MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 15 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się
XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                       /-/ Marek Kowalczyk
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
 2. wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Dobiegniew w roku 2020.
 3. udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew.
 4. wytypowania przedstawiciela Gminy Dobiegniew do Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy
o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl  oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.