MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

podsumowanie akcji azbest

Informacja dotycząca rezultatów zadania pn.
„Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
z terenu Gminy Dobiegniew” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest
 na zdrowie i środowisko

 Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew w wysokości 7.531,49 zł w formie dotacji na cele bieżące stanowiące 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Środki z dotacji pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dofinansowanie jest przyznane w ramach Programu SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych.
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.”
W ramach ww. zadania z 17 nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Dobiegniew, usunięto 11,572 Mg azbestu, stanowiącego odpad niebezpieczny.
Aby zutylizować azbest w ramach przedmiotowego zadania należało spełnić warunki, o jakich mowa w Zarządzeniu Nr 30/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”.
Wykonanie zadania odbywało się dla wnioskodawców bez kosztowo. Gmina Dobiegniew planuje wnioskować o otrzymanie dofinansowania również w 2019 r.
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach. Nazwa azbest dotyczy ogółu minerałów krzemianowych mających postać włókien. Mają dużą wytrzymałość na rozciąganie, są elastyczne i odporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które podczas przetwarzania mogą się rozdzielać na sprężyste włókna, czyli fibryle.
Podczas eksploatacji, produkcji wyrobów azbestowych, a także w czasie instalowania ich w miejscu przeznaczenia - azbest szkodzi zawsze wtedy, gdy pojedyncze włókna azbestu zostają uwalniane do atmosfery. Niestety, zalecane usuwanie wyrobów azbestowych także jest szkodliwe. Podczas zdejmowania płyt eternitu z dachu czy usuwania starej azbestowej obudowy ogniochronnej unosi się bowiem pył, którego wdychanie jest bardzo szkodliwe. Dlatego usuwaniem azbestu powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, a składowanie zużytych materiałów azbestowych możliwe jest tylko na specjalnie do tego przeznaczonych składowiskach odpadów.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują między innymi takie schorzenia jak rak płuc, rak oskrzeli, pylicę azbestową.
Produkcja wyrobów azbestowych została zakazana w Polsce w 1998 roku. W krajach UE zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 27 marca 2003 roku, natomiast całkowity zakaz stosowania azbestu w UE wprowadzono 1 stycznia 2005 roku.