MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 14 grudnia 2020 roku (poniedziałek)
o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

                                                                                                                 
                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     /-/ Marek Kowalczyk
     
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Wystąpienie Burmistrza Dobiegniewa.
 5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2021.
 1. Przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2021.
 2. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
  w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobiegniew na 2021r.
 1. Odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej.
 2. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
 3. Podjęcie uchwały budżetowej gminy na rok 2021.
 1. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030
 2. Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030.
 3. Dyskusja nad przedłożonym projektem uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie.
 1. zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030, podjętej uchwałą
  nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 20 grudnia 2019 roku,
 3. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dobiegniew na 2021 rok.
 4. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobiegniew na 2021 rok.
 5. ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie na rok 2021.
 6. udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Gminy Dobiegniew.
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew.
 8. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 9. ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

 
 
Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl  oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.