysunek terenu zewnętrznego - remont nawierzchni chodnika i terenów utwardzonych

 Rzutprzedszkole.pdf      Rzut parteru - oznaczenie pomieszczeń

 ZalacznikprzedszkoleNr1.docx      Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

 ZalacznikprzedszkoleNr2.docx      Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1

 ZalacznikprzedszkoleNr3.docx      Załącznik Nr 3 - Projekt umowy