MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
   1 2   > »

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.

 10012019.pdf


Ogłoszenie o przetargu na działki w Radęcinie

 

 14659.pdf

 14660.pdf

 14661.pdf

 14662.pdf

 14663.pdf

 14664.pdf


Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości będącej własnością Gminy Dobiegniew położonych na terenie gminy Dobiegniew oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia.

 051220181.pdf      Zarządzenie


Ogłoszenie o drugim przetargu działka nr ewid. 315/9

 

 ogloszeniedzialka3159.pdf


Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

       

 Obwieszczenieplan.pdf      Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobiegniew na lata 2018-2032".

  

 Ogoszenieprojekt.pdf      Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dobiegniew na lata 2018-2032".


Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Dobiegniew w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

 060220181.pdf      Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

 020220181.pdf      ogłoszenie


Ogłoszenie Burmistrza w sprawie działek przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu ogłoszenie nr RR.1/2017 Burmistrza Dobiegniewa w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Dobiegniew.

 081220171.pdf      Ogłoszenie nr RR.1/2017


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa dotyczące ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie "Programu współpracy Gminy Dobiegniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018".

 03112017.pdf      zarządzenie i załącznik


   1 2   > »