MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Dotacje na usunięcie wyrobów z azbestu

Dobiegniew, dnia 20 kwietnia 2017r.
 
INFORMACJA
 
Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości dofinansowania zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości będących w posiadaniu osób będących właścicielami lub mających tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu lub innej formy korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Dobiegniew.
 
Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
W związku z powyższym właściciele lub użytkownicy nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu w okresie do 18 sierpnia 2017 roku, winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2017 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 
Do wniosku należy dołączyć:
  1. kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) lub tytuł prawny do władania nieruchomością,
  2. kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydanego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu tego organu; przedmiotowe zaświadczenie musi być przedłożone w tut. Urzędzie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę - o ile dotyczy,
  3. kopię mapy z zaznaczonym miejscem występowania wyrobów zawierających azbest na danej posesji,
  4. oświadczenie właściciela nieruchomości w sprawie użyczenia gruntów na czas wykonywania prac budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do  niniejszego regulaminu).
 
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pok. 29,  tel. 957488157.
  


 2104201701.pdf      Zarządzenie Nr 26/2017

 210420172.pdf      Regulamin przyznania dofinansowania

 210420173.pdf      Zał. nr 1 do Regulaminu

 210420174.pdf      Zał. nr 2 do Regulaminu

 210420175.pdf      Zał. nr 3 do Regulaminu