MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Informacja dla rolników dot. szacowania szkód

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

w sprawie szacowania szkód łowieckich po 1 kwietnia 2018 r.

W dniu  1 kwietnia 2018 roku  weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne  w uprawach i płodach rolnych.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Szacowania szkód dokonuje Zespół złożony z:
  1. przedstawicieli jednostki pomocniczej gminy lub organu wykonawczego gminy,
  2. dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
  3. poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.
Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo łowieckie, przy szacowaniu szkód Zespół będzie posiłkował się rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272), które określa metodykę wyliczenia należnego odszkodowania i wprowadza wzory protokołów szacowania szkód.
W związku z powyższym należy wysyłać/składać wnioski o szacowanie szkód do:

  1. Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, telefon 95 7611001
Na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Dobiegniewie znajduje się do pobrania wniosek o zgłoszenie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę – http://bip.dobiegniew.pl/?mod=news&cID=82
Zespół ma obowiązek w ciągu 7 dni po wpłynięciu kompletnego wniosku dokonać oględzin uszkodzonej uprawy.
Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z oględzin lub szacowania ostatecznego. Adres  nadleśnictw znajdujących się na obszarze gminy:
 
 
Lp. Nazwa Nadleśnictwa Adres Link do stony Telefon
1. Nadleśnictwo Głusko Głusku 19, 66-520 Dobiegniew http://www.glusko.szczecin.lasy.gov.pl/ 570 300 799,
698 145 311,
698 146 418
2. Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie ul. Gorzowska 17, 66-500 Strzelce Krajeńskie http://www.strzelcekrajenskie.szczecin.lasy.gov.pl/ 957 631 060
3. Nadleśnictwo Smolarz Klesno 3, 66-530 Drezdenko http://www.smolarz.szczecin.lasy.gov.pl/ 95 762 05 63,
95 762 05 78
4. Nadleśnictwo Bierzwnik ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik http://www.bierzwnik.szczecin.lasy.gov.pl/ 957 689 058

 
Bardziej szczegółowe informacje zawierają poniższe załączniki:

  1. Ustawa Prawo łowieckie po nowelizacji: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000651 szkód łowieckich dotyczą artykuły od 46 do 50 (Rozdział 9)
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272): http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100450272


 300420181.doc      wniosek zgłoszenia szkody