Informacja

Uzupełnienie dokumentów “Granty PPGR”

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie laptopa/komputera stacjonarnego/tabletu, proszone są o:
1) Przedłożenie dokumentów potwierdzających pracę w PGR (np. świadectwa pracy, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, odcinki wynagrodzeń, akty notarialne wykupu mieszkania po PPGR, zaświadczenia z KOWR itp.) – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy Wnioskodawca złożył już w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie kserokopię dokumentów, musi przedstawić oryginały tych dokumentów do wglądu.
2) Przedłożenie dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej pomiędzy Wnioskodawcą a osobą pracującą w PGR (np. akty urodzenia, akt ślubu itp.) – oryginał bądź kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
3) Złożenie dodatkowej zgody na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu (załącznik do pobrania ze strony www.dobiegniew.pl)

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie, pokój 105 w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2021 r. do godz. 17.00. Przyjmowany będzie tylko i wyłącznie pełen komplet dokumentów wskazanych w punktach 1-3. Brak uzupełnia dokumentów z punktów 1-3 będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w konkursie.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z interpretacją uzyskaną od Organizatora konkursu uczniowie klasy „0” w przedszkolach nie są uprawnieni do udziału w programie „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Rozpatrywane będą tylko wnioski dotyczące uczniów klasy „0” szkół podstawowych.

Organizator konkursu Centrum Projektów Polska Cyfrowa uruchomił infolinię informacyjną dostępną w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku:
Tel.: +48 42 631 21 05
e-mail: granty.ppgr@cppc.gov.pl

 

Załącznik – zgoda na weryfikację danych osobowych

Oświadczenie_PPGR

image_pdfimage_print