MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Wykonanie dokumentacji dla zadania "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - II etap

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dobiegniew.pl
Ogłoszenie nr 73864 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.
Dobiegniew: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny
Mierzęcka Struga – II etap”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000,  ul. Dembowskiego  2, 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001,
e-mail inwestycje@dobiegniew.pl, faks 957 611 041. Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I. 3) KOMUNIKACJA: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Wymagane jest przesłanie ofert: w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – II etap”
Numer referencyjny: RKG.GA.271.05.2017
II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi
II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ): W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących zamierzeń:
- Budowa przystani kajakowej przy wypływie Mierzęckiej Strugi z jeziora Wielgie w Dobiegniewie;
- Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie;
- Budowa przystani wodnej wraz z małą infrastrukturą biwakową w miejscowości Łęczyn;
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nad jeziorem Osiek w miejscowości Osiek;
- Rozbudowa pomostu drewnianego nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.
W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 29 ustawy Pzp stanowią wytyczne do sporządzenia opracowania projektowego – załącznik nr 7 do SIWZ.
II. 5) Główny kod CPV: 71000000-8
II. 6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II. 7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 22/12/2017
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III. 1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł (dla jednej części, składając ofertę na więcej części należy pomnożyć 50 tys. przez liczbę części).
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże usługi* wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. *Przez usługę Zamawiający rozumie wykonanie minimum jednej dokumentacji projektowej odpowiadającej swym zakresem przedmiotowi zamówienia (zakres jednej części zamówienia – opis wg zał. Nr 7 do SIWZ).
W zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę: - dla części I – remont, przebudowa lub zaprojektowanie nowych obiektów infrastruktury turystycznej obejmującej m.in. wiatę biesiadną (min. 25 m2), pomost drewniany o dł. min. 100 m, nawierzchnie utwardzone (polbruk, tłuczeń, asfalt) min. 2.000,00 m2; - dla części II - remont, przebudowa lub zaprojektowanie nowych obiektów infrastruktury turystycznej obejmującej m.in. wiatę biesiadną (min. 50 m2), pomost drewniany o dł. min. 150 m.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
- minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej, do projektowania bez ograniczeń (dla części I i II),
- minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej, do projektowania bez ograniczeń (dla części I i II),
- minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczeń (dla części I).
III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III. 2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – nie dotyczy
III. 2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  nie
III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
III. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: nie dotyczy
III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzająca spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia).
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. - załącznik nr 4 do SIWZ).


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
IV. 1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
IV. 1.6) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie


IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20

IV. 2.2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak
IV. 3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 oraz określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1) w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,
b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych niniejszą umową,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
d) wystąpienia zmian przepisów prawa, które spowodują konieczność dostosowania dokumentacji do znowelizowanych przepisów,
e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające wydały decyzje o wstrzymaniu wykonywania umowy lub nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie (na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy) i skutkuje to koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wymienione w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
2) W części dotyczącej zmiany zakresu przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1b ustawy Pzp) w przypadku:
a)konieczności aktualizacji dokumentacji lub zmiany szczegółowego zakresu dokumentacji w sytuacjach określonych w pkt 1) lit. a-e,
b)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
c)pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji/nowszej technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy.
3) W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian).
4) W części dotyczącej zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie w razie wystąpienia sytuacji, określonych w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2.
5) W przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
6) W części dotyczącej zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (o których mowa w § 12 ust. 1) w przypadku:
a) śmierci, choroby, ustania stosunku pracy lub innych zdarzeń losowych. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego,
b) gdy Zamawiający uzna i pisemnie uzasadni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zmiana wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
3. Żadna z ww. przesłanek do zmiany umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz §6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy.
IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09/05/2017, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty:
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. 4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV. 4.3) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV. 4.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury turystycznej w miejscowościach Dobiegniew i Łęczyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących zamierzeń:
- Budowa przystani kajakowej przy wypływie Mierzęckiej Strugi z jeziora Wielgie w Dobiegniewie;
- Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie;
- Budowa przystani wodnej wraz z małą infrastrukturą biwakową w miejscowości Łęczyn;
- Rozbudowa pomostu drewnianego nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 22/12/2017
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
 
 
Część nr: II    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy infrastruktury turystycznej w miejscowości Osiek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących zamierzeń:
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nad jeziorem Osiek w miejscowości Osiek.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 22/12/2017
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
 


 SIWZdokumentacja.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zalacznik7doSIWZ.docx      Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z jawnego otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”

  


Znak sprawy: RKG.GA.271.04.2017                                                                                                                       Dobiegniew, dn. 25.04.2017 r.


                                                                            INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

1. Nazwa zamówienia:

   Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew –  chcę tu mieszkać, pracować i żyć”:
    a)  CZĘŚĆ I – wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Jedności Robotniczej i Szkolnej,
    b) CZĘŚĆ II – wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej,
    c) CZĘŚĆ III – wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej.

2. Tryb udzielenia zamówienia:
    Przetarg nieograniczony (art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 ze zmianami).

3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
    Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 240.000,00 zł brutto.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie
     o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SIWZ).
     Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
      w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zbiorcze zestawienie ofert):

 
Numer oferty Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Cena  w zł Termin wykonania Okres gwarancji Warunki płatności
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL” Filip Walczak
ul. Kobylogórska 16A
66-400 Gorzów Wlkp.
 
CZĘŚĆ I 59.400,00 – netto
73.062,00- brutto
 
30.06.2018 r.
 
  24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury
CZĘŚĆ II
51.400,00 –netto
63.222,00-brutto
 
30.06.2018 r.
 
24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury
CZĘŚĆ III
52.400,00-netto
64.452,00-brutto
 
30.06.2018 r.
 
24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury
2. TRASKO Pracownia Projektowa
Zygmunt Sobolewski
ul. J. Korzeniowskiego 2/171
70-211 Szczecin
CZĘŚĆ I 160.480,00 –netto
197.390,40- brutto
 
30.06.2018 r.
 
  24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury
CZĘŚĆ II
124.140,00 –netto
152.692,20-brutto
 
30.06.2018 r.
 
24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury
CZĘŚĆ III
122.140,00-netto
150.232,20-brutto
 
30.06.2018 r.
 
24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury
3. LUBUSKIE  CENTRUM BUDOWNICTWA  PASYWNEGO
ul. Żwirowa 204
66-415 Chwalęcice
CZĘŚĆ I
76.000,00 –netto
93.480,00-brutto
 
30.06.2018 r.
 
24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury
CZĘŚĆ II
75.500,00-netto
92.865,00-brutto
 
30.06.2018 r.
 
24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury
CZĘŚĆ III
75.500,00-netto
92.865,00-brutto
 
30.06.2018 r.
 
24 m-ce
 
30 dni od złożonej faktury