Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.05.2023 r. – 994/1 – Radęcin

 

 BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA  PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości, Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia  w m2 Położenie nieruchomości, nr obrębu Przeznaczenie w planie miejscowym Cena wywoławcza

zł/netto

Wadium

1 2 3 4 5 7 8 9
 

 

1.

 

 

994/1

 

 

GW1K/000

19731/7

 

 

 

838

 

 

 

Radęcin, 0001

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

7ML – tereny zabudowy letniskowej

 

88.000,00

          9.000,00

 

Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  3 lipca  2023 r.  o godz. 1300 w  sali    konferencyjnej  /I piętro pokój nr 204/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie   ul. Obrońców Pokoju 24.

 

Do przetargu mogą  przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie:

 • dowodu wniesienia wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, / zgodnie z art. 6 ust. I pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2022r., poz. 2142 ze zm.)- w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł ( część IV załącznika do tej ustawy); powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu/,
 • małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka – w formie oświadczenia – dotyczącego wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie,
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu  z rejestru, własności pełnomocnictw dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

 

Wadium  należy wnieść najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r. w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 – Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 27 czerwca 2023 r. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (numer działki) oraz  nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności. Pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

UWAGA

Minimalne postąpienie – o które należy podwyższyć cenę wywoławczą przy licytacji ww. nieruchomości – zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej,   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę nr 994/1 o powierzchni 0,0838 ha położona jest na terenie kompleksu działek rekreacyjnych nad jeziorem Radęcińskim. Dojazd dobry drogą gruntową. Dostępność elementów przestrzeni z punktu widzenia rekreacji dobra, jezioro o dużych walorach rekreacyjnych. Korzystanie z walorów obszarów leśnych nieograniczone, w odległości kilku kilometrów od Drawieńskiego Parku Narodowego.

Kształt nieruchomości regularny, teren miejscowo falisty i nachylony w kierunku południowym  równy. W związku z powyższym kształt i konfigurację uznaje się jako średnio korzystne. Działka porośnięta jest  czterema sosnami. Nieruchomość usytuowana jest  w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg wiejski  i kanalizację zbiorczą.

Klasoużytek:  RIVa – 0,0452 ha, RV- 0,0386 ha.

Nieruchomość ta jest położona w sołectwie Radęcin, gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko-drezdeneckim na granicy trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego  i zachodniopomorskiego. Jednym z atutów gminy jest dobre połączenie komunikacyjne, drogowe i kolejowe oraz niewielka odległość do granicy z Niemcami, najbliższe przejście graniczne  w Kostrzynie nad Odrą. Gmina Dobiegniew zajmuje obszar ponad 35 tys. ha, około 65% terenu zajmują lasy i tereny zadrzewione, a około 30% uprawy rolne.

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dla nieruchomości opisanej w powyższej tabeli: poz.1 – 28.04.2023r.
 3. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego z założeniem i wpisem do księgi wieczystej oraz koszty związane z okazaniem granic w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 4. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 6. Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.
 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i uiścić stosowne opłaty.
 8. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 9. Organizator nie odpowiada za wady ukryte.

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie  internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl oraz  w miejscowości, w której znajduje się przedmiotowa działka.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer 201  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  i pod numerem telefonu  95 7488156.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

                           

BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print