Modelowa Rewitalizacja Miast

Dobiegniew w Modelowej Rewitalizacji Miast
Gmina Dobiegniew zakwalifikowała się do finałowej dwudziestki miast i gmin w kraju w konkursie „Modelowa Rewitalizacja Miast”. To spory sukces Dobiegniewa, zwłaszcza, że jesteśmy jedyną finałową gminą z lubuskiego oraz duże stojące przed gminą i jej mieszkańcami wyzwanie. Konkurs Ministerstwa Rozwoju to wsparcie samorządów w procesie przygotowania programów oraz wypracowania modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji.
Rewitalizacja Dobiegniewa obejmuje płaszczyzny: społeczną, gospodarczą i przestrzenną przy szerokiej partycypacji społecznej wszystkich grup interesariuszy procesu rewitalizacji. Projekt „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowany będzie do końca 2018 roku i współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna kwotą 1 697 900 zł.
Koncepcja rewitalizacji przewiduje m.in.:

  • zagospodarowanie placu w centrum miasta po byłym PGR budynkami komunalnymi trzykondygnacyjnymi (parter o funkcji usługowo-handlowej, piętra mieszkania komunalne), targowiskiem miejskim oraz organizacją miejsca spotkań i imprez środowiskowych (Punkt obsługi turysty i amfiteatr),
  • remont spalonego arsenału z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Lokalnej (różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży, obserwatorium astronomiczne z pracowniami, miejsce do prowadzenia zajęć dla istniejących i przyszłych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, gminna izba pamięci, wystawy czasowe, galeria obrazów),
  • Centrum Pomocy Społecznej (po wyremontowaniu starej remizy strażackiej), gdzie zlokalizowane będą: Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlica socjoterapeutyczna, Środowiskowy Dom Samopomocy, 2 mieszkania interwencyjne, 3 poradnie psychologiczne, miejsce dziennego pobytu,
  • remonty budynków komunalnych, uliczek i chodników, zagospodarowanie terenów zielonych i parków miejskich,
  • poprawa atrakcyjności gospodarczej we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami,
  • działania skierowane do grup defaworyzowanych.

Modelowa rewitalizacja w mieście Dobiegniew stanowić będzie wzór jak uporządkować i upiększyć przestrzeń miejską oraz ograniczyć problemy społeczne przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Stała współpraca z mieszkańcami gwarantuje sukces, bo umożliwia wypracowanie ostatecznego kształtu i sposobu zagospodarowania obszaru zdegradowanego, aby był przyjazny dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Przyczynia się też do wzmocnienia poczucia własnej wartości, a tym samym do zmniejszenia natężenia negatywnych zjawisk społecznych.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w całym procesie przemiany Dobiegniewa.

image_pdfimage_print