MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

PROJEKT GRANTOWY „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie”

 

PROJEKT GRANTOWY
„Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Dobiegniewie”

           Gmina Dobiegniew otrzymała wsparcie z Funduszy Europejskich w wysokości 250 000.00 PLN przeznaczone  na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, który powstanie na bazie Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie.
 
           CEL PROJEKTU
 • wsparcie 200 dorosłych mieszkańców Gminy Dobiegniew w rozwoju kompetencji kluczowych oraz umiejętności społecznych wykorzystywanych na rynku pracy i w życiu osobistym poprzez utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji wykorzystując potencjał Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie w partnerstwie z lokalnymi jednostkami i skierowanie bogatej oferty edukacyjnej odpowiadającej zdiagnozowanym potrzebom uczestników LOWE.
           PARTNERZY PROJEKTU
 • Centrum Integracji Społecznej,
 • Uniwersytet III Wieku,
 • Sołtysi i Rady Sołeckie sołectw: Osiek, Radęcin.
 
          GRUPA DOCELOWA
200 (140 kobiet, 60 mężczyzn) dorosłych mieszkańców miasta i gminy, w tym po 30 (20K, 10M) z Sołectw Osiek i Radęcin.
Grupę docelową stanowić będą chętne osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny, w szczególności:
 • osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych,
 • osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia,
 • osoby dorosłe związane z rolnictwem,
 • osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
 • osoby dorosłe, w tym niepełnosprawne, korzystające z pomocy OPS i ŚDS,
 • osoby dorosłe w wieku 45+.
 
DZIAŁANIA POJEKTOWE
 
         1. CYBERPRZESTRZEŃ DLA SENIORA
Zajęcia komputerowe – nauka praktycznego i bezpiecznego wykorzystania komputera i innych urządzeń teleinformatycznych w życiu codziennym tj. obsługa e-recept, e-płatności, zakupy online, portale społecznościowe, fotografia cyfrowa (tu: prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy w centrum miasta).  

 • 4 grupy,
 • zajęcia - 1 raz w tygodniu,
 • termin realizacji zajęć: X – XII 2020 r
       Zajęcia zostaną zakończone wyjazdem studyjnym do Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w marcu 2021 r.

          2. WŁADAM JĘZYKIEM OBCYM
Nauka podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem obcym - praktyczne umiejętności komunikacyjne uczestnicy nabywać będą metodami aktywnymi (np. oglądanie filmów w nauczanych językach, odgrywanie ról i scenek z życia codziennego, wykorzystanie aplikacji telefonicznych).
 • 4 grupy językowe /2 j. angielski i 2 j. niemiecki/ ,
 • zajęcia co tydzień,
 • termin realizacji: I - IV 2021 r.
       Zajęcia zakończą się wyjazdem do Berlina połączonym ze zwiedzaniem miasta, zakupami, „wyjściem na kawę i obiad” w kwietniu 2021 r.

          3. CZAS NA ZDROWIE
  1) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej i zajęcia fitness.
 • 2 grupy „stacjonarne”,
 • zajęcia co tydzień,
 • termin realizacji: XI 2020 r. – III 2021 r.
  2) Zajęcia na terenach rekreacyjnych Gminy Dobiegniew, kończące się  ogniskiem –   np. nordic walking, rajdy rowerowe, spływy kajakowe.
 • 1 grupa „mobilna”,
 • zajęcia 1 raz w miesiącu,
 • termin realizacji: IX – X 2020 r., IV – VIII 2021 r.
  3) szkolenia z pierwszej pomocy oraz pogadanki na temat zdrowia (ziołolecznictwo, dietetyka, profilaktyka chorób).
 • 2 grupy,
 • zajęcia 1 raz w miesiącu,
 • termin realizacji: I – II 2021r.
  4) Wyjazd do Drawieńskiego Parku Narodowego, połączony ze zwiedzaniem parku, ogniskiem – czerwiec 2021 r.

         4. TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH
Zajęcia realizowane w dwóch grupach:
 • 1 grupa – warsztaty w zakresie kompetencji społecznych (radzenia sobie ze stresem, umiejętności pracy w zespole, wzmacniania własnej wartości, porady dla rodziców uczniów GZS),
 • 2 grupa – warsztaty ze znajomości rynku pracy, edukacji finansowej, planowania prowadzenia działalności gospodarczej.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w terminie: II – IV 2021r.
Uczestnicy obu grup zapoznają się z dobrymi praktykami Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości – kwiecień 2021 r.

         5. SEKCJE TEMATYCZNE LUBIĘ TO
5 sekcji tematycznych: kulinarna, malarska, muzyczna, rękodzieła, ogrodnicza. Zajęcia to np. sporządzenie potraw wg przepisów z różnych stron Polski i publikowanie przepisów w „Ziemi Dobiegniewskiej”, organizacja plenerów malarskich, przygotowanie pieśni i piosenek na imprezy gminne, wykonanie dekoracji, ozdób oraz np. „dywanów z kwiatów” w centrum miasta.
 • 5 grup,
 • każda grupa odbędzie 40 godz. zajęć,
 • termin realizacji: IX 2020 r. – VIII 2021r.
        6. LOWE W PLENERZE
W celu integracji, umożliwienia podzielenia się nabytą wiedzą i umiejętnościami w zakresie kształconych kompetencji uczestnicy (przy współudziale prowadzącego zajęcia) zaplanują i zorganizują wspólne imprezy integracyjne /m.in. na Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych do Poznania i do Filharmonii w Szczecinie/.
 •           Termin realizacji imprez integracyjnych:
            listopad 2020 r.
            luty 2021 r.
            maj 2021 r.
           
  sierpień 2021 r.
 
PLANOWANE EFEKTY
 • w ykreowanie nowej roli szkoły, skupiającej i aktywizującej bierne edukacyjnie osoby dorosłe,
 • zwiększenie aktywności edukacyjnej dorosłych mieszkańców gminy (w tym z niepełnosprawnościami)
 • zacieśnienie partnerstwa szkoły z innymi instytucjami w środowisku lokalnym.
 
CZAS REALIZACJI
 • od 1 września 2020 r.  do 31 sierpnia 2021 r.
 
PLAN NA KONTYNUACJĘ DZIAŁAŃ W OKRESIE TRWAŁOŚCI LOWE
wykorzystanie GZS jako lokalnego centrum organizowania i animowania pozaformalnej edukacji dorosłych.
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 • osobisty:
  - w siedzibie LOWE w Gminnym Zespole Szkół (ul. Gdańska 8 – Wicedyrektor GZS Elżbieta Szanderska, ul. Poznańska 5 – Wicedyrektor GZS Elżbieta Moś)
  - w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24 – Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska,
  - w Centrum Usług Wspólnych w Dobiegniewie ul. Gdańska 8 – Dyrektor CUW Marlena Pawłowska

   
 •  telefoniczny:
  - sekretariat Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie (95)7611091, (95)7611124,
  - G. Gradowska  tel.607 624 370
  - M. Pawłowska tel. 693 905 161

   
 • email:
  - gzsdobiegniew@wp.pl
  - g.gradowska @dobiegniew.pl
 
                                                                                                                                          Sekretarz Gminy
                                                                                                                                       Grażyna Gradowska