MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 14 września 2020 roku (poniedziałek)
o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                         /-/ Marek Kowalczyk

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030, objętej uchwałą
  nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019 roku,
 3. ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 100541F w miejscowości Dobiegniew,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
 Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl  oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.