MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XV SESJA RADY MIEJSKSIEJ W DOBIEGNIEWIE

XV Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Informuję, że w dniu 20 grudnia 2019 roku (piątek)
o godz. 1200 w sali nr 5 byłego Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie przy ul. Dembowskiego 2 odbędzie się
XV Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     /-/ Marek Kowalczyk
      
Sesja rozpocznie się uroczystym spotkaniem opłatkowym
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działalności Burmistrza między sesjami.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2020.
 1. Przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2020.
 2. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobiegniew na 2020r.
 3. Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej.
 4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej gminy na rok 2020.
 1. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030.
 1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030
 2. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030.
 3. Dyskusja nad przedłożonym projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie.
 1. zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
 2. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2020 rok.
 3. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2020 rok.
 4. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki próchnicy zębów
  w populacji dzieci 7-letnich w Gminie Dobiegniew na lata 2020-2024”.
 5. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej
  w Dobiegniewie na rok 2020.
 6. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dobiegniew, w roku szkolnym 2019/2020.
 7. zmiany uchwały nr V/37/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 04 marca 2019r.
  w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie.
 8. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobiegniew.
 9. ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 rok.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl  oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.