MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogłoszenie żałoby na terenie Gminy Dobiegniew

Zarządzenie nr 24/2020
Burmistrza Dobiegniewa
z dnia 14 marca 2020 r.
 
 
w sprawie: ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Dobiegniew
 
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje:  
 
 
§ 1. W związku z tragicznymi skutkami wypadku drogowego, który miał miejsce w dniu 14 marca 2020 r. w Gminie Dobiegniew, łącząc się w bólu z rodzinami ofiar, ogłaszam w dniu 15 marca 2020 r. (niedziela) żałobę na terenie Gminy Dobiegniew.
 
§ 2. Na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz na budynkach Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie zostaną wywieszone flagi gminne z kirem.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                                                                                 Burmistrz Dobiegniewa
                                                                                                                                                                                    Sylwia Łaźniewska