Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa – Mierzęcin 210/13

 

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA  PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości, Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia  w ha Położenie nieruchomości, nr obrębu Przeznaczenie w planie miejscowym Cena wywoławcza

zł/netto

Wadium

1 2 3 4 5 7 8 9
 

 

1.

 

 

210/13

 

 

GW1K/000

29886/1

 

 

 

0,1058

 

 

 

Mierzęcin,0014

Nieruchomość  nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

W studium uwarunkowań             i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta                   i Gminy Dobiegniew:

– obszary zabudowy mieszkaniowej projektowane (MU).

 

137.540,00

          14.000,00

 

Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

 

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  5 września  2022 r.  o godz. 1300                       w  sali    konferencyjnej  /I piętro pokój nr 204/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie                                ul. Obrońców Pokoju 24.

 

Do przetargu mogą  przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie:

 • dowodu wniesienia wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, zgodnie z art. 6 ust. I pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2020r., poz. 1546 ze zm.) – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa,     o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł ( część IV załącznika do tej ustawy); powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu/,
 • małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka – w formie aktu notarialnego – dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie,
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu                 z rejestru, własności pełnomocnictw dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

 

Wadium  należy wnieść najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r. w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 – Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (numer działki) oraz  nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności. Pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

UWAGA

Minimalne postąpienie – o które należy podwyższyć cenę wywoławczą przy licytacji ww. nieruchomości – zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę nr 210/13 o powierzchni 0,1058 ha położona jest w miejscowości  Mierzęcin gmina Dobiegniew. Otoczenie działki stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Po przeciwnej stronie drogi zlokalizowana jest siedziba Leśnictwa Mierzęcin. Na terenie wsi zlokalizowany jest „Pałac Mierzęcin” stanowiący elegancki kompleks wypoczynkowy. Walory lokalizacyjne działki uznaje się jako korzystne. Dojazd bardzo dobry drogą o nawierzchni z kostki betonowej. Kształt nieruchomości regularny, teren równy. Nieruchomość usytuowania jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski i kanalizację sanitarną. Działka porośnięta zdziczałymi drzewami owocowymi oraz krzewami ozdobnymi bez wartości użytkowej. Na działce zlokalizowana jest altana ogrodowa o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem ścian wełną mineralną. Od frontu zadaszony taras z dachem wspartym na murowanych filarach. Dach budynku o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem falistym. Budynek nieużytkowany od kilku lat. Budynek posiada  doprowadzoną wodę. Ponadto w południowo-zachodniej części działki zlokalizowane są dwa budynki gospodarcze w tym wc o powierzchni zabudowy 1,69m2 oraz drugi budynek o powierzchni zabudowy 6,97m2.

Klasoużytek:  R-IVB- 0,1058 ha.

Dobiegniew jest niewielkim miastem liczącym nieco ponad 3000 mieszkańców, z siedzibą gminnych władz samorządowych, położonych nad jeziorami, w terenie o atrakcyjnych walorach turystycznych i przyrodniczo-krajobrazowych. Miasto położone jest przy szlaku kolejowym relacji Szczecin – Poznań i ruchliwym szlaku kołowym prowadzącym od zachodniej granicy państwa, z Kostrzyna nad Odrą do Gdańska i na mazury oraz do Rosji, Litwy i Łotwy (droga krajowa nr 22).

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dla nieruchomości opisanej w powyższej tabeli: poz.1 – 19.07.2022 r.
 3. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego z założeniem i wpisem do księgi wieczystej oraz koszty związane z okazaniem granic w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 4. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 6. Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.
 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i uiścić stosowne opłaty.
 8. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 9. Organizator nie odpowiada za wady ukryte.

 

 

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie  internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew  i na tablicy ogłoszeń                        w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl oraz  w miejscowości, w której znajduje się przedmiotowa działka.
Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer 201  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  i pod numerem telefonu  95 7488156.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
 

BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print