Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 23.06.2024 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA DOBIEGNIEWA
z dnia 23.05.2024r.

stosownie do przepisu art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm),
podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej na terenie miejscowości Dobiegniew przy ul. Księdza Ściegiennego i Szkolnej obręb ewidencyjny – 0013 Dobiegniew.

 

 

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

(części)

Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia              w ha Położenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Forma zbycia Wysokość     złotych

netto

Uwagi
1 2 3 4   6 7 9 10 11
1.  

264/12

 

GW1K/00028216/7

 

0,0162

 

Dobiegniew,               ul. Szkolna

 

Nieruchomość  niezabudowana

 

Nieruchomość  jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

13 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej

 

własność

 

 

30.000,00

+ 23% VAT

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo                      w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1,2

– 6 tygodni.

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:
Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz pod adresem www.bip.dobiegniew.pl. i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 23.05.2024 r.:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: …………2024r.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia 23.05.2024r. do dnia 4.07.2024r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24.

BURMISTRZ
Bartosz Jabłoński