MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

GMINA NA 6

Gmina Dobiegniew bierze udział w konkursie Gazety Lubuskiej „Gmina na 6” w kategorii gmina przyjazna mieszkańcom i środowisku. 21 marca 2018 r. Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska prezentowała przed kapitułą konkursu dokonania gminy na tej płaszczyźnie. Hasłem przewodnim naszego udziału w konkursie jest: Gmina przyjazna mieszkańcom i środowisku w procesie rewitalizacji Dobiegniewa. Modelowa rewitalizacja Dobiegniewa ma na celu ożywienie przestrzeni publicznej, przy zmianie jej przeznaczenia funkcjonalnego. W praktyce oznacza to nową jakość przestrzeni na rzecz ludzi, miejsc, prowadzenia działalności gospodarczej tak, żeby zdegradowany obszar odżył społecznie, gospodarczo, przestrzennie. Priorytetem w procesie rewitalizacji jest partycypacja. Aktywna społeczność sprawniej rozwiązuje własne problemy, szybciej się rozwija i osiąga wspólnie wytyczone cele. Partycypacyjny model współpracy zwiększa społeczne zaangażowanie i współodpowiedzialność za decyzje podejmowane na poziomie lokalnym. Rewitalizowany obszar charakteryzuje się problemami typowymi dla miast z popegeerowską spuścizną. Modelowy charakter pilotażu to nadanie nowych funkcji społecznych, przestrzennych i gospodarczych obszarowi po byłym PGR oraz zadania infrastrukturalno-remontowe, poprawiające stan budynków mieszkalnych i estetykę przestrzeni publicznej. Rewitalizacja miasta uatrakcyjni obszar interwencji dla mieszkańców oraz turystów. Najistotniejszym w całym procesie rewitalizacji jest czynnik ludzki. Poza zadaniami infrastrukturalnymi Dobiegniew proponuje modelowe działania skierowane do mieszkańców przeciwdziałając biernym postawom życiowym, zwiększając świadomość potrzeby inwestowania w siebie czy ograniczając odpływ młodych, aktywnych mieszkańców do większych miast. Modelowa rewitalizacja w mieście Dobiegniew stanowi wzór jak uporządkować i upiększyć przestrzeń miejską oraz ograniczyć problemy społeczne przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Stała współpraca z mieszkańcami gwarantuje sukces, bo umożliwia wypracowanie ostatecznego kształtu i sposobu zagospodarowania obszaru zdegradowanego, aby był przyjazny dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Przyczynia się też do wzmocnienia poczucia własnej wartości, a tym samym do zmniejszenia natężenia negatywnych zjawisk społecznych. Cel rewitalizacji obrazuje logo rewitalizacji Dobiegniewa: u góry miejsce niezachęcające do życia, u dołu – po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji – miejsce, gdzie ludzie chcą mieszkać, pracować i żyć.