MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XIV Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek)
o godz. 1400 w sali nr 5 byłego Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego 2 odbędzie się
XIV Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                          /-/ Marek Kowalczyk
      
        Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Odczytanie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.
 4. Informacja o działalności Burmistrza między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
 2. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2020”.
 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XII i XIII sesji rady.
 3. Komunikaty.
 4. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl  oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.