Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 12.09.2022 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A     D O B I E G N I E W A

z dnia 12 września 2022 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do zbycia na rzecz najemcy nieruchomości lokalowej wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki zabudowanej budynkiem,  w którym znajduje się lokal.

 

Położenie Dobiegniew, ul. Jedności 14, gm. Dobiegniew
Numer działki 540
Powierzchnia działki 574m2
Numer Księgi Wieczystej GW1K/00024498/9
Przeznaczenie nieruchomości Nieruchomość znajduje się na terenie  objętym planem zagospodarowania przestrzennego:.

2MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Numer lokalu 1
Powierzchnia użytkowa 48,55 m2
Udział w częściach wspólnych 4985/14313
Opis lokalu Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , usytuowany na parterze,  który stanowi  odrębną nieruchomość lokalową obejmującą lokal mieszkalny wraz  z udziałem w nieruchomości wspólnej, oraz                     w prawie własności działki gruntu nr 540. Dostęp do lokalu ze wspólnej klatki schodowej. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienka z wc                             i pomieszczenie przynależne skrytka o  pow. 1,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie piecami kaflowymi. Ciepła woda użytkowa z bojlera elektrycznego w łazience.
Cena nieruchomości lokalowej 91. 501,00 złotych
Forma zbycia udziału                        w budynku i gruncie Sprzedaż na własność 4985/14313. Zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie tj. od 12.09.2022 r.  do 03.10.2021 r.  na stronie  internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew.

Osobom, którym z  art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze  zmianami),  tj.  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin do  złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ulicy Obrońców Pokoju 24. w terminie do dnia 24.10.2022 r.

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 12.09.2022 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2022 r.

                                                                                                                    z up. BURMISTRZ

                     Grażyna Gradowska

                   SEKRETARZ GMINY