Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 26.08.2022 r. – 22

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 26.08.2022 r.

                      Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899  ze zm),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości. 

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. przestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w m2 Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1.  

Podlesiec

0022

 

cz.16/17

 

GW1K/00029886/1

 

R – Obszary rolnicze o niskiej przydatności rolniczej

 

1400

 

Teren przeznaczony  na składowanie materiałów budowlanych

 

Nieruchomość niezabudowana

 

0,50zł za m2/ miesiąc

 

Do 25  każdego miesiąca

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  30.08.2022r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2022r.

BURMISTRZ
Sylwia Łaźniewska

 

image_pdfimage_print