MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.

    

 Informacjamuzeum.pdf      Informacja z otwarcia ofert - „Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności".


Ogłoszenie nr 553914-N-2020 z dnia 2020-06-24 r.

Gmina Dobiegniew: Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu: Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000000, ul. Obrońców Pokoju  24,
66-520  Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, , e-mail d.domagala@dobiegniew.pl, , faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) : Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak,  
www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pośrednictwem operatora pocztowego
Adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew (I piętro sekretariat).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)
Numer referencyjny: RKG.271.02.2020.DD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)” Zadanie objęte zamówieniem, to rozbudowa drogi gminnej o nr 100505F, ulicy Jedności w Dobiegniewie. Zakres rozbudowy ul. Jedności podzielono na trzy odcinki. Odcinek 1 - od początku rozbudowy ul. Jedności do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i Staszica; Odcinek 2 - od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i Staszica do skrzyżowania z ul. Szkolną (2a) i od skrzyżowania z ul. Starorynkową do końca rozbudowy ul. Jedności (2b); Odcinek 3 - od skrzyżowania z ul. Szkolną i od skrzyżowania z ul. Starorynkową. Stan istniejący ul. Jedności, obecnie zlokalizowanej na działkach o nr 223, 267/2 i 298/25 (po rozbudowie zlokalizowana będzie na działkach o nr 223, 267/2, 276/1, 286/31, 276/3, 275/2, 274/4, 274/6, 271/42, 270/2, 311/3, 269/2, 298/25, 298/50). Droga w ul. Jedności ma głównie nawierzchnię z betonu asfaltowego o szer. 5,7 - 7 m, lecz na odcinku od skrzyżowania z ul. Starorynkową w kierunku rzeki Mierzęcka Struga ma nawierzchnię z płyt betonowych drogowych o szer. 3 m, oraz jednostronny chodnik betonowy prowadzony odcinkami o szer. 1 - 1,5 m, występują lokalnie zjazdy o nawierzchni utwardzonej. Ponadto przy odcinku 1 zlokalizowana jest zatoka postojowa dla pojazdów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej. Jezdnia ul. Jedności w swym przebiegu krzyżuje się na zasadzie skrzyżowań zwykłych z ul. Wyszyńskiego i Staszica, z ul. Szkolną oraz ul. Starorynkową. Nie istnieje skrzyżowanie z ul. Ogrodową, ponieważ jest to droga gruntowa. Aktualny stan techniczny nawierzchni drogi, chodników i zjazdów jest zły - nawierzchnia pokruszona, nierówna i pozapadana. Odwodnienie drogi odbywa się częściowo przez niewydolną kanalizację deszczową, a częściowo przez spływ powierzchniowy. W pasie drogowym znajdują się sieci uzbrojenia terenu, tj. sieć energetyczna, w tym oświetlenia drogowego, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej i sieć cieplna. Sieć energetyczna oświetlenia drogowego (oprawy umieszczone na słupach oświetleniowych i na napowietrznej linii energetycznej) oświetla układ drogowy istniejący i wymaga przebudowy w celu dostosowania do projektowanego zagospodarowania oraz standaryzacji. Sieć kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna, sieci energetyczne i sieć cieplna wykonane są jako docelowe i wymagają przebudowy w zakresie likwidacji kolizji. Sieć wodociągowa, ze względu na znaczne kolizje z projektowanym układem zagospodarowania wymaga budowy po nowym śladzie. Stan docelowy objęty zamówieniem to droga gminna (ul. Jedności) klasy D, kategoria ruchu KR1 o długości 406,2 m, podzielona na 3 odcinki charakteryzujące się szerokością jezdni. Odcinek 1 (od początku rozbudowy ul. Jedności do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i Staszica) to jezdnia dwukierunkowa o szerokości 6 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczonej krawężnikami betonowymi. Za względu na przewidywany ruch pieszych zaprojektowano chodnik częściowo dwustronny dla pieszych o szerokości min. 2 m. Przy tym odcinku na całej jego długości zaprojektowano 15 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. Przewidziano odwodnienie drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej, z której wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Mierzęcka Struga. Odcinek 2 (od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i Staszica do skrzyżowania z ul. Szkolną i od skrzyżowania z ul. Starorynkową do końca rozbudowy ul. Jedności) to jezdnia jedno i dwukierunkowa o szerokości 4,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczonej krawężnikami betonowymi. Za względu na przewidywany ruch pieszych zaprojektowano na jednym odcinku chodnik częściowo dwustronny dla pieszych o szerokości min. 2 m. Przewidziano odwodnienie drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej, z której wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Mierzęcka Struga. Do nieruchomości zlokalizowanych przy projektowanej drodze przewidziano zjazdy na posesje o szerokości min. 3,5 m (nie więcej jak szerokość jezdni). Odcinek 3 (od skrzyżowania z ul. Szkolną i od skrzyżowania z ul. Starorynkową) to jezdnia dwukierunkowa o szerokości 5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego, ograniczonej krawężnikami betonowymi. Za względu na przewidywany ruch pieszych zaprojektowano chodnik dwustronny dla pieszych o szerokości min. 2 m. Przewidziano odwodnienie drogi do projektowanej kanalizacji deszczowej, z której wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Mierzęcka Struga. Do nieruchomości zlokalizowanych przy projektowanej drodze przewidziano zjazdy na posesje o szerokości min. 3,5 m (nie więcej jak szerokość jezdni). Zestawienie parametrów i elementów drogi, planowanej do realizacji w ramach wnioskowanego zadania: - długość drogi ogółem 0,406 km, w tym: odcinek 1 - 0,061 km, odcinek 2 - 0,137 km, odcinek 3 - 0,208 km; - chodnik przy odcinku 1 dwustronny o szerokości 2 m o długości 0.014 km oraz jednostronny (strona prawa) o szerokości 2 m o długości 0,047 km; - chodnik przy odcinku 2 dwustronny o szerokości 2 m o długości 0.020 km oraz jednostronny o szer. 2 m o długości 0,081 km; - chodnik przy odcinku 3 dwustronny o szer. min. 2 m o długości 0,176 km; - skrzyżowanie proste dróg gminnych - 4 szt., w tym 2 wyniesione, - zjazdy do nieruchomości - 20 szt. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę GP.6740.2.3.2019.KZ z dnia 31.07.2019 r. - [załącznik nr 7 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, UWAGA: Dokumentacja projektowa będąca integralną częścią SIWZ obejmuje szerszy zakres tzn. przebudowę ulic Jedności oraz Szkolnej. Niniejsze postępowanie dotyczy ul. Jedności w zakresie wskazanym powyżej oraz dołączonym przedmiarze robót. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny. 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.3. przedmiary robót, które odczytywane łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny - [załącznik nr 9 do SIWZ]. Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego Wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarach. Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do kalkulacji ceny.
 
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2021-10-30
II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. *Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania odpowiadającego swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanie nawierzchni utwardzonych (chodniki, jezdnia, parkingi) płytami ażurowymi, kruszywem mineralnym, kostką betonową lub innym sposobem utwardzenia o łącznej powierzchni lub powierzchni jednego sposobu utwardzenia - min. 2500 m2 - na łączną kwotę nie mniej niż 1,2 mln złotych. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: Kierownika budowy – robót drogowych, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg (w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane). W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wykaz Osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 4 do SIWZ).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden formularz oferty. 2. Zobowiązaniedo udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu - Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawcaw terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.dobiegniew.pl w zakładce: Dla Przedsiębiorców - Aktualne zamówienia, dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp wg wzoru zamieszczonego w SIWZ – załącznik nr 10. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji – o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót – o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót – o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK „KOMUNALNI”) – o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) gdy wystąpią awarie techniczne nie zawinione przez Wykonawcę (np.: długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub wody z sieci wodociągowej – trwające co najmniej 3 dni) – o czas usunięcia awarii, f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni – o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), g) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace – o czas określony w decyzji. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Informacje dodatkowe:
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: urzad@dobiegniew.pl; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 570 855 090, lub adresem e-mail: bogdan.spetany@cbi24.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa ul. Jedności i Szkolnej w Dobiegniewie - etap 1 (ul. Jedności)”, Nr sprawy: RKG.271.04.2020.DD, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 2. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 4. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 5. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO  .

                                                                                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                               mgr Sylwia ŁaźniewskaZałączniki do SIWZ - pobierz 

 OdpowiedzinazapytanieNr1jednosci.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 07.07.2020 r.

 OdpowiedzizapytanieNr2jednosci.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 2 - umieszczono dnia 07.07.2020 r.

 SIWZulJednosci.zip      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu".

 

Ogłoszenie nr 550169-N-2020 z dnia 2020-06-16 r.


Gmina Dobiegniew: Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Program Współpracy INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014 - 2020
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000000, ul. Obrońców Pokoju  24 , 66-520  Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, , e-mail d.domagala@dobiegniew.pl, , faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie,
czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :Tak, www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:  Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Miejski w Dobiegniewie (I piętro - sekretariat, pokój 208), ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu.
Numer referencyjny: RKG.271.02.2020.DD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
 1. Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek nr 2/6, 2/12, 2/14, 2/33, 2/51, 2/56, 2/59, 2/124; obręb ewidencyjny Dobiegniew, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Opis prac budowlanych Budynek muzeum jest budynkiem istniejącym i będącym w użytkowaniu jak budynek użyteczności publicznej w zakresie kultury muzealniczej. Budynek wyposażony jest w media techniczne (woda, gaz, energia elektryczna) oraz posiada odbiór ścieków do kanalizacji miejskiej. Budynek nie spełnia wymagań przepisów budowlanych oraz pożarowych. Modernizacja części istniejącej ma na celu doprowadzenie do zgodności z warunkami technicznymi oraz przepisami prawa budowlanego oraz polepszenie jakości użytkowania pomieszczeń. Dobudowana część także będzie budynkiem użyteczności publicznej z funkcją budynku kultury i programem rozszerzającym i polepszającym wykonywane funkcji programowych muzeum. Rozwiązania architektoniczno-budowlane. Budynek istniejący został zbudowany w technologii tradycyjnej murowej. Rozbudowę zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowo-płytowej. W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU ZAKŁADA SIĘ: - przebudowę i modernizację pomieszczeń na parterze, wyburzenie starych i budowa nowych toalet pracowników, pomieszczenia biurowego i szatni, budowa nowej ściany działowej z cegły klinkierowej; - przebudowę wiatrołapu, - ocieplenie ścian zewnętrznych mineralnymi płytami izolacyjnymi o izolacyjności cieplnej λD = 0,043 W/(mK), - zerwanie pokrycia dachu (665 m2), uzupełnienie zniszczonych desek podbitki w 50%, pokrycie dachu papą podkładową i wierzchniego krycia, ocieplenie dachu przez natrysk z pianki otwarto-komórkową o wartości ʎd=0,022 W/m.K, od spodu dachu gr. ok 20 cm, - zerwaniew całym budynku (oprócz mieszkania) posadzki do gruntu i wykonanie nowej posadzki, - wybicie otworu w ścianie (przejście do nowej części) i zamontowanie drzwi. W CZĘŚCI DOBUDOWYWANEJ ZAKŁADA SIĘ: - rozbudowa strefy wejściowej: rozbudowa holu, - rozbudowa sali konferencyjnej, - rozbudowa o pomieszczenia gospodarczo techniczne. Wykończenie budynku. Wykończenie wewnętrzne: - posadzki z płytek ceramicznych imitujących cegłę, powierzchnia porowata, klasa ścieralności PEI = V, antypoślizgowe, o brzegach zakończonych prosto, układane na styk, szczeliny (minimalne) fugować materiałem bioodpornym; - ściany murowane otynkować gotową zaprawą tynkarską zatartą na gładko i szlifowaną, malować w kolorze białym, - sufity - budynku istniejącym sufity podwieszane z płyt kartonowo gipsowych, w części dobudowanej sufity gładkie, tynkowane i malowane w kolorze białym; - ściany murowane zewnętrzne gr. 38 cm od fundamentów do poziomu ± 0,00 z bloczków betonowych w klasie 20 na zaprawie cementowej M10. - ściany murowane zewnętrzne i wewnętrzne gr. 24 cm od fundamentów do poziomu ± 0,00 m z bloczków betonowych w klasie 20 na zaprawie cementowej M10., - ściany murowane zewnętrzne gr. 38 cm z bloczków ceramicznych w klasie 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10, - ściany murowane zewnętrzne gr. 25 cm z bloczków ceramicznych grupy 2 w klasie 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10 - ściany murowane wewnętrzne gr. 24 cm z bloczków silikatowych grupy 1 w klasie 15 na zaprawie cementowo-wapiennej M10, - filary nośne - żelbetowe, umieszczone w „grubości” ściany o wymiarach 24x45,5 cm oraz 24x50 cm, wylewane na mokro z betonu B25 (C 20/25) zbrojone stalą AIIIN (BSt500), - nadproża żelbetowe, wylewane na mokro z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalą AIIIN (BSt500), - nadproża otworów drzwiowych i okiennych prefabrykowane systemowe (żelbetowe -sprężone) - ścianki działkowe projektuje się jako murowane z bloczków gazobetonowych o grubości 120 mm kl. 600 na cienkiej spoinie; - ściany w pomieszczeniach wykończone tynkiem pocienionym malowane w kolorze białym, ściany murowane pomieszczeń oprócz pomieszczeń mokrych tynk gipsowy B7; - ścianki działowe kabin WC oraz pomieszczeń mokrych wykończone okładziną wodoszczelną płytkami ceramicznymi do wysokości 210 cm; - powierzchnie ścian wewnętrznych tynkowanych oraz sufity tynkowane, malowane; - drzwi wewnętrzne pomieszczeń stalowe malowane proszkowo lub powlekane; - drzwi wewnętrzne wejściowe oraz witryny szklane w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 9011, szklenie szkłem podwójnym bezpiecznym klejonymz folią PVB 1,52 mm (obciążenie liniowe 1,0 kN/m), z komorą powietrzną, - drzwi wewnętrzne do WC na konstrukcji metalowej w kolorze RAL 9006, wyposażone w kratki wentylacyjne oraz szyldy; Wykończenie zewnętrzne budynku: - okna i drzwi zewnętrzne w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 9011; - opierzenia z blachy tytan.-cynk. w kolorze RAL 9011; - stropodach na płycie żelbetowej kanałowej ocieplony wełną mineralną gr. min 20,0 cm z profilowanym w płytach wełny spadkiem; - parapety zewnętrzne z blachy tytan.-cynk. w kolorze RAL 9011 oraz grafitowym; - rury spustowe i rynny z blachy tytan.-cynk.w kolorze RAL 9011 oraz grafitowym; - ściany części dobudowanej obłożyć deską drewnianą na ruszcie drewnianym bejcowaną w kolorze WENGE, deski i ruszt zaimpregnować; - ścianę ażurową przed elewacją części dobudowanej wykonać z cegły klinkierowej; - ściany zagłębione w gruncie należy zabezpieczyć przeciw wodzie izolacją wodochronną typu lekkiego, powłokowo przez malowanie środkiem izolującym; - izolacje termiczne ścian fundamentowych należy wykonać styropianem ekstradowanym grubości 15 cm. Opis projektowanego zagospodarowania terenu. Dla obsługi komunikacyjnej muzeum zaprojektowano drogę dojazdową wraz z 20 parkingami dla samochodów osobowych oraz autobusu. Na wjeździe na istniejącą drogę zaprojektowano na bazie materiałów historycznych, ustawienie bramy wjazdowej wraz z budką strażniczą. Na ogrodzonym terenie wokoło muzeum zaprojektowano oprócz obiektów kubaturowych także przeniesienie repliki wieży strażniczej w pobliżu odtworzonego fragmentu ogrodzenia obozowego i ścieżkę edukacyjną. Na terenie zaprojektowano zieleń w postaci trawników. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania projektowego. - powierzchnia zabudowy projektowanego budynku - Pz = 298,12 m2, - powierzchnia zabudowy opracowywanego istniejącego budynku - Pz = 389,30 m2, - powierzchnia projektowanej drogi – 1484,0 m2, - powierzchnia istniejącej drogi w granicach opracowania - 1300,3 m2, - powierzchnia chodników - 327,0 m2, - powierzchnia parkingu przy istniejącej drodze – 94,7 m2, - powierzchnia placu spotkań - 67,3 m2, - powierzchnia traktu pieszo jezdnego - 230,3 m2, - powierzchnia pawilonu na makietę - 52,6 m2, - powierzchnia utwardzona przy budynku - 300,3 m2, - powierzchnia ścieżki edukacyjnej - 234,7 m2, - powierzchnia placu na kontener śmietnikowy - 6,0 m2, - powierzchnia -zieleni -7742,85 m2, - powierzchnia terenu w granicach opracowania - 12501,3 m2.
Warunki płatności Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Szczegółowe warunki płatności zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania przedmiotu zamówienia z zakupionych i dostarczonych na własny koszt, fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń, odpowiadających co do jakości wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy - Prawo budowlane). Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą i techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych opisanych przez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz projekt. 2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 ustawy Pzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składają się: 2.1. projekt - stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę – Decyzja Nr 139/2018 z dnia 09.05.2018 r. - [załącznik nr 7 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, 2.2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 8 do SIWZ], który to dokument jest integralną częścią SIWZ, Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale III SIWZ. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarze robót. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do kalkulacji ceny. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania dokonania wizji lokalnej w terenie.


II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
         Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45262311-4
45262310-7
45262520-2
45410000-4
45450000-6
45432100-5
45421100-5
45442100-8
45320000-6
46260000-7
46260000-7
45443000-4
45111291-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2021-09-30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie robót budowlanych odpowiadających swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, rozbudowa, przebudowa) jednego budynku o powierzchni zabudowy min. 400 m2 - na łączną kwotę nie mniej niż 1 mln złotych), wykonanie nawierzchni utwardzonych (chodniki, jezdnia, parkingi) płytami ażurowymi, kruszywem mineralnym lub kostką betonową – łączna powierzchnia lub powierzchnia jednego sposobu utwardzenia min. 2000 m2, Dopuszcza się potwierdzenie wykonania poszczególnych wymaganych rodzajów robót odrębnymi dowodami, nie musi to być jedno zadanie zawierające wszystkie rodzaje robót). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku: Kierownik Budowy - minimalne wymagania: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W przypadku obywateli państw Europejskich Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami), z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP.
 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ci składają jeden formularz oferty.
2. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.dobiegniew.pl w zakładce: Dla Przedsiębiorców - Aktualne zamówienia, dot. danego postępowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp wg wzoru zamieszczonego w SIWZ – załącznik nr 10. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  NIE

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji – o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót – o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót – o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK „KOMUNALNI”) – o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) gdy wystąpią awarie techniczne nie zawinione przez Wykonawcę (np.: długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub wody z sieci wodociągowej – trwające co najmniej 3 dni) – o czas usunięcia awarii, f) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni – o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), g) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace – o czas określony w decyzji. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.
 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-07-02, godzina: 10:00,
 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/38 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, e-mail: urzad@dobiegniew.pl; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 570 855 090, lub adresem e-mail: bogdan.spetany@cbi.24pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Przebudowa i rozbudowa obiektu Muzeum Woldenberczyków przy ulicy Gorzowskiej 11 w Dobiegniewie wraz z zagospodarowaniem terenu”, Nr sprawy: RKG.271.02.2020.DD, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 
                                                                                                                                                                                                                              BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                 mgr Sylwia Łaźniewska


Odpowiedzi na zapytanie Nr 2 - umieszczono dnia 23.06.2020 r.

 OdpowiedzinapytanieNr3muzeum.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 3 - umieszczono dnia 25.06.2020 r.

 OdpowiedzinazapytanieNr1muzeum.zip      Odpowiedzi na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 18.06.2020 r.

 OdpowiedzinazapytanieNr4muzeum.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 4 - umieszczono dnia 30.06.2020 r.

 SIWZmuzeum.zip      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ZalacznikNr7DokumentacjaTczescII.zip      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja Techniczna - część II

 ZalacznikNr7DokumentacjaTechnicznaczescI.zip      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja Techniczna - część I

 ZalacznikNr8STWIORmuzeum.zip      Załącznik Nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 ZalacznikNr9PrzedmiaryRobtmuzeum.zip      Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiary Robót


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie.

    

 Zawiadomienietrybuny.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie.


Zapytanie ofertowe - "Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie".

    

 DokumentacjaTechnicznaTrybuny.zip      Dokumentacja Techniczna

 STWiORtrybuny.pdf      SpecyfikacjaTechniczna Wykonania i Odbioru Robót

 ZalacznikNr1formularztrybuny.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

 ZalacznikNr2oswiadczenietrybuny.docx      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

 ZalacznikNr3projektumowytrybuny.docx      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy..

 Zapytanietrybuny.pdf      Zapytanie ofertowe - "Przebudowa trybun stadionu miejskiego w Dobiegniewie".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew".

    

 Zawiadomienieopiekanadzwierzetami.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew".


Informacja z otwarcia ofert - "Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew".

     

 Informacjaopiekazwierzeta.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew".


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew”.

 
Ogłoszenie nr 513632-N-2020 z dnia 2020-02-19 r.

Gmina Dobiegniew: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000000, ul. Obrońców Pokoju  24 , 66-520  Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, , e-mail d.domagala@dobiegniew.pl, , faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak , www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie:  Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie (I piętro - sekretariat), ul Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew
Numer referencyjny: RKG.271.01.2020.DD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wyłapywaniu oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew, które obejmują: 1) przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew, aktualnie znajdujących się w schronisku dla zwierząt w Młodolinie 1, 66-520 Dobiegniew, w celu dalszego sprawowania nad nimi opieki - 39sztuk. 2) odławianie zwierząt, ich transport w czasie do 12 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego do schroniska lub innego miejsca przetrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzonego przez Wykonawcę lub współpracującego z Wykonawcą na podstawie umowy gwarantującej odbiór wyłapanych zwierząt, 3) przeprowadzanie piętnastodniowej kwarantanny dla nowo przybyłych zwierząt oraz w przypadku pogryzienia przeprowadzania obserwacji w kierunku wścieklizny w placówce wyznaczonej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 4) prowadzenie ewidencji zwierząt i przekazywanie jej na bieżąco Zamawiającemu - w rozliczeniu miesięcznym – założenie karty informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych (odrobaczania, leczenia, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym świadectwem eutanazji), 5) przedkładanie w rozliczeniu miesięcznym informacji na temat stanu ilościowego zwierząt w schronisku, tj. liczby zwierząt przyjętych do schroniska i liczby zwierząt zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny, 6) niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, tuż po wyłapaniu zwierzęcia, informacji zawierającej krótki opis zwierzęcia wraz z fotografią. Informację należy sporządzić w formie umożliwiającej jej podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Dobiegniew oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, 7) utrzymanie, opieka nad wyłapanymi zwierzętami, zapewnienie im wyżywienia oraz opieki lekarsko weterynaryjnej (profilaktyka, leczenie, kastracja i sterylizacja), 8) prowadzenie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych niezbędnych do ratowania życia lub zdrowia zwierzęcia zleconych przez lekarza weterynarii oraz specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych według zaleceń lekarza weterynarii po wcześniejszym uzgodnieniu z gminą, 9) Usypianie zwierząt w przypadkach koniecznych (zagrażających ich zdrowiu lub życiu), 10) usypianie ślepych miotów, 11) poszukiwanie chętnych do adopcji bezdomnych zwierząt – przysługuje premia adopcyjna, 12) informowanie Zamawiającego o każdym przypadku odejścia zwierzęcia (oddania do adopcji, padnięcia, uśpienia), 13) usuwanie zwłok padłych i poddanych eutanazji zwierząt w schronisku poprzez wywóz zwłok do zakładu utylizacyjnego oraz sporządzenie stosownego protokołu z tego zdarzenia. 14) wszystkie wyżej wymienione usługi muszą być świadczone przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 15) dołączenie do faktur zestawień dotyczących ilości złapanych bezdomnych zwierząt przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat, czasu od zgłoszenia i miejsc wyłapania oraz kolejnym numerem ewidencyjnym zgodnym z numerem karty zwierzęcia, ilości bezdomnych zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji z numerami ewidencyjnymi, wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji, rozliczenia miesięcznego pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku obejmujące stan miesiąca poprzedniego. 16) działania w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok bezpańskich zwierząt o wadze do 30 kg i powyżej 30 kg.

II.5) Główny kod CPV: 98380000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85200000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydane przez właściwy organ lub statut organizacji społecznej potwierdzający, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności technicznej w zakresie doświadczenia. Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę o łącznej wartości brutto min. 100 000,00 złotych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wyłapywaniu oraz opiece nad bezdomnymi zwierzętami potwierdzonej dowodami, że została wykonana lub jest wykonywana należycie. b) zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności: - atestowanymi urządzeniami do wyłapywania i obezwładniania zwierząt: chwytak automatyczny ( min. 1 szt.), sieć weterynaryjna (min. 1 szt.) - pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt (min. 1 szt.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji:  Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) kopia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt wydane przez właściwy organ lub statut organizacji społecznej potwierdzający, że jej celem statutowym jest ochrona zwierząt, w tym m.in. prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnianie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, oraz że ma ona prawo prowadzić działalność zarobkową. 2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 5 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3) SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 70,00
Czas na wyłapanie zwierzęcia 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Gmina Dobiegniew, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, tel. 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41,e-mail: urzad@dobiegniew.pl; 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dobiegniew jest możliwy pod nr telefonu 95-761-10-01, fax. 95-761-10-41, lub adresem e-mail: iod@dobiegniew.pl; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegnie”, Nr sprawy: RKG.271.01.2020.DD, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 7. posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 8. nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
                                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                 mgr Sylwia Łaźniewska

 

 SIWZbezdomnezwierzeta.zip      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Dobiegniew”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zabudową gazowych kotłów grzewczych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie”.

      

 Zawiadomienieowyborzekotlownia.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zabudową gazowych kotłów grzewczych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie”.


Informacja z otwarcia ofert - „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zabudową gazowych kotłów grzewczych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie”.

    

 Informacjazotwarciaofertkotlownia.pdf      Informacja z otwarcia ofert - „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej wraz z zabudową gazowych kotłów grzewczych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie”.


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »