MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8    

Przetarg rozstrzygnięty dnia 01.04.2016r.


                                                                                                                                                                                                                                             Dobiegniew, dnia 01.04.2016r.
Znak: RKG.271.1.2016.GA                                              
                                                                                                 
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot.: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka”.
 
 
              Stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, informuję niniejszym, że w przetargu nieograniczonym na wybór Wykonawcy zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka”
ogłoszonym w dniu  01-03-2016 r. (BZP – numer ogłoszenia 44738-2016):
 1. jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:
 1. Zakład Usługowo-Handlowy WOMAR Wojciech Krawczyk; ul. Grabowa 4, 66-400 Gorzów Wlkp.. Oferta spełnia wymogi Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem zastosowanych  kryteriów, którymi były cena oraz okres gwarancji (oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów: cena – 90 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.).

  2. Oferty złożyli jeszcze:
 • Firma EKO-BUDOWA Grzegorz Oniszczuk; Święty Wojciech 31 C, 66-300 Międzyrzecz (oferta otrzymała łącznie 95,29 punkty: cena – 85,29 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • „TOMALEX” Tomasz Pawlaczyk, Korytowo, ul. Spacerowa 6, 73-222 Suliszewo (oferta otrzymała łącznie 83,96 punktów: cena – 73,96 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Konsorcjum: Zakład Usługowo-Handlowy Marek Dylewski; Zakład Usługowo-Handlowy Zbigniew Dylewski, ul. Górna 20a, 87-600 Lipno (oferta otrzymała łącznie 82,52 punktów: cena – 72,52 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych MATUSZCZAK Sp. z o.o., Os. Kasztelańskie 10A/4, 66-300 Międzyrzecz (oferta otrzymała łącznie 77,56 punktów: cena – 67,56 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej, ul. Krzywa 10, 64-920 Piła (oferta otrzymała łącznie 77,25 punktów: cena – 67,25 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • SANTECH S.C. Jarosław Golec & Krzysztof Zakrzewski, ul. Szosa Stargardzka 38/40, 70-893 Szczecin (oferta otrzymała łącznie 75,52 punktów: cena – 65,52 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • PPUH Kazimierz Suterski, ul. Żwirowa 18, 66-330 Pszczew  (oferta otrzymała łącznie 70,95 punktów: cena – 60,95 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „INSMONT” Sp. z o.o.. ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież (oferta otrzymała łącznie 69,99 punkty: cena – 59,99 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • M&K Zakład Sieci Sanitarnych Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 18, 66-400 Gorzów Wlkp.
  (oferta otrzymała łącznie 65,10 punkty: cena – 55,10 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Konsorcjum: P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o.; P.P.H.U. „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz (oferta otrzymała łącznie 58,98 punkty: cena – 48,98 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • SANITEX Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 5, 66-400 Gorzów Wlkp.  (oferta otrzymała łącznie 58,93 punktów: cena – 48,93 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • JASTA PLUS  Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary (oferta otrzymała łącznie 57,79 punktów: cena – 47,79 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Firma Budowlana „JAMAL” Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła (oferta otrzymała łącznie 26,47 punktów: cena – 16,47 pkt., okres gwarancji – 10 pkt.),
 • Zakład Budowlano-Instalacyjny Jerzy Święcki, Siercz 5a, 66-320 Trzciel.
                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                    mgr Leszek Waloch

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Budowa sieci wodociągowej Od miejscowości Osiek do Miejscowości Urszulanka"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dobiegniew.pl
 

Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka
Numer ogłoszenia: 44738 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew , ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew,
        woj. lubuskie, tel. 095 7611001, faks 095 7611041.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane prowadzone będą na terenie działek nr 172, 170, 212/1, 129, 376/3, 162, 376/6, 151 obręb ewidencyjny Osiek, gmina Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie. Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej od miejscowości Osiek do miejscowości Urszulanka, w szczególności: sieć wodociągową PE 100 SDR17 PN10 Dz 90 PE o długości 1261,62 m; sieć wodociągową w miejscu przewiertu sterowanego PE 100 RC Dz 90 o długości 17,0 m.
II.1.5) Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 1.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • III.1.2) Wiedza i doświadczenie
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • należy wykazać roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów wskazujących, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna kryterium za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum jedno zadanie odpowiadające swym zakresem i rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie sieci wodociągowej o długości min. 1.200 m). Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 • III.1.3) Potencjał techniczny
             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.1.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie specjalnych wymagań.
 • III.1.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
             Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Wykonawca biorący udział w zamówieniu wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. Przy analizie ofert pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu obowiązuje zasada spełnia/ nie spełnia.
 
III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.2.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.2.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.2.2.
III.2.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.2.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.2.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.3) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.2.1) albo w pkt III.2.2)
Pozostałe wymagane dokumenty, które musi zawierać oferta: formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1; pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że polega na ich wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków (dotyczy tylko Wykonawców korzystających z wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem, o których Zamawiający nie posiadał wiedzy, a która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji - o czas niezbędny do wykonania dokumentacji likwidującej kolizję oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń do ich realizacji, b) wystąpienia wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót - o czas potrzebny do przeprowadzenia odkryć archeologicznych niezbędnych do wykonania badań ratowniczych, c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości przyległych do obszaru objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót - o czas niezbędny do wykonania dodatkowych robót likwidujących istniejące kolizje, d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, PUK KOMUNALNI) -o czas niezbędny do wykonania tych robót, e) w przypadkuwystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem lub spowolnieniem realizacji umowy w tym: w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych (np.: długotrwałe opady deszczu, porywiste wiatry), klęsk żywiołowych (np.: powódź, huragan, trzęsienie ziemi), trwających co najmniej 7 dni - o czas trwania tych zdarzeń (udokumentowanych przez Wykonawcę), f) czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy np. wskutek decyzji administracyjnej wstrzymującej prace - o czas określony w decyzji. 2. Zmiana podwykonawcy lub podmiotu trzeciego przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 4. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.dobiegniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępna na stronie internetowej bezpłatnie. Na pisemny wniosek złożony na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew - koszt SIWZ 50 zł plus koszty wysyłki.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2,66-520 Dobiegniew; Sekretariat Urzędu - pokój nr 15.

IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
 
                                                                                                                                                                                                                                   BURMISTRZ  DOBIEGNIEWA
                                                                                                                                                                                                                                          mgr Leszek Waloch


 Kosztorysofertowy.xls      Kosztorys ofertowy

 OdpowiedzinazapytanieNr1Osiek.pdf      Odpowiedzi na zapytania Nr 1 - umieszczono dnia 04.03.206r.

 OdpowiedzinazapytanieNr2Osiek.pdf      Odpowiedzi na zapytania Nr 2 - umieszczonoa dnia 10.03.2016r.

 SIWZ.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ZalacznikNr10.xls      Załącznik Nr 10 - Przedmiar robót

 ZalacznikNr8.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny mapa poglądowa

 ZalacznikNr8Projekttechnicznyopisprojektu.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny opis projektu

 ZalacznikNr8rys211.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny rys. 2-1 (1)

 ZalacznikNr8rys221.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny rys. 2-2 (1)

 ZalacznikNr8rys31.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny profil podłużny rys. 3 (1)

 ZalacznikNr8rys41.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny przekrój poprzeczny rys. 4 (1)

 ZalacznikNr8rys51.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny profil rys. 5 (1)

 ZalacznikNr8warunki.pdf      Załącznik Nr 8 - Projekt techniczny warunki przejścia przez rzekę

 ZalacznikNr9STWiOR.doc      Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - "Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.dobiegniew.pl

 Dobiegniew: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY DOBIEGNIEW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOBIEGNIEW W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

Numer ogłoszenia: 301470 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew , ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, woj. lubuskie, tel. 095 7611001, faks 095 7611041.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB GMINY DOBIEGNIEW ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DOBIEGNIEW W OKRESIE od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew, tj.: 1. Przedszkole Baśniowa Kraina w Dobiegniewie, ul. Mickiewicza 9, 66-520 Dobiegniew, 2. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Września-Woldenberczyków, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew, 3. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew, 4. Zespół Szkół w Dobiegniewie, ul. Poznańska 5, 66-520 Dobiegniew. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r. wynosi 1.649.968 kWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy (załącznik nr 5 do siwz) wraz z zał. nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ metodą warunku granicznego SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. b) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Z Gminą Dobiegniew oraz każdą jednostką organizacyjną Gminy Dobiegniew, o których mowa w rozdziale III zostanie zawarta oddzielna umowa na dostawę energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w okolicznościach: a) związanych z rezygnacją przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy, b) związanych ze zwiększeniem przez Zamawiającego ilości punktów poboru energii wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy, jednak w rozmiarze nie większym niż 10% ilości punktów poboru energii wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy. Zmiana umowy nastąpi poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ dostępna na stronie internetowej Urzędu lub na pisemny wniosek złożony na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew; Sekretariat Urzędu - pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
                                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             mgr Leszek Waloch


 Odpowiedzinr1.pdf      Odpowiedzi na zapytanie nr 1 - umieszczono dnia 12.11.2015r.

 Odpowiedzinr2.pdf      Odpowiedzi na zapytanie nr 2 - umieszczono dnia 16.11.2015r.

 SIWZenergia.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zalaczniknr1SIWZ.pdf      Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 Zalaczniknr1SIWZedytowalna.xls      Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przeedmiotu zamówienia (wersja edytowalna)

 Zalaczniknr1umowy.pdf      Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży - Wykaz obiektów

 Zalaczniknr2SIWZ.doc      Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

 Zalaczniknr2umowy.doc      Załacznik nr 2 do umowy sprzedaży - Pełnomocnictwo

 Zalaczniknr3SIWZ.doc      Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy

 Zalaczniknr4SIWZ.doc      Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Pzp

 Zalaczniknr5SIWZ.doc      Załącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy na sprzedaż energii

 Zalaczniknr6SIWZ.doc      Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ust. 1 Pzp

 Zawiadomienie.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przetarg rostrzygnięty dnia 23.11.2015r. - zawiadomienie umieszczono dnia 23.11.2015r.


« <  1 2 3 4 5 6 7 8