Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14.06.2024 r. – II

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 14.06.2024 r.

stosownie do przepisu  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2023r. poz. 344  ze zm),

                                                                                                        podaje do publicznej wiadomości,

      wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży w  trybie  bezprzetargowym niżej wymienione nieruchomości:.

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

(części)

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia              w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Forma zbycia Wysokość     złotych

netto

Uwagi
1 2 3 4   6 7 9 10 11
1.  

271/18

 

GW1K/00027981/3

 

0,0019

 

Dobiegniew

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym, który został wybudowany z własnych środków nabywcy

 

Nieruchomość   jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

 

3KP – tereny parkingów i garaży

 

własność

 

 

5 000,00

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

* Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług w wysokości 23% , zgodnie z przepisami ustawy z dnia  11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity  Dz. U. z 2024, poz. 361)

 

    BURMISTRZ

 Bartosz Jabłoński

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w Dobiegniew.

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  14.06.2024 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ………………..2024 r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 14.06.2024 r. do dnia 26.07.2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24.

 

 

image_pdfimage_print