Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa dnia 28.11.2022 r.

Ogłoszenie

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 28.11.2022 r.

                      Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899  ze zm),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony  niżej wymienione nieruchomości.

 

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w m2 Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1.  

Dobiegniew

0013

 

2/56

 

GW1K/00020055/4

 

1UK – tereny usług kultury
5KDW – tereny dróg wewnętrznych

 

3687

 

Na prowadzenie działalności kulturalnej

 

Nieruchomość zabudowana

 

 

2.  

Dobiegniew

0013

 

2/33

 

GW1K/00020055/4

 

1UK – tereny usług kultury
64MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

1450

 

Na prowadzenie działalności kulturalnej

 

Nieruchomość niezabudowana

 

 

3.  

Dobiegniew

0013

 

2/124

 

GW1K/00031605/5

 

1P/U – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów i zabudowy usługowej
2KD-GP – tereny dróg publicznych klasy głównej ruchu przyspeszonego
3P/U – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów i zabudowy usługowej
4KDW – tereny dróg wewnętrznych
6KD-G – tereny dróg publicznych klasy głównej

 

3903

 

Na prowadzenie działalności kulturalnej

 

Nieruchomość niezabudowana

 

 

4.  

Dobiegniew

0013

 

2/51

 

GW1K/00019445/5

 

1UK – tereny usług kultury

 

2136

 

Na prowadzenie działalności kulturalnej

 

Nieruchomość zabudowana

 

 

 

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni.

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  28.11.2022r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2022r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska