MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  > »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z montażem w budynku administracyjnym urzędu Miejskiego w Dobiegniewie".

   

 Zawiadomienieuniewaznieniemeble.pdf      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w drodze przetargu nieograniczonego - "Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z montażem w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie".


Informacja z otwarcia ofert - "Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z montażem w budynku administracyjnym urzędu miejskiego w Dobiegniewie"

                  

 Informacjazotwarciaofertmeble.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z montażem w budynku administracyjnym urzędu miejskiego w Dobiegniewie"


Przetarg nieograniczony - "Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z montażem w budynku administracyjnym urzędu miejskiego w Dobiegniewie


Ogłoszenie nr 511896-N-2019 z dnia 2019-02-11 r.

Gmina Dobiegniew: ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000, ul. ul. Dembowskiego  2 , 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail inwestycje@dobiegniew.pl, faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 I.4) KOMUNIKACJA:
 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak; www.dobiegniew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim - osobiście, kurierem lub za pomocą operatora pocztowego.
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15 (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z MONTAŻEM W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBIEGNIEWIE
Numer referencyjny: RKG.271.01.2019.DD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
 II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
 Zamówienie podzielone jest na części: Nie
 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, przy ul. Obrońców Pokoju 24 wraz z ich montażem i rozmieszczeniem. Pod pojęciem „meble biurowe” Zamawiający rozumie asortyment wskazany w Załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szacunkowa ilość, rodzaj, parametry i charakterystyka techniczna zamawianych mebli biurowych została określona w załączniku nr 1a do SIWZ oraz Załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa obejmuje meble biurowe w ilościach zgodnych z formularzem cenowym.
 II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
 Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39100000-3
39110000-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT: Waluta:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: zakończenia: 2019-05-15

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy wraz z usługą montażu mebli biurowych o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN brutto każda.
 Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak. Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 1) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 6.2. ppkt 2 SIWZ. 2) Wykaz wykonanych głównych dostaw wraz z usługą montażu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Przez dostawy główne rozumie się dostawy wraz z usługą montażu potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, opisanych szczegółowo w pkt 6 SIWZ. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia" / "nie spełnia".
 
 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
 1. Formularz oferty, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5. Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 6. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: a) Karty katalogowe (zgodnie z zapisami pkt 3.11 SIWZ), b) Próbki i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności w OPZ (Załączniku nr 6 do SIWZ), c) Prezentacje (zgodnie z zapisem pkt. 3.14. SIWZ). 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:


IV.5) ZMIANA UMOWY
 Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, możliwe są w następującym zakresie i przy zaistnieniu poniższych przesłanek: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy możliwa jest w następujących przypadkach: a) przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, b) wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia, c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu, d) wystąpienia warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby racjonalnie przewidywać, e) wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, f) wykonania Przedmiotu Umowy w terminie nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, polegających w szczególności na konieczności zapewnienia pracownikom Zamawiającego odpowiednich warunków pracy, g) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 3) Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: a) Z uwagi na możliwość uzyskania przez Zamawiającego zewnętrznych środków finansowych umożliwiających sfinansowanie całości lub części zamówienia, b) W trakcie realizacji zamówienia zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w opisie przedmiotu zamówienia) niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty, c) Wystąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy 4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit a-f) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, jednakże o czas nie dłuższy niż okres trwania tych okoliczności lub czas niezbędny do usunięcia zaistniałych przeszkód. 5. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 144 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
 IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
 IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-20, godzina: 10:00,
 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
 Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 > Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
 IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
 IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie
 IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a ) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, Tel. 95-761-10-41, fax 95-761-10-41, e-mail urzad@dobiegniew.pl; b ) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: t.bednarczuk@dobiegniew.pl lub pisemnie na adres administratora, tel. 95-761-10-01; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa mebli biurowych wraz z montażem w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie” w trybie przetargu nieograniczonego. d) - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; e) - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i ) - nie przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrz
                                                                                                                                                                                                                             mgr Sylwia Łaźniewska OdpowiedzNr1meble.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 14.02.2019 r.

 SIWZmable.docx      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ZaacznikNr6SIWZOpis.pdf      Załącznik Nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

 ZalacznikNr10SIWZrzutpietra.pdf      Załącznik Nr 10 do SIWZ - Rzut piętra

 ZalacznikNr1Aformularzcenowy.xls      Załącznik Nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy.

 ZalacznikNr1SIWZmeble.doc      Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2SIWZoswiadczenie.doc      Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.

 ZalacznikNr3SIWZoswiadczenie.doc      Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu, składane na podstawie art. 25a ust. 1

 ZalacznikNr4SIWZzobowiazanie.doc      Załącznik Nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów do potrzeby wykonania zamówienia.

 ZalacznikNr5SIWZwykaz.doc      Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw

 ZalacznikNr7SIWZowiadczenie.doc      Załącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 ZalacznikNr8SIWZprojektumowy.doc      Załącznik Nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.

 ZalacznikNr9SIWZrzutparteru.pdf      Załącznik Nr 9 do SIWZ - Rzut parteru


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".

              

 ZawiadomienieowyborzeofertyPGN.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".


Informacja z otwarcia ofert - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".

                 

 InformacjazotwarciaofertPGN.pdf      Informacja z otwarcia ofert - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew".


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej parki i skwery na terenie miasta Dobiegniew".

               

 Zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejofertypark.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -


Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew

     

 ZalacznikNr1Formularz.doc      Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2wykazuslug.doc      Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych usług

 ZalacznikNr3umowa.doc      Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - projekt umowy

 ZapytanieofertowePGN.pdf      Zapytanie ofertowe - "Przygotowanie i opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Dobiegniew"


Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa

    

 Informacjazotwarciaofertpark.pdf      Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa - umieszczono dnia 16.01.2019 rok.

 OdpowiedznazapytanieNr2park.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 2 - umieszczono dnia 14.01.2019 rok.

 OdpowiedzNr1parki.pdf      Odpowiedź na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 11.01.2019 rok.

 Zaacznikidozapytanianr123456.docx      Załączniki do zapytania ofertowego Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6

 ZaacznikNr7dozapytania.doc      Załącznik Nr 7 do zapytania ofertowego - projekt umowy

 Zapytanieofertoweparki.pdf      Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej park i skwery na terenie miasta Dobiegniewa


Zapytanie ofertowe - "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2019"GMINA DOBIEGNIEW
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
                                                                                                    Dobiegniew, dnia 20.12.2018 r.
RKG.6140.1.2018.MK                                                                                                                                                                  
                                                            
 
   
   
   
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobiegniew zaprasza do składnia ofert na „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2019”. Prowadzone postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Dobiegniew
u. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
Tel. 95 761 10 01
Fax: 95 761 10 41      
strona internetowa: www.dobiegniew.pl
e-mail: m.kuziola@dobiegniew.pl
NIP: 594-10-00-845
 
II. SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyłapywaniu, przyjmowaniu i utrzymywaniu w schronisku zagubionych, zabłąkanych i porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych zwierząt, w szczególności psów a także innych zwierząt, które w wyniku zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie egzystować oraz przyjmowanie z interwencji zwierząt bezdomnych i poszkodowanych z terenu Gminy Dobiegniew.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

1.      Wyłapywanie i dostarczanie bezdomnych zwierząt do schroniska. Przedstawienie protokołu spisanego z okoliczności odłowu zwierzęcia.
2.      Prowadzenie obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny, tj, w ciągu 14 dni.
3.      Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt przebywających w schronisku w ciągu 14 dni po zakończeniu okresu kwarantanny.
4.      Kompleksowa opieka nad zwierzętami przyjętymi do schroniska i ich humanitarne traktowanie.
5.      Zapewnienie pożywienia, artykułów sanitarnych.
6.      Zapewnienie dozoru weterynaryjnego na terenie schroniska oraz w razie konieczności poza nim.
7.      Prowadzenie działań mających na celu znajdowanie zwierzętom właścicieli - adopcja poprzez m.in. umieszczanie na stronie internetowej urzędu, schroniska zdjęć i opisów  zwierząt przebywających w nim.
8.       Utrzymanie czystości i porządku w boksach i wybiegach schroniska.
9.      Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu Gminy Dobiegniew.
10.  Prowadzenie zabiegów sanitarnych i dezynfekujących (przebadanie zwierząt, odrobaczenie, szczepienie przeciw wściekliźnie oraz leczenie zwierząt w przypadku koniecznym).
11.  Prowadzenie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych niezbędnych do ratowania życia lub zdrowia zwierzęcia zaleconych przez lekarza weterynarii oraz specjalistycznych zabiegów weterynaryjnych według zaleceń lekarza weterynarii po wcześniejszym uzgodnieniu z gminą.
12.  Usypianie zwierząt w przypadkach koniecznych (zagrażających ich zdrowiu, życiu).
13.  Usuwanie zwłok padłych i poddanych eutanazji zwierząt w schronisku poprzez wywóz zwłok do zakładu utylizacyjnego oraz sporządzenie stosownego protokołu z tego zdarzenia.
 
Pozostałe obowiązki Wykonawcy:      
1.      Prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych zwierząt poprzez założenie karty informacyjnej zawierającej szczegółową charakterystykę przyjętego do schroniska zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku oraz rejestru wykonanych zabiegów weterynaryjnych (odrobaczenia, leczenia, zabiegów eutanazji potwierdzonych wydanym świadectwem eutanazji).
2.      Przedkładanie co miesiąc informacji na temat stanu ilościowego zwierząt w schronisku, tj. liczby zwierząt przyjętych do schroniska i liczby zwierząt zdjętych ze stanu z podaniem przyczyny.
3.      Wyłapywanie i dostarczanie zwierząt do schroniska, a w razie konieczności do Lecznicy Weterynaryjnej a następnie do schroniska.
4.      Usługa będzie świadczona całodobowo 7 dni w tygodniu po telefonicznym zgłoszeniu przez uprawnione osoby.
5.      Transport wyłapanych zwierząt środkami do tego celu przystosowanymi i posiadającymi stosowne zatwierdzenia w ciągu 12 godzin od zgłoszenia.
6.      Usługa musi być wykonywana w wymiarze całodobowym, a podmiot musi zapewnić 24 –godzinną (również w dni świąteczne) opiekę weterynaryjną, uważa się, iż podmiot składający ofertę zobowiązuje się do zachowania pełnej dyspozycyjności tj. po otrzymaniu zgłoszenia podjęcie działań musi nastąpić niezwłocznie.
7.      Udokumentowanie w formie protokołu przyjętego zwierzęcia, które będzie przebywało w schronisku dla zwierząt do czasu przekazania dotychczasowemu lub nowemu właścicielowi.
8.      Dołączanie do faktur zestawień dotyczących ilości złapanych bezdomnych zwierząt przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc wyłapania oraz kolejnym numerem ewidencyjnym zgodnym z numerem karty zwierzęcia, ilości bezdomnych zwierząt oddanych do adopcji i poddanych eutanazji z numerami ewidencyjnymi, wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji, rozliczenia miesięcznego pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku obejmujące stan miesiąca poprzedniego.
 
Wyłapywanie i opieka nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt musi odbywać się zgodnie z postanowieniami:
1.      ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017r., poz. 1840),
2.      ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454),
3.      rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt (Dz. U. z 2004r.  Nr 158, poz. 1657),
4.      rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r., Nr 116, poz. 753).
 
III.  RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie stosował  następujące kryteria oceny ofert:

1. Cena oferty brutto (C1) - 100 punktów - Dzienny pobyt zwierzęcia w schronisku.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 100 punktów, każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według następującego wzoru: 
                                            
                najniższa cena brutto
C1 =    ------------------------------------- x 100 pkt
              cena brutto badanej oferty

C1- wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku.     
 
IV. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY: 
               

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia następujących czynności za określone stawki:

      1.   Kilometry przejechane w czasie akcji (podczas wyłapywania, przewozu zwierząt,  a także zbioru zwłok)  - ……..zł/km netto + 23% VAT= …….zł brutto/km.
  1. Czas trwania akcji (wyłapywanie i przewóz)  - ……zł/godzinę netto, bez  względu na ilość pochwyconych zwierząt  (nie mniej niż 1 godzina) + 23% VAT = …….zł brutto za godzinę.
Punkt 1 i 2 dotyczy również przetransportowania zwierząt z innego schroniska, z tym  iż jest to opłata jednorazowa.
  1. Przyjęcie zwierzęcia do schroniska  - (opłata obejmuje: przegląd zwierzęcia przez lekarza weterynarii - ……… zł netto, szczepienie p/ko wściekliźnie - …….zł netto, odrobaczenie - ….zł netto, odpchlenie - ……..zł netto, szczepienie p/ko chorobom zakaźnym - …….zł netto. Razem:………zł netto + 8% VAT =………..zł brutto. 
  2. O ile w czasie 14 dni nie znajdzie się właściciel psa, kota:
             Sterylizacja suki - …..zł netto + 8% VAT = ……zł brutto.
             Sterylizacja kotki - …..zł netto + 8 % VAT = ……zł brutto.
             Kastracja psa - ………zł netto + 8 % VAT =  ……. zł brutto.
             Kastracja kocura - ……..zł netto + 8 % VAT = …….zł brutto.
            - trwałe znakowanie zwierzęcia  - ……zł netto + 8 % VAT = ….zł brutto + koszt mikro czipa ….zł netto + 8% VAT = ….zł brutto,
            - zabiegi weterynaryjne niezbędne do ratowania życia lub zdrowia zwierzęcia - ryczałt …….zł netto +……VAT = ……zł brutto.
            - inne specjalistyczne zabiegi weterynaryjne według zaleceń lekarza weterynarii będą uzgadniane każdorazowo z gminą.
       5. Działania w zakresie zbioru, unieszkodliwiania zwłok bezpańskich zwierząt - ……zł/szt. netto + 8% VAT = …..zł brutto /szt. Cena dotyczy zbioru, utylizacji padłych zwierząt bezpańskich w wadze do 30 kg ; powyżej 30 kg …….zł/szt. + 8 % VAT = …..zł brutto/szt.
        6. Opłata stała abonamentowa wynosi ………zł/miesiąc + 23% VAT = …..zł brutto/miesiąc. Opłata naliczana jest tylko i wyłącznie przy zerowym stanie psów
w schronisku. Od dnia przyjęcia psa do schroniska opłata abonamentowa przestaje obowiązywać.                                                       
Ofertę należy złożyć  zgodnie  z załączonych wzorem  formularza ofertowego.
W przypadku uzyskania dwóch identycznych najkorzystniejszych ofert, Oferenci zostaną zaproszeni do dodatkowych negocjacji.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany w dniu podpisania umowy okazać:
 -  aktualne zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454),
- aktualna decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r., poz. 1967).

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty zawierające nazwę, adres, NIP, REGON oraz nr rachunku bankowego należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zapewniającej jej nienaruszalność) z dopiskiem „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dobiegniew oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku w roku 2019”w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew - Sekretariat, lub droga elektroniczną na adres: m.kuziola@dobiegniew.pl do dnia 28.12.2018r. do godziny 15:00. Oferty złożonepo terminie nie będą uwzględnione. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na BIP Dobiegniew w zakładce Zamówienia Publiczne.
 
VIII. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ DOKONANIA WYBORU OFERTY

Zamawiający unieważni postępowanie bez dokonania wyboru oferty jeżeli:
  1. nie wpłynie żadna oferta;
      2.   żadna z ofert nie spełni warunków zapytania ofertowego.
 
IX. INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
1. Formularz ofertowy -  załącznik nr 1.
2. Projekt umowy - załącznik nr 2.
 


 ZalacznikNr1Formularzofertowy.doc      Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

 ZalacznikNr2projektumowy.doc      Załącznik Nr 2 - Projekt umowy


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego - "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie w zakresie budynku starego" - Ośrodek zdrowia”

          

 Zawiadomienieouniewaznieiupostepowaniaprzetargowegoosrodekzdrowia.pdf      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania ofertowego - "Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 3 w Dobiegniewie w zakresie budynku starego" - Ośrodek zdrowia”


« <  ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...  > »