Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23.05.2024 r. – dzierżawa

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 23.05.2024 r.

                      Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości.

 

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w ha Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1.  

Ługi

0017

 

331

 

GW1K/00019315/5

 

MU – Obszary zabudowy mieszkaniowej

 

0,0500

 

Teren przeznaczony pod ogród warzywny

 

Nieruchomość niezabudowana

 

0,20 zł/m2

 

Do 25  września każdego roku

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  …………..2024r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2024r.

 

  BURMISTRZ

Bartosz Jabłoński