MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Zapytanie ofertowe - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa dwóch kotłowni weglowych przy ul Szkolnej i Mickiewicza 3 w Dobiegniewie".

    

 ZalacznikNr1kotownoa.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2dozapytaniakotlownia.docx      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 ZalacznikNr3dozapytaniaofertowegokotlownia.docx      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

 ZalacznikNr4wzrumowykotlownia.docx      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - wzór umowy

 Zapytaniekotlownia.pdf      Zapytanie ofertowe - Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Przebudowa dwóch kotłowni weglowych przy ul Szkolnej i Mickiewicza 3 w Dobiegniewie".


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności na realizację zadania - "Animacja lokalna poprzez zorganizowanie warsztatów rozwoju osobistego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Centrum Integracji Społecznej" 02102019.pdf      Zawiadomienie_o_wyborze_wykonawcy


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Dobiegniew w miejscowości Dobiegniew i Radęcin”.

        

 ZawiadomienieowyborzeofertyOSA.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Dobiegniew w miejscowości Dobiegniew i Radęcin”.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont pomieszczeń świetlicy w Ługach - Utworzenie Klubu Senior +" zawiadomienieowyborze.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert - "Remont pomieszczeń świetlicy w Ługach - Utworzenie Klubu Senior +"


Zawiadomienie o wyborze wykonawcy W TRYBIE ZASADy KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ ZADANIA - "PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ NA OBSZARZE REWITALIZACJI DOBIEGNIEWA POPRZEZ REALIZACJĘ WARSZTATÓW DLA MIESZKAŃCÓW"

 

 Zawiadomienie04092019.pdf      Zawiadomienie o wyborze wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności na realizację zadania - "Profilaktyka uzależnień na obszarze rewitalizacji Dobiegniewa poprzez realizację warsztatów dla mieszkańców"

Ogłoszenie w trybie zasady konkurencyjności na realizację zadania - "Animacja lokalna poprzez zorganizowanie warsztatów rozwoju osobistego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Centrum Integracji Społecznej" ogoszenieozamwieniu.pdf      Ogłoszenie w trybie zasady konkurencyjności na realizację zadania - "Animacja lokalna poprzez zorganizowanie warsztatów rozwoju osobistego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w Centrum Integracji Społecznej"


Zawiadomienie o wyborze oferty - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga

    

 Zawiadomienieowyborzenadzorinwestorski.pdf      Zawiadomienie o wyborze oferty - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga


Zapytanie ofertowe - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Dobiegniew w miejscowości Dobiegniew i Radęcin”.

     

 ZalacznikNr1FormularzOfertowyOSA.zip      Załącznik Nr 1 - Formularz Ofertowy

 ZalacznikNr2dokumentacjaOSA.zip      Załącznik Nr 2 - Dokumentacja techniczna (Dobiegniew, Radęcin)

 ZalacznikNr3STWiOR.zip      Załącznik Nr 3 - Specyfikacja techniczna i Odbioru Robót (Dobiegniew, Radęcin).

 ZalacznikNr4PrzedmiarOSA.zip      Załącznik Nr 4 Przedmiar (Dobiegniew, Radęcin).

 ZalacznikNr5umowaOSA.zip      Załącznik Nr 5 - Projekt umowy

 ZalacznikNr6OswiadczenieOSA.zip      Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 ZapytanieofertoweOSA.pdf      Zapytanie ofertowe - „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Gminie Dobiegniew w miejscowości Dobiegniew i Radęcin”.


Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Ługi – Utworzenie Klubu Senior +”

   

 ZalacznikNr1formularz.docx      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2owiadczenieLugi.docx      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunkuów udziału w postępowaniu.

 ZalacznikNr3projektumowyLugi.docx      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Projekt umowy.

 ZalacznikNr4przedmiarLugi.docx      Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Przedmiar robót.

 ZalacznikNr5owiadczenieLugi.docx      Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 ZapytanieofertoweLugi.pdf      Zapytanie ofertowe - „Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Ługi – Utworzenie Klubu Senior +”


Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga

     

 InformacjazotwarciaofertIIetap.pdf      Informacja z otwarcia ofert - Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego: „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęrzeka Struga


« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »