MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 22 lutego 2021 roku (poniedziałek)
o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     /-/ Marek Kowalczyk
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2020 roku w placówkach prowadzonych przez Gminę Dobiegniew.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2030, podjętej uchwałą
  nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 14 grudnia 2020 roku,
 3. zamiaru likwidacji Filii Przedszkola w Radęcinie funkcjonującej w Przedszkolu Baśniowa Kraina w Dobiegniewie.
 4. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
  w Dobiegniewie.
 5. przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dobiegniew na lata 2021- 2023.
 6. przyjęcia Programu ochrony zdrowia psychicznego w Gminie Dobiegniew na lata 2021-2025
 7. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Dobiegniew w wieku 65 lat i więcej na lata 2020-2024”.
 8. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zamknięcie obrad sesji.
                                            
 
Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.