Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.05.2022 r.

 

OGŁOSZENIE 

Burmistrza  Dobiegniewa

 w sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Dobiegniew

 

                   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U   z  2021 roku   poz.1899   z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Dobiegniewa

ogłasza co następuje :

z zasobu nieruchomości Gminy Dobiegniew  przeznaczone zostały do dzierżawy  na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości:

 

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w m2 Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

 

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

 

Termin wnoszenia opłat

1.  

Dobiegniew

0013

 

cz. 288/2

 

GW1K/00028216/7

 

3Up – tereny usług publicznych

 

11

Dzierżawa: budynek gospodarczy  

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym

 

za budynek               10,00 zł za m2/ rok

za grunt                     6,00 zł/m2/rok

 

Do 25 września każdego roku

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  30.05.2022r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2022r.

 

 

   BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska