MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE


Informuję, że w dniu 28 października 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w sali nr 5 byłego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego 2, odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     /-/ Marek Kowalczyk
      
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Odczytanie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
 4. Informacja o działalności Burmistrza między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 7. Informacja na temat rewitalizacji miasta (zadania wykonane w 2019 r. i plan zadań do wykonania w 2020r.)
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
 2. wyznaczenia aglomeracji Dobiegniew.
 3. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobiegniew.
 4. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl  oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.