MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Dotacja na usunięcie wyrobów z azbestu

 
Dobiegniew, dnia 24 kwietnia 2018r.
 
 
INFORMACJA
 
Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości dofinansowania zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości będących w posiadaniu osób będących właścicielami lub mających tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu lub innej formy korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Dobiegniew.
 
Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
 
W związku z powyższym właściciele lub użytkownicy nieruchomości zainteresowani dotacją, planujący usunięcie azbestu w okresie do 20 sierpnia 2018 roku, winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.05.2018 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
 
Do wniosku należy dołączyć:
  1.  kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości (lub budynku) lub tytuł prawny do władania nieruchomością,
  2.   kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót związanych z demontażem materiałów budowlanych zawierających azbest lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydanego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu tego organu; przedmiotowe zaświadczenie musi być przedłożone w tut. Urzędzie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót przez Wykonawcę - o ile dotyczy,
  3.   kopię mapy z zaznaczonym miejscem występowania wyrobów zawierających azbest na danej posesji,
  4.   oświadczenie właściciela nieruchomości w sprawie użyczenia gruntów na czas wykonywania prac budowlanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.
Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pok. 29,  tel. 957488157.
 


 260420181.docx      Zarządzenie Burmistrza

 260420182.docx      Regulamin przyznania dofinansowania

 260420183.docx      Załącznik nr 1 do Regulaminu

 260420184.docx      Załącznik nr 2 do Regulaminu