MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Szanowni mieszkańcy ul. Jedności w Dobiegniewie!

           W związku ze zmianą w dniu 31 sierpnia br. nazwy ul. Jedności Robotniczej na ul. Jedności,  mocą uchwały  Rady Miejskiej w Dobiegniewie na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016r. poz. 744), pragnę poinformować że:
        - wszelkie pisma  oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w  rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokowanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat.
        - wszystkie dokumenty z poprzednią nazwą ulicy są ważne do czasu określonego na tych dokumentach, a więc nie zachodzi potrzeba natychmiastowej ich wymiany.
        - zmiana tablic nazwy ulicy nastąpi w najbliższym czasie. 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                     Tadeusz Bednarczuk
                                                                                                                                                                Sekretarz Gminy Dobiegniew