Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 30.11.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 30.11.2022 r.

 Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2021r. poz. 1899  ze zm),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 10 lat niżej wymienione nieruchomości.

 

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w m2 Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy za rok

netto

Termin wnoszenia opłat
1.  

Osiek

0010

 

161/2

 

GW1K/00031096/3

 

R – Obszary rolnicze o niskiej przydatności rolniczej

 

5000

 

Teren przeznaczony  na cele sportowe

 

Nieruchomość niezabudowana

 

0,25zł za m2/ miesiąc

 

Do 25  każdego miesiąca

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:  30.11.2022r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2022r.

    BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska