Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa 133/4

Słonów 133 (002)

BURMISTRZ DOBIEGNIEWA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości, Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia  w ha Położenie nieruchomości, nr obrębu Przeznaczenie w planie miejscowym Cena wywoławcza

zł/netto

Wadium

1 2 3 4 5 7 8 9
 

 

1.

 

133/4

 

GW1K/000

29157/2 Decyzja Wojewody Lubuskiego nr GN-I.7510.86.2021.JWit z dnia 9 lutego 2022r.

 

0,3423

 

 

Słonów,0018

Nieruchomość  nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

W studium uwarunkowań             i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta                   i Gminy Dobiegniew:

– w części obszary zabudowy mieszkaniowej istniejące (MU) a w części – obszary zabudowy mieszkaniowej projektowane.

 

200.000,00

 

20.000,00

 

Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od  towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  2 czerwca  2022 r.  o godz. 1300   w  sali    konferencyjnej  /I piętro pokój nr 204/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Obrońców Pokoju 24.

Do przetargu mogą  przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie:

 • dowodu wniesienia wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, zgodnie z art. 6 ust. I pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2020r., poz. 1546 ze zm.) – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł ( część IV załącznika do tej ustawy); powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu/,
 • małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka – w formie aktu notarialnego – dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie,
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu                 z rejestru, własności pełnomocnictw dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

 

Wadium  należy wnieść najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 – Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 27 maja 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (numer działki) oraz  nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności. Pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

UWAGA

Minimalne postąpienie – o które należy podwyższyć cenę wywoławczą przy licytacji ww. nieruchomości – zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę nr 133/4 o powierzchni 0,3423 ha położona jest w miejscowości  Słonów gmina Dobiegniew w bezpośrednim sąsiedztwie drogi relacji Drezdenko-Dobiegniew. Otoczenie działki stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dojazd bardzo dobry drogą asfaltową. Kształt nieruchomości  nieregularny, zbliżony do litery „L”, teren w części wschodniej nachylony. Kształt i konfigurację uznaje się jako średnio korzystne. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg miejski i kanalizację sanitarną.

Klasoużytek:  R-IIIB- 0,1848 ha., R-IVA- 0,1575 ha.

Dobiegniew jest niewielkim miastem liczącym nieco ponad 3000 mieszkańców, z siedzibą gminnych władz samorządowych, położonych nad jeziorami, w terenie o atrakcyjnych walorach turystycznych i przyrodniczo-krajobrazowych. Miasto położone jest przy szlaku kolejowym relacji Szczecin – Poznań i ruchliwym szlaku kołowym prowadzącym od zachodniej granicy państwa, z Kostrzyna nad Odrą do Gdańska i na mazury oraz do Rosji, Litwy i Łotwy (droga krajowa nr 22).
INFORMACJE DODATKOWE

 1. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dla nieruchomości opisanej w powyższej tabeli: poz.1 – 27.04.2022 r.
 3. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego z założeniem i wpisem do księgi wieczystej oraz koszty związane z okazaniem granic w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 4. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 6. Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.
 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i uiścić stosowne opłaty.
 8. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 9. Organizator nie odpowiada za wady ukryte.

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie  internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl oraz  w miejscowości, w której znajduje się przedmiotowa działka.
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer 201  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  i pod numerem telefonu  95 7488156.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.