MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Informacja dotycząca rezultatów zadania

 pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko
 
Urząd Miejski w Dobiegniewie informuje, że Gmina Dobiegniew otrzymała w 2020 roku dofinansowanie do zadania polegającego na utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew w wysokości 42.086,35 zł w formie dotacji na cele bieżące stanowiące 100% kosztów kwalifikowanych zadania. Środki z dotacji  pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023.
W ramach ww. zadania z 35 nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Dobiegniew, usunięto 78,17 Mg azbestu, stanowiącego odpad niebezpieczny.

Aby zutylizować azbest w ramach przedmiotowego zadania należało spełnić warunki, o jakich mowa w Zarządzeniu Nr 35/2020 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”. Wykonanie zadania odbywało się dla wnioskodawców bezkosztowo. Gmina Dobiegniew planuje wnioskować o otrzymanie dofinansowania również w 2021 r.                                                                   

Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach. Nazwa azbest dotyczy ogółu minerałów krzemianowych mających postać włókien. Mają dużą wytrzymałość na rozciąganie, są elastyczne i odporne na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które podczas przetwarzania mogą się rozdzielać na sprężyste włókna, czyli fibryle. Podczas eksploatacji, produkcji wyrobów azbestowych, a także w czasie instalowania ich w miejscu przeznaczenia - azbest szkodzi zawsze wtedy, gdy pojedyncze włókna azbestu zostają uwalniane do atmosfery. Niestety, zalecane usuwanie wyrobów azbestowych także jest szkodliwe. Podczas zdejmowania płyt eternitu z dachu czy usuwania starej azbestowej obudowy ogniochronnej unosi się bowiem pył, którego wdychanie jest bardzo szkodliwe. Dlatego usuwaniem azbestu powinny się zająć wyspecjalizowane firmy, a składowanie zużytych materiałów azbestowych możliwe jest tylko na specjalnie do tego przeznaczonych składowiskach odpadów.
                   
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują między innymi takie schorzenia jak rak płuc, rak oskrzeli, pylicę azbestową.
 
Produkcja wyrobów azbestowych została zakazana w Polsce w 1998 roku. W krajach UE zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 27 marca 2003 roku, natomiast całkowity zakaz stosowania azbestu w UE wprowadzono 1 stycznia 2005 roku.