Rewitalizacja

Dobiegniewskie centrum wiedzy rewitalizacyjnej

Krajowe Centrum Wiedzy o rewitalizacji - logo

REWITALIZACJA – proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Główną bolączkę Dobiegniewa stanowi niska jakość przestrzeni publicznej w centrum miasta i narastająca degradacja społeczna.

Najpoważniejsze zdiagnozowane zjawiska:

pusta przestrzeń w centralnej części miasta, brak mieszkań komunalnych, niski poziom kapitału społecznego, brak miejsc pracy spadek atrakcyjności, gospodarczej spowodowany ubożeniem społeczeństwa. Główny cel rewitalizacji to zniwelowanie bądź ograniczenie zdiagnozowanych zjawisk.

Rewitalizacja - gmina Dobiegniew

Fundusze europejskie - pasek logiem