Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 21.09.2023 r.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 21.09.2023 r.

Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2023r. poz. 344),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości. 

 

 

Lp.

 

 Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW

 

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w ha

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat

1.         

 

Dobiegniew

0013

 

266/5

 

GW1K/00027981/3

 

12MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  i usługowej

 

0,0040

 

Teren przeznaczony pod obiekt handlowo –usługowy nie związany trwale z gruntem

 

Nieruchomość niezabudowana

 

6,00zł/m2/miesiąc

 

Do 25  każdego miesiąca

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

                                                                                                                                                                                                                    a                            

                                                                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:   21.09.2023r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2023r.