KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR- ów

Gmina Dobiegniew zamierza aplikować o środki w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do internetu uczniów z rodzin popegeerowskich.

 Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Rodzice/ opiekunowie prawni oraz uczniowie pełnoletni zamieszkujący na terenie Gminy Dobiegniew spełniający powyższe warunki zainteresowani otrzymaniem wsparcia powinni  do dnia 19 października 2021 r. złożyć wypełnione oświadczenia, dostępne do pobrania  w sekretariacie Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, odpowiednio:

  • w sekretariacie Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Gdańska 8 dotyczy uczniów szkół podstawowych,
  • w sekretariacie Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska 5 dotyczy uczniów szkół średnich.

Do pobrania:

  1. Oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego,
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej (dotyczy uczniów pełnoletnich),
  3. Zgoda na przetwarzanie danych zawartych w oświadczeniu,
  4. Oświadczenie dot. dostępu do internetu.