Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobiegniewie

O G Ł O S Z E N I E

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobiegniewie informuje, że od 1 grudnia 2023r. pracownicy socjalni będą wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023.

Osoby ubiegające się o tę formę pomocy powinny spełniać kryterium dochodowe:

1.823,60 zł osoby samotnie gospodarujące,

1.410,00 zł osoby w rodzinie.

Przyznanie Pomocy Żywnościowej wymaga bieżącej weryfikacji dochodów

Prosimy zatem osoby zainteresowane, aby zgłaszały się do pracowników socjalnych z dokumentacją dochodową za poprzedni miesiąc.

 

WNIOSEK