MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  > »

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 infoPlanMiejcowyotwarcieofert.pdf      informacja z otwarcia ofert


Przetarg nieograniczony - "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew".

Ogłoszenie nr 612321-N-2018 z dnia 2018-09-04 r.

Gmina Dobiegniew: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000, ul. ul. Dembowskiego  2 , 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail inwestycje@dobiegniew.pl, faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA: Tak
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego.
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15 (sekretariat)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
Numer referencyjny: RKG.271.2.2018.MA
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanego zadania zostanie wykonana usługa z zakresu planowania przestrzennego, polegająca na sporządzeniu opracowania planistycznego dla obszaru o powierzchni około 569 ha w granicach administracyjnych miasta Dobiegniew – projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew.
II.5) Główny kod CPV: 71410000-5
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2019-05-31

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże: a) usługi* wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. *Przez usługę Zamawiający rozumie wykonanie minimum jednej dokumentacji planistycznej odpowiadającej swym zakresem przedmiotowi zamówienia (zakres zamówienia – opis wg zał. nr 7 do SIWZ) – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta w granicach administracyjnych o powierzchni nie mniejszej niż 400 ha. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. b) osoby zdolne do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie obowiązujących przepisów; Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa niżej: 1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. poz. 99, 178 i 192, z 1990 r. poz. 198 i 505 oraz z 1993 r. poz. 212); 2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.); 3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650); 4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; 5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; 6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5. Osoba ta będzie pełniła funkcję koordynatora zespołu. - minimum jeden (1) specjalista do spraw przygotowania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu; Osoba posiadająca uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów do opracowywania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. - minimum jeden (1) specjalista do spraw przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko. Osoba posiadająca uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt 5.2.2. SIWZ. 2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (potwierdzający spełnienie warunku określonego w 5.2.3.a) - załącznik nr 4 do SIWZ).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy, wg wzoru Zamawiającego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy. 2. Załącznik nr 3 do SIWZ - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (dotyczy Wykonawców polegających na zasobach innego podmiotu). 3. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług - doświadczenie głównego projektanta (kryterium oceny ofert C2 w postępowaniu określone w 13.1.2 SIWZ). 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.dobiegniew.pl w zakładce: Dla Przedsiębiorców - Aktualne zamówienia, dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp wg wzoru zamieszczonego w SIWZ - załącznik nr 8. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie głównego projektanta 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 oraz określonych w niniejszej umowie. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1) w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych niniejszą umową; c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; d) wystąpienia zmian przepisów prawa, które spowodują konieczność dostosowania dokumentacji do znowelizowanych przepisów. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wymienione w literach a-d, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2) w części dotyczącej zmiany zakresu przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku: a) konieczności aktualizacji dokumentacji lub zmiany szczegółowego zakresu dokumentacji w sytuacjach określonych w pkt 1) lit. a-e, b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian). 4) w części dotyczącej zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie w razie wystąpienia sytuacji, określonych w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2. 5) w przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 6) w części dotyczącej zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (o których mowa w § 12 ust. 1) w przypadku: a) śmierci, choroby, ustania stosunku pracy lub innych zdarzeń losowych. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, b) gdy Zamawiający uzna i pisemnie uzasadni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zmiana wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 3. Żadna z ww. przesłanek do zmiany umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz §6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-14, godzina: 11:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Dobiegniew ul. Dembowskiego 2 66-520 Dobiegniew telefon: (95) 761-10-01 fax: (95) 761-10-41 e-mail: m.andrzejczak@dobiegniew.pl; 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, jest Pan Tadeusz Bednarczuk kontakt: adres e-mail: t.bednarczuk@dobiegniew.pl, telefon: (95) 761-10-01; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew, nr sprawy: RKG.721.2.2018.MA, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
   
                                                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                        mgr Leszek Waloch


 SIWZplanDobiegniew.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Uchwaa.pdf      Uchwała Nr XXIX/165/17 Rady Miejsciej w Dobiegniewie z dnia 30 marca 2017r.

 ZalacznikNR7SIWZ.doc      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wytyczne do opracowania planistycznego


ZAPYTANIE OFERTOWE - "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie”

                                                                                                                                      Dobiegniew, dn. 31.08.2018 r.
RKG.7013.12.2018.JM                                                                                                                                                                  
                                                            
 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie”.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
 
 
I.  ZAMAWIAJĄCY
 
1.    Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
2.  Strona internetowa: www.dobiegniew.pl
3.  E-mail: inwestycje@dobiegniew.pl
4.  Osoby do kontaktu:
Ø  Jerzy Mudrow, tel. 95 74 88 146 (Urząd Miejski w Dobiegniewie).
           
 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wspólny słownik zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV i nazwy): 45212413-4 - Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego.
 
1.    Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 9 w Dobiegniewie. W ramach planowanego zadania należy wykonanie remontu następujących pomieszczeń przedszkola: klatka schodowa lewa
i prawa, korytarz na I piętrze, łazienka Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Pracy, pomieszczenia biurowe Ośrodka Pomocy Społecznej, pomieszczenia biurowe Urzędu Pracy, łazienka i poczekalnia przy gabinecie dentystycznym, gabinet dentystyczny. Roboty wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. „DOKUMENTACJA TECHNICZNA - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH-REMONTOWYCH DLA ZADANIA pn.: "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej, 66-520 Dobiegniew, ul.  Mickiewicza 3, działki o nr ewidencyjnych gruntu: 95/2; 96/7; 96/6  -  uzupełnienie do kosztorysu”. Dokumentacja techniczna (załącznik nr 4), przedmiar robót  (załącznik nr 5), stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
Ø  Remont klatki schodowej lewej i prawej w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej i przedmiarze.
Ø  Remont korytarza w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej i przedmiarze.
Ø  Remont łazienki Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Pracy w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej i przedmiarze.
Ø  Remont pomieszczeń biurowych Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej i przedmiarze.
Ø  Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Pracy w zakresie wskazanym
w dokumentacji technicznej i przedmiarze.
Ø  Remont łazienki i poczekalni przy gabinecie dentystycznym w zakresie wskazanym
w dokumentacji technicznej i przedmiarze.
Ø  Remont korytarza na I piętrze w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej
i przedmiarze.
Ø  Remont gabinetu dentystycznego w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej
i przedmiarze.
3. Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna – nie dopuszcza się
wariantowości cen.
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego
     z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
6. Termin wykonania zamówienia – do 31.01.2019 roku.
7. Remont pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. „DOKUMENTACJA TECHNICZNA - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH-REMONTOWYCH DLA ZADANIA pn.: "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej, 66-520 Dobiegniew, ul.  Mickiewicza 3, działki o nr ewidencyjnych gruntu: 95/2; 96/7; 96/6  -  uzupełnienie do kosztorysu” oraz zgonie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
 
1.      Cena oferty brutto (C1) – 100 punktów.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru:
 
                              cena brutto najkorzystniejszej oferty
C1 =             ----------------------------------------------------- x 100 pkt
                                cena  brutto badanej oferty
 
C1- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
 
Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
2.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (C1) wynikających z wyżej podanego wzoru.
3.      Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie), cenę brutto (cyfrowo
i słownie).
 
IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1. Oferty należy złożyć (e-mailem, osobiście – Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego) do dnia 18.09.2018 r. do godz. 15:00.
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, nie podlega ocenie.
 
V. OKREŚLENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA ZMIAN
        UMOWY.

 
1.    Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie odnośnie przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy:
Ø  zmiana terminu realizacji zamówienia jest spowodowana przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli nie będzie to wynikało
z winy i zaniechania Wykonawcy,
Ø  zmiana terminu realizacji spowodowana jest faktem, iż w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania zmian rozwiązań projektowych, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, itp.
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
 
1.      Oferta winna zawierać:
a)      Wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 1 do zapytania,
b)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 do zapytania,
c)      Akceptację projektu umowy – zał. Nr 3 do zapytania.
2.      Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3.      Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi
w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
4.      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5.      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
6.      INFORMACJE INNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ - Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: inwestycje@dobiegniew.pl;
b)      inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew jest Pan Tadeusz Bednarczuk, kontakt: adres e-mail: t.bednarczuk@dobiegniew.pl, telefon 95-761-10-01;
c)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ pn. „Remont
i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3
w Dobiegniewie””,
Nr sprawy - j.w., prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
d)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
e)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
g)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)      posiada Pani/Pan:
·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i)        nie przysługuje Pani/Panu:
·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7.      Oferty składane, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego, winny być opakowane i oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
oraz opisane:
Oferta w zapytaniu o cenę na „Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej
przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie”Nie otwierać przed terminem: 18.09.2018 r.  do godz. 15:00
 
 

 zalaczniknr1osrodek.docx      formularz ofertowy

 zalaczniknr2osrodek.docx      oświadczenie

 zalaczniknr3osrodek.docx      projekt umowy

 zalaczniknr4osrodek.doc      dokumentacja techniczna

 zalaczniknr5osrodek.pdf      przedmiar robót


Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu pchor. Starca w Dobiegniewie".

 

 Mapapogladowa.pdf      Mapa poglądowa działek objętych projektowaniem.

 Wytyczne.pdf      Wytyczne do sporządzenia dokumentacji projektowej.

 ZalacznikNr1plac.docx      Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2plac.docx      Załacznik Nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy - art. 25 ust.1

 ZalacznikNr3plac.doc      Załacznik Nr 3 - Projekt umowy

 Zapytanieofertowe.pdf      Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Placu pchor. Starca w Dobiegniewie".


Informacja o wyborze oferty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dla zadania "Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi"

    

 RemontPrzedszkola.pdf      Informacja o wyborze oferty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dla zadania "Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi"


Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego dla zadania "Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi"

   

 Uniewaznieniepostepowania.pdf      Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w drodze zapytania ofertowego dla zadania "Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi".


Zapytanie ofertowe - "Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi".

Dobiegniew, dnia 24.07.2018 r.
 
  
Znak sprawy: RKG.7013.10.2018.JM                                                                                                                                                                  
                                                            
 
Zaproszenie
do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9,
działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi”
.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
 
 
I.  ZAMAWIAJĄCY
 
1.    Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
2.  Strona internetowa: www.dobiegniew.pl
3.  E-mail: m.bieganska@dobiegniew.pl
4.  Osoby do kontaktu:
     Jerzy Mudrow, tel. 95 74 88 146 (Urząd Miejski w Dobiegniewie).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wspólny słownik zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV i nazwy):
45212413-4 - Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego.
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi.
W ramach planowanego zadania należy wykonanie remontu następujących pomieszczeń przedszkola: korytarza, pomieszczenie z windą towarową, pokój dyrektora, pomieszczenia wskazane przebudować na salę zabaw i pomieszczenie sypialne. Dodatkowo należy wykonać wymianę terenów utwardzonych przy przedszkolu tj. chodnika wjazdu i placu. Roboty wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi”. Dokumentacja techniczna (załącznik nr 4), przedmiar robót  (załącznik nr 5), stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
-   Remont korytarza w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, wymiany drzwi wejściowych do pomieszczeń i robót malarskich.
-   Remont pomieszczenia z windą w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, energetycznej tablicy głównej  i robót malarskich.
-  Wykonanie projektowanego pomieszczenia sypialnego w zakresie: demontaż zbędnych instalacji, ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia i robót malarskich.
-  Wykonanie projektowanej sali zabaw w zakresie: demontaż zbędnych instalacji, ścian, sufitu podłogi, oświetlenia z wyminą instalacji i osprzętu, wykonania ścianki działowej, wymiany okien oraz robót malarskich.
-  Remont pokoju dyrektora w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, wymiany drzwi wejściowych do pomieszczenia i robót malarskich.
-  Remont chodnika i wjazdu i placu w zakresie: wymiany nawierzchni chodnika na kostkę brukową gr. 6 cm oraz wymiany nawierzchni wjazdu i placu na kostkę brukową gr. 8 cm. 
3. Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
6. Termin wykonania zamówienia – do 16.11.2018 roku.
7. Remont przedszkola wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi” oraz zgonie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
 
1.      Cena oferty brutto (C1) – 100 punktów.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru:
 
                              cena brutto najkorzystniejszej oferty
C1 =             ----------------------------------------------------- x 100 pkt
                                cena  brutto badanej oferty
 
C1- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
 
Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
2.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (C1) wynikających z wyżej podanego wzoru.
3.      Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie), cenę brutto (cyfrowo i słownie).
 
IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1. Oferty należy złożyć (e-mailem, osobiście – Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego) do dnia 10.08.2018 r. do godz. 15:00.
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, nie podlega ocenie.
 
V. OKREŚLENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA ZMIAN
        UMOWY.

 
1.    Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie odnośnie przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy:
-  zmiana terminu realizacji zamówienia jest spowodowana przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli nie będzie to wynikało z winy i zaniechania Wykonawcy,
-  zmiana terminu realizacji spowodowana jest faktem, iż w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania zmian rozwiązań projektowych, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, itp.
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
 
1.      Oferta winna zawierać:
a)      Wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 1 do zapytania,
b)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 do zapytania,
c)      Akceptację projektu umowy – zał. Nr 3 do zapytania.
2.      Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3.      Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
4.      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5.      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

6.      INFORMACJE INNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ - Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: inwestycje@dobiegniew.pl;
b)      inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew jest Pan Tadeusz Bednarczuk, kontakt: adres e-mail: t.bednarczuk@dobiegniew.pl, telefon 95-761-10-01;
c)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi””, Nr sprawy - j.w., prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
d)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
e)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
g)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)      posiada Pani/Pan:
·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i)        nie przysługuje Pani/Panu:
·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7.  Oferty składane, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego, winny być opakowane i oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
oraz opisane:
OFERTA W ZAPYTANIU O CENĘ NA REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W DOBIEGNIEWIE.
 
Nie otwierać przed terminem: 10.08.2018 r.  do godz. 15:00
 
 

 Opisrobt.docx      Opis robót

 Przedmiarprzedszkole.pdf      Przedmiar robót

 Rysunekprzedszkole.pdf      Rysunek terenu zewnętrznego - remont nawierzchni chodnika i terenów utwardzonych

 Rzutprzedszkole.pdf      Rzut parteru - oznaczenie pomieszczeń

 ZalacznikprzedszkoleNr1.docx      Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

 ZalacznikprzedszkoleNr2.docx      Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1

 ZalacznikprzedszkoleNr3.docx      Załącznik Nr 3 - Projekt umowy


Zapytanie ofertowe - "Remont pomieszczeń w Przedszolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi".

                                                           Dobiegniew, dnia 09.07.2018 r.
 
 
RKG.7013.09.2018.JM                                                                                                                                                                  
                                                            
 
Zaproszenie
do składania ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi”.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
 
 
I.  ZAMAWIAJĄCY
 
1.  Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
2.  Strona internetowa: www.dobiegniew.pl
3.  E-mail: inwestycje@dobiegniew.pl
4.  Osoby do kontaktu: Jerzy Mudrow, tel. 95 74 88 146 (Urząd Miejski w Dobiegniewie).
           

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wspólny słownik zamówień (CPV)

 
Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV i nazwy):
45212413-4 - Roboty budowlane w zakresie miejsc pobytu czasowego.
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi.
W ramach planowanego zadania należy wykonanie remontu następujących pomieszczeń przedszkola: korytarza, pomieszczenie z windą towarową, pokój dyrektora, pomieszczenia wskazane przebudować na salę zabaw i pomieszczenie sypialne. Dodatkowo należy wykonać wymianę terenów utwardzonych przy przedszkolu tj. chodnika wjazdu i placu. Roboty wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. „Remont pomieszczeńw Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi”. Dokumentacja techniczna (załącznik nr 4), przedmiar robót  (załącznik nr 5) oraz kosztorys ofertowy (załącznik nr 6), stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
-  Remont korytarza w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, wymiany drzwi wejściowych do pomieszczeń i robót malarskich.-Ø  Remont pomieszczenia z windą w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, energetycznej tablicy głównej  i robót malarskich.
-  Wykonanie projektowanego pomieszczenia sypialnego w zakresie: demontaż zbędnych instalacji, ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia i robót malarskich.
-  Wykonanie projektowanej sali zabaw w zakresie: demontaż zbędnych instalacji, ścian, sufitu podłogi, oświetlenia z wyminą instalacji i osprzętu, wykonania ścianki działowej, wymiany okien oraz robót malarskich.
-  Remont pokoju dyrektora w zakresie: ścian, sufitu, podłogi, oświetlenia, wymiany drzwi wejściowych do pomieszczenia i robót malarskich.
-  Remont chodnika i wjazdu i placu w zakresie: wymiany nawierzchni chodnika na kostkę brukową gr. 6 cm oraz wymiany nawierzchni wjazdu i placu na kostkę brukową gr. 8 cm. 
3. Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.
5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.
6. Termin wykonania zamówienia – do 30.09.2018 roku.
7. Remont przedszkola wykonać na podstawie dokumentacji technicznej pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi” oraz zgonie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
 
1.      Cena oferty brutto (C1) – 100 punktów.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru:
 
                              cena brutto najkorzystniejszej oferty
C1 =             ----------------------------------------------------- x 100 pkt
                                cena  brutto badanej oferty
 
C1- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
 
Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
2.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (C1) wynikających z wyżej podanego wzoru.
3.      Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie), cenę brutto (cyfrowo i słownie).
 
IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1. Oferty należy  złożyć (e-mailem, osobiście - pokój nr 15 (sekretariat), kurierem lub za pomocą operatora pocztowego) do dnia 23.07.2018 r. do godz. 10:00.
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, nie podlega ocenie.
 
V. OKREŚLENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA ZMIAN UMOWY.
 
1.    Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie odnośnie przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy:
Ø  zmiana terminu realizacji zamówienia jest spowodowana przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli nie będzie to wynikało z winy i zaniechania Wykonawcy,
Ø  zmiana terminu realizacji spowodowana jest faktem, iż w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania zmian rozwiązań projektowych, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, itp.
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
 
1.      Oferta winna zawierać:
          a)      Wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 1 do zapytania,
           b)      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 do zapytania,
          c)      Akceptację projektu umowy – zał. Nr 3 do zapytania.


2.      Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3.    Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
4.      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5.      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
6.      INFORMACJE INNE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/ - Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: inwestycje@dobiegniew.pl;
b)      inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew jest Pan Tadeusz Bednarczuk, kontakt: adres e-mail: t.bednarczuk@dobiegniew.pl, telefon 95-761-10-01;
c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ pn. „Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Mickiewicza 9, działka 115/9 wraz z terenami utwardzonymi””, Nr sprawy - j.w., prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
d)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
e)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f)       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
g)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h)      posiada Pani/Pan:
·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i)        nie przysługuje Pani/Panu:
·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

7.   Oferty składane, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego, winny być opakowane i oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
oraz opisane:
OFERTA W ZAPYTANIU O CENĘ NA REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
W DOBIEGNIEWIE.
 
Nie otwierać przed terminem: 23.07.2018 r.  do godz. 10:00

                                                                                                                                                                                                       BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                     mgr Leszek Waloch
 


 Opis.docx      Opis robót

 Przedmiar.pdf      Przedmiar robót

 Rysunek.pdf      Rysunek terenu zewnętrznego - remont nawierzchni chodnika i terenów utwardzonych

 Rzutparteru.pdf      Rzut parteru - oznaczenie pomieszczeń

 ZalacznikNr1przedszkole.docx      Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2przedszkole.docx      Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1

 ZalacznikNr3przedszkole.docx      Załącznik Nr 3 - Projekt umowy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".

     

 Zawiadomienieazbest.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".

     

 Zawiadomienieowyborzesiecwodka.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".


« <  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  > »