MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie"

     

 Informacjazotwarciaofertwodkan.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".


Zapytanie ofertowe - Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew
Dobiegniew, dnia 15 maja 2018 r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
 
Burmistrz Dobiegniewa, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew”
 
 I.            Zamawiający:
Gmina Dobiegniew
   ul. Dembowskiego 2
 66-520 Dobiegniew
 
 II.            Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dobiegniew w 2018 roku.
 
 III.            Określenie przedmiotu zamówienia:
 
1.      Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo - cementowych), pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Dobiegniew w zakresie:
a)      demontażu wyrobów zawierających azbest, tj.:
           -  rozbiórka pokrycia dachowego z płyt zawierających azbest,
           - zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami - foliowanie,
           -  załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych,
           - unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
           - oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
b)      odbioru odpadów zawierających azbest, tj.:
           - zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami - foliowanie,
           - załadunek odpadów azbestowych i ich transport na składowisko odpadów niebezpiecznych,
           - unieszkodliwienie odpadów poprzez ich zeskładowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych,
           - oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego.
Szacunkowa ilość przewidywanych do demontażu wyrobów zawierających azbest na postawie wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości wynosi 426,72 m2, co stanowi 4,70 Mg (przy przeliczniku 1 m2 = 11 kg)
Szacunkowa ilość przewidywanych do odbioru odpadów zawierających azbest na postawie wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości wynosi 650 m2, co stanowi 7,15 Mg (przy przeliczniku 1 m2 = 11 kg).
Ilość posesji: 14. 
Wskazane metry kwadratowe są ilością szacunkową przygotowaną na potrzeby postępowania o udzielenie zapytania ofertowego. Faktyczna i ostateczna wielkość zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych metrów kwadratowych przewidywanych do demontażu wyrobów zawierających azbest oraz przewidywanych do odbioru odpadów. Z uwagi na powyższe, Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełni metrów kwadratowych będących przedmiotem zamówienia. Możliwe jest zwiększenie ilości przewidywanych do demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest, gdyż nabór wniosków od właścicieli posesji prowadzony jest przez Urząd Miejski w sposób ciągły.
Rzeczywista ilość zamówienia będzie uzależniona od ceny jaką zamawiający uzyska w postępowaniu ofertowym.
Zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew” realizowane będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na jego realizację przyznanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
2.  Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na których będzie dokonana usługa związana z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (płyt azbestowo-cementowych), przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
3.  Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny wykonania usługi, o której mowa w punkcie 1, z właścicielem nieruchomości, u którego mają być wykonane prace. Termin wykonania prac powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 10.08.2018r.
4.      Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót.
5.      Wykonawca przy realizacji robót obowiązany jest do przestrzegania przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649).
6.      Transport odpadów zawierających azbest, winien odbywać się zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych.

Usuwane odpady zawierające azbest należy zdeponować na składowisku odpadów wskazanym w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017, z perspektywą do 2020 roku”, oraz Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego” przyjętego Uchwałą nr  XXIX/448/17 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

7.      W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową:
a)      protokoły odbioru odpadów sporządzone pomiędzy właścicielem nieruchomości a Wykonawcą, zawierającym datę podpisania protokołu, imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz jego czytelny podpis (lub podpis osoby upoważnionej, wraz  z załączonym upoważnieniem), adres nieruchomości z której usunięto azbest, wskazanie ilości usuniętego azbestu wyrażonego w m2 oraz Mg, wskazanie czy unieszkodliwienie zostało przeprowadzone z demontażem czy bez demontażu, protokół zawiera również oświadczenie wykonawcy o prawidłowości przeprowadzonych prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego wraz z potwierdzeniem właściciela nieruchomości, z jednoczesnym zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649), protokół zostaje również podpisany przez przedstawiciela Gminy Dobiegniew, dokonującego oceny prawidłowości wykonanych prac w przedmiocie zamówienia;
b)  udokumentowania przekazania odpadów na składowisko (karta przekazania odpadów), zawierające dokładne określone miejsce unieszkodliwiania odpadów tj. składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów. Karta Przekazania Odpadów winna zawierać również dokładne dane Gminy z której zostały odebrane wyroby azbestowe oraz wyszczególnienie ich ilości;
c)      kwitów wagowych, poświadczających faktyczną ilość zdeponowanych odpadów;
d)     oryginałów faktur i rachunków wystawionych za wykonaną usługę przez Wykonawcę;
e)      protokołu odbioru końcowego zadania w zakresie usuwania azbestu sporządzonego pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym.
8.      Każdy właściciel posesji będzie potwierdzał szacunkową ilość odpadu protokołem przekazania wyrobów azbestowych Wykonawcy.
9.   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
10.  Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
IV.     Sposób obliczenia ceny:
 
1. Na załączonym formularzu cenowo - ofertowym, należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie demontażu wyrobów zawierających azbest, oraz za  wykonanie  odbioru odpadów zawierających azbest przedmiotu zamówienia oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
2. Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
3. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) i musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.
4.Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.
7. W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty będzie cena.
 
V.     Termin i miejsce wykonania zamówienia: od podpisania umowy do dnia 10 sierpnia 2018 roku.
 
VI.    Termin i miejsce składania ofert:
Do dnia 30 maja 2018 roku do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie (biuro numer 15) Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, adres: ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew.
 
VII.    Warunki udziału Wykonawcy:
Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1.      Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1.1   Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego( zał. nr 1),
1.2  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
1.3  Aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych, wydaną przez właściwy organ.
1.4  Kopię umowę podpisaną ze składowiskiem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wskazanym w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku”.
1.5  Kserokopię posiadanej polisy OC w zakresie zgodnym z przedmiotowym zapytaniem.
1.6  Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej - zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania:
a)  że, prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane zostaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - wg wzoru stanowiącego załącznik 3 do Zapytania,
b) spełnienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz program szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 do Zapytania,
c) dysponowanie osobami, które ukończyły szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na temat usuwania wyrobów zawierających azbest - wg wzoru stanowiącego załączniki nr 5 do Zapytania,
2.      Oferty niekompletne, nieczytelne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
VIII.            Uwagi końcowe:
 
1.  Planowana do utylizacji ilość azbestu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, o ile właściciele budynków (Wnioskodawcy), odstąpią od chęci uczestnictwa w przedmiotowym zamierzeniu, jakim jest usunięcie materiałów zawierających azbest lub w sytuacji stwierdzenia w trakcie wizji terenowej przeprowadzonej przez Wnioskodawcę, Wykonawcę i Zamawiającego, różnicy pomiędzy ilościami przewidywanymi, a protokolarnie stwierdzonymi.
Dopuszcza się również możliwość ciągłego przyjmowania wniosków, aż do wykorzystania środków przyznanych Gminie na realizacje przedmiotowego zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
2.   Rozliczanie usługi będzie następować w oparciu o faktyczną wagę ton zdemontowanych, odtransportowanych i zutylizowanych wyrobów zawierających azbest.
3.   Zamawiający dokona zapłaty należności Wykonawcy usługi, w wysokości określonej wystawioną przez niego zbiorczą fakturą VAT, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót sporządzonych dla Wnioskodawcy.
4.  Za termin uzyskania efektu ekologicznego przyjmowana jest data przyjęcia odpadów na składowisko, uwidoczniona na ostatniej karcie przekazania odpadów.
5.   Wykonawca zobowiązany będzie do:
-   udziału w wizji lokalnej przed przystąpieniem do realizacji wniosku; podpisania stosownego protokołu i ustaleniu stanu budynku na nieruchomości Wnioskodawcy; w protokole zostanie zidentyfikowany: rodzaj i ilości elementów zawierających azbest,
- pisemnego zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania prac demontażowych organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu pracy, zgodnie z paragrafem 6 ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649) i przedłożenia tych zgłoszeń Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.
6.  Wykonawca przed realizacją zadania zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu harmonogram zaplanowanych prac.
7.  Wykonawca zobowiązuje się do naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku jego prac lub prac Podwykonawcy.
 
IX.       Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
Małgorzata Kuzioła - podinspektor. ds. ochrony środowiska, pok. nr 29 tel. 95 74 88 157,  m.kuziola@dobiegniew.pl
 
                                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                      mgr Leszek Waloch

Załączniki:


 Zalacznik1.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - formularz cenowo - ofertowy

 Zalacznik25.docx      Załaczniki Nr 2, 3, 4, 5 do zapytania ofertowego


Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie


Ogłoszenie nr 557325-N-2018 z dnia 2018-05-14 r.

Gmina Dobiegniew: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000, ul. ul. Dembowskiego  2 , 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail inwestycje@dobiegniew.pl, faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak - www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego.
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-620 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15 (sekretariat).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie
Numer referencyjny: RKG.271.02.2018.JM
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek nr 381/3, 441/26, 383/70, 383/44, 383/42, 383/61, obręb ewidencyjny 0013 Dobiegniew, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w szczególności: - sieci kanalizacji grawitacyjnej Dz 200 PP SN 8 o łącznej długości 273,36 m, - przyłącza kanalizacyjne z rur PCV Dz 160 o łącznej długości 105,55 mb, - sieć kanalizacyjna tłoczna PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o łącznej długości 285,73 m, - sieć wodociągowa PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o łącznej długości 379,92 m z hydrantami przeciwpożarowymi nadziemnymi 2 szt., - pompownia ścieków Pom szt. 1, - przyłącze do sieci energetycznej kablem YKYżo 4x35 mm² od istniejącej skrzynki ZK1x1P do skrzynki przy przepompowni o długości 126,67 m.
II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3
45317100-3
45111000-8

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2018-09-15.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a) roboty budowlane* wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. *Przez robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie jednego zadania odpowiadającego swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej o długości minimum 500 metrów). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. b) Osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: Kierownika budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi wykazać dowolny z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie.
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia). 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. (załącznik nr 4 do SIWZ). 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowego postępowania Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy wskazanego w punkcie 1. podpunkcie 1.1. powyżej.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Doświadczenie osób 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie.
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie.
                                                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                            Leszek Waloch

 AOdpowiedzinazapytanieNr1.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 22.05.2018 r.

 Dokumentacjatechnicznawodkan.zip      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Dokumentacja techniczna

 Przedmiarrobotwodkan.pdf      Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót

 SIWZsiecwodkan.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami nr 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 10

 STWiORsiecwodkan.pdf      Załącznik Nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

 Tabelaelementwrozliczeniowychwodkan.zip      Załącznik Nr 11 do SIWZ - Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".

     

 Uniewaznieniepostepowaniabudowasieci.pdf      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie".


Informacja o wyborze oferty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dla zadania - "Remont przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobiegniew, zlokalizowanej na działce nr 441/26, obręb 0013 Dobiegniew"

    

 Informacjaowyborzeoferty.pdf      Informacja o wyborze oferty o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro dla zadania - "Remont przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobiegniew, zlokalizowanej na działce nr 441/26, obręb 0013 Dobiegniew"


Informacja z otwarcia ofert - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie”

  

 Informacjawodkan.pdf      Informacja z otwarcia ofert - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie położonym nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie”


Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 

 Informacjaplan.pdf      Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew


Unieważnienie postępowania - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

  

 Uniewaznienie.pdf      Unieważnienie postępowania - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew


Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew

 
Ogłoszenie nr 547817-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.
 Gmina Dobiegniew: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000, ul. ul. Dembowskiego  2 , 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail inwestycje@dobiegniew.pl, faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: dobiegniew.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2 (sekretariat pokój nr 15)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
Numer referencyjny: RKG.271.1.2018.MA
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanego zadania zostanie wykonana usługa z zakresu planowania przestrzennego, polegająca na sporządzeniu opracowania planistycznego dla obszaru o powierzchni około 569 ha w granicach administracyjnych miasta Dobiegniew – projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew
II.5) Główny kod CPV: 71410000-5
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 2018-11-30

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże: a) usługi* wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. *Przez usługę Zamawiający rozumie wykonanie minimum jednej dokumentacji planistycznej odpowiadającej swym zakresem przedmiotowi zamówienia (zakres zamówienia – opis wg zał. nr 7 do SIWZ) – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta w granicach administracyjnych o powierzchni nie mniejszej niż 400 ha. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden podmiot. b) osoby zdolne do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.: - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty na podstawie obowiązujących przepisów; Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków określonych w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa niżej: 1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. poz. 99, 178 i 192, z 1990 r. poz. 198 i 505 oraz z 1993 r. poz. 212); 2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.); 3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650); 4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; 5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej; 6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5. Osoba ta będzie pełniła funkcję koordynatora zespołu. - minimum jeden (1) specjalista do spraw przygotowania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu; Osoba posiadająca uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów do opracowywania prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. - minimum jeden (1) specjalista do spraw przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko. Osoba posiadająca uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów do opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko. Osoba ta będzie odpowiedzialna za sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - potwierdzająca spełnienie warunku określonego w 5.2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić jej/jego opłacenia). 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (potwierdzający spełnienie warunku określonego w 5.2.3. - załącznik nr 4 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie głównego projektanta 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 oraz określonych w niniejszej umowie. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1) w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych niniejszą umową; c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy; d) wystąpienia zmian przepisów prawa, które spowodują konieczność dostosowania dokumentacji do znowelizowanych przepisów. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wymienione w literach a-d, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2) w części dotyczącej zmiany zakresu przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku: a) konieczności aktualizacji dokumentacji lub zmiany szczegółowego zakresu dokumentacji w sytuacjach określonych w pkt 1) lit. a-e, b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, c) pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji/nowszej technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy. 3) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian). 4) w części dotyczącej zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie w razie wystąpienia sytuacji, określonych w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2. 5) w przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 6) w części dotyczącej zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (o których mowa w § 12 ust. 1) w przypadku: a) śmierci, choroby, ustania stosunku pracy lub innych zdarzeń losowych. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, b) gdy Zamawiający uzna i pisemnie uzasadni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zmiana wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 3. Żadna z ww. przesłanek do zmiany umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz §6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-27, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz
                                                                                                                                                                                                                  mgr Leszek Waloch

 
 

 SIWZplan.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ZalacznikNr7.doc      Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Zapytanie ofertowe - "Remont przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej"

RKG.7013.04.2018.JM                                                                                                                                                                                                Dobiegniew, dnia 17.04.2018 r.
 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobiegniew, zlokalizowanej na działce nr 441/26, obręb 0013 Dobiegniew.
Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E
 
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
 
I.  ZAMAWIAJĄCY
 
1.    Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
2.  Strona internetowa: www.dobiegniew.pl
3.  E-mail: inwestycje@dobiegniew.pl
4.  Osoby do kontaktu:
      -  Jerzy Mudrow, tel. 95 74 88 146 (Urząd Miejski w Dobiegniewie).
           

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wspólny słownik zamówień (CPV)

Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV i nazwy):
45 23 24 23-3 – Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków.
 
1. Przedmiotem zamówienia jest remont przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobiegniew, zlokalizowanej na działce nr 441/26, obręb 0013 Dobiegniew. W ramach planowanego zadania należy wymienić zużyte lub uszkodzone elementy przepompowni ścieków oraz wymienić szafę sterowniczą wraz z przygotowaniem nowego stanowiska systemu monitoringu przepompowni ścieków. Roboty wykonać na podstawie projektu budowlanego pn. „Remont przepompowni ścieków w m. Dobiegniew dz. nr 441/26”. Projekt budowlany (załącznik nr 4) oraz przedmiar robót  (załącznik nr 5), stanowią załączniki do zapytania ofertowego.
2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
 -  wstrzymanie napływu ścieków do remontowanej przepompowni (np. poprzez balonowanie),
 -  wypompowanie ścieków znajdujących się w przepompowni (przepompowanie do studni wskazanej przez właściciela sieci lub wywóz wozem asenizacyjnym),
-  demontaż starych, zniszczonych elementów w przepompowni (demontaż elementów tłocznych, armatury, drabin włazowych, włazów, elementów systemu
    wentylacji, szaf  zasilająco-sterujących itp.),
-   czyszczenie i konserwacja zbiornika przepompowni,
-    wykonanie podwyższenia zbiornika o ok. 0,5 m,
-  montaż nowego wyposażenia przepompowni (montaż wewnątrz studni przepompowni sondy hydrostatycznej, pływakowych sygnalizatorów poziomu, hydrostatycznych czujników poziomu wraz z ustawieniem poziomów pracy pomp),
-   przełożenie kabli od sygnalizatorów, pomp, sond, czujników z pompowni do sterownicy przez przepust kablowy,
-   podłączenie przeciągniętych przez przepusty kabli od sygnalizatorów, pomp, sond, czujników w sterownicy,
-  wykonanie połączeń ekwipotencjalnych zainstalowanych urządzeń,
-  nastawienie parametrów pracy pompowni w sterowniku,
-  sprawdzenie poprawności zasilania sterownicy,
-  sprawdzenie poprawności sygnałów przychodzących do sterownicy,
-  rozruch mechaniczny pompowni – sprawdzenie kierunku obrotów, zabezpieczeń wewnątrz pomp, nastaw zabezpieczeń prądowych pomp,
-  rozruch próbny pompowni – sprawdzenie prawidłowości działania algorytmu sterowania pompowni w sterowaniu ręcznym i automatycznym,
-  pomiary elektryczne dopuszczające obiekt do eksploatacji,
-  szkolenie pracownika obsługi z zakresu eksploatacji pompowni,
-  wykonanie protokołów z wykonanych czynności (rozruch, pomiary, szkolenie).

3. Oferta musi zawierać cenę ofertową uwzględniającą wszystkie zobowiązania oraz wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna – nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty.

6. Termin wykonania zamówienia – do 30.06.2018 roku.

7. Remont pompowni wykonać na podstawie projektu budowlanego pn. „Remont przepompowni ścieków w m. Dobiegniew dz. nr 441/26” oraz zgonie z zasadami sztuki budowlanej.

III. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.


Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
 
1.      Cena oferty brutto (C1) – 100 punktów.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru:
 
                              cena brutto najkorzystniejszej oferty
C1 =             ----------------------------------------------------- x 100 pkt
                                cena  brutto badanej oferty
 
C1- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku
 
Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
2.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów (C1) wynikających z wyżej podanego wzoru.
3.      Cenę należy określić w złotych polskich – PLN, podając: cenę netto (cyfrowo i słownie), obowiązujący podatek VAT (procentowo, cyfrowo i słownie),
         cenę brutto (cyfrowo i słownie).
 
IV.  TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
1. Oferty należy  złożyć (e-mailem, osobiście, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego) do dnia 27.04.2018 r. do godz. 15:00.
2. Oferta złożona po terminie składania ofert, nie podlega ocenie.
 
V. OKREŚLENIE WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH DOKONYWANIA ZMIAN  UMOWY.
 
1.    Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie odnośnie przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy:
-  zmiana terminu realizacji zamówienia jest spowodowana przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli nie będzie to wynikałoz winy i zaniechania Wykonawcy,
- zmiana terminu realizacji remontu przepompowni spowodowana jest faktem, iż w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania zmian rozwiązań projektowych, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, itp.
 
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
 
1.      Oferta winna zawierać:
          a)      Wypełniony formularz ofertowy – zał. Nr 1 do zapytania,
           b)     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. Nr 2 do zapytania,
           c)      Akceptację projektu umowy – zał. Nr 3 do zapytania.
2.      Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
3.      Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka lub czytelny podpis) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji
          określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
4.      Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5.      Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
6.      Oferty składane, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego, winny być opakowane i oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
         zaadresowane do Zamawiającego na adres:
 
Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
oraz opisane:
OFERTA W ZAPYTANIU O CENĘ NA REMONT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
W M. DOBIEGNIEW, DZ. NR 441/26.
 
Nie otwierać przed terminem: 27.04.2018 r.  do godz. 15:00
 
                                                                                                                                                                                                                            z up. BURMISTRZA
                                                                                                                                                                                                                        mgr Sylwia Łaźniewska
                                                                                                                                                                                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA


 Formularzpompownia.docx      Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

 Zaaacznik3.docx      Załącznik Nr 3 - Projekt umowy

 ZacznikNr2.docx      Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy - art. 25a ust. 1

 Zalacznik4.pdf      Załacznik Nr 4 - Projekt budowlany

 Zalacznik5.pdf      Załącznik Nr 5 - Przedmiar robót


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »