MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Akcja AZBEST - podsumowanie 2017

Informacja dotycząca rezultatów zadania pn.
„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko
Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew w wysokości 12.355,57 zł w formie dotacji na cele bieżące stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania.
Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu priorytetowego NFOSiGW pn.: System - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Na powyższą łączną kwotę dofinansowania składają się:
- 6.177,78 zł - dotacja NFOŚiGW w Warszawie, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych,
- 6.177,79 zł - dotacja WFOŚiGW w Zielonej Górze, w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
W ramach ww. zadania z 23 nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Dobiegniew, usunięto 30,092 Mg azbestu, stanowiącego odpad niebezpieczny.
Aby zutylizować azbest w ramach przedmiotowego zadania należało spełnić warunki,
o jakich mowa w Zarządzeniu Nr 26/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”.
Wykonanie zadania odbywało się dla wnioskodawców bezkosztowo.
Gmina Dobiegniew planuje wnioskować o otrzymanie dofinansowania również w 2018 r.

Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.
Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem, i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowo-cementowych. Przypuszcza się, że woda wodociągowa zawiera średnio poniżej 1 wł./cm3. Również artykuły żywnościowe mogą być zanieczyszczone cząstkami azbestu, pochodzącego z wody lub talku wykorzystywanego do polerowania ryżu.