MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   > »

Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dobiegniew.pl 

Ogłoszenie nr 66936 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.
Dobiegniew: Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym
„Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:  nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000, ul. Dembowskiego  2,
66-520 Dobiegniew,  woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail:  inwestycje@dobiegniew.pl  
faks 957 611 041.  Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3)  KOMUNIKACJA: 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:   www.dobiegniew.pl
Wymagane jest przesłanie ofert w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15 (sekretariat).
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. 
Numer referencyjny: RKG.GA.271.04.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących ulic w Dobiegniewie: Jedności Robotniczej; Dembowskiego; Zabytkowa; Krótka; Parkowa; Teatralna; Kościuszki; Kardynała Wyszyńskiego; Szkolna. Projektem zostanie objęta nawierzchnia ulic, sieć deszczowa, wymiana sieci wodociągowej, oświetleniowej oraz częściowo sieć c.o. 
II.5) Główny kod CPV: 71240000-2
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 30/06/2018
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł (dla jednej części, składając ofertę na więcej części należy pomnożyć 50 tys. przez liczbę części).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże:
a) usługi* wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. *Przez usługę Zamawiający rozumie wykonanie minimum jednej dokumentacji projektowej odpowiadającej swym zakresem przedmiotowi zamówienia (zakres jednej części zamówienia – opis wg zał. Nr 7 do SIWZ) – remont, przebudowa lub zaprojektowanie nowej drogi o kategorii min. drogi gminnej, o długości nie mniejszej niż 500 m i obejmującej sieci wodociągowe oraz deszczowe. 
b) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczeń,
 - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczeń,
- minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, do projektowania bez ograniczeń.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1)  Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: NIE DOTYCZY
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzająca spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia).
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. - załącznik nr 4 do SIWZ). 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
IV.1.6)  Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  nie 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
IV.2.2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp: tak 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 oraz określonych w niniejszej umowie.
 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1) w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,
b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych niniejszą umową,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
d) wystąpienia zmian przepisów prawa, które spowodują konieczność dostosowania dokumentacji do znowelizowanych przepisów,
e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające wydały decyzje o wstrzymaniu wykonywania umowy lub nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie (na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy) i skutkuje to koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie.
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wymienione w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód
w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.
2) W części dotyczącej zmiany zakresu przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1b ustawy Pzp) w przypadku: a) konieczności aktualizacji dokumentacji lub zmiany szczegółowego zakresu dokumentacji w sytuacjach określonych w pkt 1) lit. a-e,
b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
c) pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji/nowszej technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy.
3) W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian).
4) W części dotyczącej zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie w razie wystąpienia sytuacji, określonych w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2.
5) W przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę.
6) W części dotyczącej zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (o których mowa w § 12 ust. 1) w przypadku:
a) śmierci, choroby, ustania stosunku pracy lub innych zdarzeń losowych. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego,
b) gdy Zamawiający uzna i pisemnie uzasadni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ,
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zmiana wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
3. Żadna z ww. przesłanek do zmiany umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz §6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 25/04/2017, godzina: 10:00, 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.4.3) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.4.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie 


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Jedności Robotniczej i Szkolnej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących ulic w Dobiegniewie: Jedności Robotniczej i Szkolnej. Projektem zostanie objęta nawierzchnia ulic, sieć deszczowa, wymiana sieci wodociągowej, oświetleniowej oraz częściowo sieć c.o. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
 
 
Część nr: II    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących ulic w Dobiegniewie: Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej. Projektem zostanie objęta nawierzchnia ulic, sieć deszczowa, wymiana sieci wodociągowej, oświetleniowej oraz częściowo sieć c.o. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
 
Część nr: III    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących ulic w Dobiegniewie: Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej. Projektem zostanie objęta nawierzchnia ulic, sieć deszczowa, wymiana sieci wodociągowej, oświetleniowej oraz częściowo sieć c.o. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
                                                                                                                                                    BURMISTRZ
                                                                                                                                               mgr Leszek Waloch


 SIWZulic.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zalacznik7.docx      Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Przetarg nieograniczony - " Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga - II

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dobiegniew.pl
Ogłoszenie nr 60419 - 2017 z dnia 2017-04-06 r.
Dobiegniew: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny
Mierzęcka Struga – II etap”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000,  ul. Dembowskiego  2, 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001,
e-mail inwestycje@dobiegniew.pl, faks 957 611 041. Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I. 3) KOMUNIKACJA: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Wymagane jest przesłanie ofert: w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – II etap”
Numer referencyjny: RKG.GA.271.03.2017
II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi
II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ):
W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących zamierzeń:
- Budowa przystani kajakowej przy wypływie Mierzęckiej Strugi z jeziora Wielgie w Dobiegniewie;
- Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie;
- Budowa przystani wodnej wraz z małą infrastrukturą biwakową w miejscowości Łęczyn; 
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nad jeziorem Osiek w miejscowości Osiek;
- Rozbudowa pomostu drewnianego nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.
W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 29 ustawy Pzp stanowią wytyczne do sporządzenia opracowania projektowego – załącznik nr 7 do SIWZ.
II. 5) Główny kod CPV: 71000000-8
II. 6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II. 7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 22/12/2017
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III. 1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – nie dotyczy
III. 1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł (dla jednej części, składając ofertę na więcej części należy pomnożyć 50 tys. przez liczbę części).
III. 1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże usługi* wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. *Przez usługę Zamawiający rozumie wykonanie minimum jednej dokumentacji projektowej odpowiadającej swym zakresem przedmiotowi zamówienia (zakres jednej części zamówienia – opis wg zał. Nr 7 do SIWZ).
W zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę: - dla części I – remont, przebudowa lub zaprojektowanie nowych obiektów infrastruktury turystycznej obejmującej m.in. wiatę biesiadną (min. 25 m2), pomost drewniany o dł. min. 100 m, nawierzchnie utwardzone (polbruk, tłuczeń, asfalt) min. 2.000,00 m2; - dla części II - remont, przebudowa lub zaprojektowanie nowych obiektów infrastruktury turystycznej obejmującej m.in. wiatę biesiadną (min. 50 m2), pomost drewniany o dł. min. 150 m.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności architektonicznej, do projektowania bez ograniczeń (dla części I i II), - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej mostowej, do projektowania bez ograniczeń (dla części I i II), - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczeń (dla części I).
III. 2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III. 2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – nie dotyczy
III. 2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  nie
III. 3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
III. 4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: nie dotyczy
III. 5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzająca spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia). 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. - załącznik nr 4 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) OPIS
IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV. 1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
IV. 1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
IV. 1.6) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
 
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV. 2.1) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20

IV. 2.2) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak
IV. 3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 oraz określonych w niniejszej umowie. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1)w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych niniejszą umową, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, d) wystąpienia zmian przepisów prawa, które spowodują konieczność dostosowania dokumentacji do znowelizowanych przepisów, e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające wydały decyzje o wstrzymaniu wykonywania umowy lub nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie (na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy) i skutkuje to koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wymienione w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2)W części dotyczącej zmiany zakresu przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1b ustawy Pzp) w przypadku: a)konieczności aktualizacji dokumentacji lub zmiany szczegółowego zakresu dokumentacji w sytuacjach określonych w pkt 1) lit. a-e, b)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, c)pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji/nowszej technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy. 3)W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian). 4)W części dotyczącej zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie w razie wystąpienia sytuacji, określonych w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2. 5)W przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 6)W części dotyczącej zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (o których mowa w § 12 ust. 1) w przypadku: a)śmierci, choroby, ustania stosunku pracy lub innych zdarzeń losowych. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, b)gdy Zamawiający uzna i pisemnie uzasadni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zmiana wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 3. Żadna z ww. przesłanek do zmiany umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz §6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy.
IV. 4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/04/2017, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty:
> Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. 4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV. 4.3) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV. 4.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury turystycznej w miejscowościach Dobiegniew i Łęczyn
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących zamierzeń: - Budowa przystani kajakowej przy wypływie Mierzęckiej Strugi z jeziora Wielgie w Dobiegniewie; - Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie; - Budowa przystani wodnej wraz z małą infrastrukturą biwakową w miejscowości Łęczyn; - Rozbudowa pomostu drewnianego nad jeziorem Wielgie w Dobiegniewie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 22/12/2017
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
 
 
Część nr: II    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy infrastruktury turystycznej w miejscowości Osiek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących zamierzeń: - Rozbudowa infrastruktury turystycznej i edukacyjnej nad jeziorem Osiek w miejscowości Osiek.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 22/12/2017
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
 
                                                                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                          mgr Leszek Waloch


 SIWZprojekt.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zalaczniknr7doSIWZ.docx      Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Informacja z jawnego otwarcia ofert - świadczenie usług zespołu ds. monitoringu przyrodniczego w ramach projektu „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 ..."

 

 infoMONITotwarcieofert.pdf


Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym

Dobiegniew: Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 


 1SIWZ.doc

 Zacznik1doSIWZ.docx

Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.dobiegniew.pl

Ogłoszenie nr 52827 - 2017 z dnia 2017-03-28 r.
Dobiegniew: Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym

„Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000, ul. Dembowskiego  2, 66520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska,
tel. 957 611 001, e-mail: inwestycje@dobiegniew.pl, faks 957 611 041.
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15 (sekretariat)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dziewięciu ulic objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć”
Numer referencyjny: RKG.GA.271.02.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących ulic w Dobiegniewie: Jedności Robotniczej; Dembowskiego; Zabytkowa; Krótka; Parkowa; Teatralna; Kościuszki; Kardynała Wyszyńskiego; Szkolna. Projektem zostanie objęta nawierzchnia ulic, sieć deszczowa, wymiana sieci wodociągowej, oświetleniowej oraz częściowo sieć c.o.
II.5) Główny kod CPV: 71240000-2
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 30/06/2018
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł (dla jednej części, składając ofertę na więcej części należy pomnożyć 50 tys. przez liczbę części).
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a)usługi* wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. *Przez usługę Zamawiający rozumie wykonanie minimum jednej dokumentacji projektowej odpowiadającej swym zakresem przedmiotowi zamówienia (zakres jednej części zamówienia – opis wg zał. Nr 7 do SIWZ) – remont, przebudowa lub zaprojektowanie nowej drogi o kategorii min. drogi gminnej, o długości nie mniejszej niż 500 m i obejmującej sieci wodociągowe oraz deszczowe.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczeń, - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczeń, - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, do projektowania bez ograniczeń.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzająca spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia). 2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. - załącznik nr 4 do SIWZ).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
IV.1.6)  Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: nie
IV.1.7) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 oraz określonych w niniejszej umowie. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1)w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych niniejszą umową, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, d) wystąpienia zmian przepisów prawa, które spowodują konieczność dostosowania dokumentacji do znowelizowanych przepisów, e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające wydały decyzje o wstrzymaniu wykonywania umowy lub nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie (na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy) i skutkuje to koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wymienione w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2)W części dotyczącej zmiany zakresu przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1b ustawy Pzp) w przypadku: a)konieczności aktualizacji dokumentacji lub zmiany szczegółowego zakresu dokumentacji w sytuacjach określonych w pkt 1) lit. a-e, b)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, c)pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji/nowszej technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy. 3)W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian). 4)W części dotyczącej zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie w razie wystąpienia sytuacji, określonych w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2. 5)W przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 6)W części dotyczącej zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (o których mowa w § 12 ust. 1) w przypadku: a)śmierci, choroby, ustania stosunku pracy lub innych zdarzeń losowych. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, b)gdy Zamawiający uzna i pisemnie uzasadni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zmiana wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 3. Żadna z ww. przesłanek do zmiany umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz §6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/04/2017, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.3) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.4.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Jedności Robotniczej i Szkolnej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących ulic w Dobiegniewie: Jedności Robotniczej i Szkolna. Projektem zostanie objęta nawierzchnia ulic, sieć deszczowa, wymiana sieci wodociągowej, oświetleniowej oraz częściowo sieć c.o.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
 
Część nr: II    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących ulic w Dobiegniewie: Dembowskiego, Kościuszki, Teatralnej i Parkowej. Projektem zostanie objęta nawierzchnia ulic, sieć deszczowa, wymiana sieci wodociągowej, oświetleniowej oraz częściowo sieć c.o.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
4) Kryteria oceny ofert:
     Kryteria                                          Znaczenie
     cena                                                60
     okres aktualizacji dokumentacji     20
     doświadczenie osób                       20
 
Część nr: III    Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej ulic: Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej i Zabytkowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa następujących ulic w Dobiegniewie: Kardynała Wyszyńskiego, Krótka i Zabytkowa. Projektem zostanie objęta nawierzchnia ulic, sieć deszczowa, wymiana sieci wodociągowej, oświetleniowej oraz częściowo sieć c.o.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20 SIWZulice.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 ZaacznikNr7doSIWZ.docx      Załącznik Nr 7 do SIWZ


Zapytanie ofertowe dotyczące zespół ds. monitoringu przyrodniczego zadanie III.1 projekt pn Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 ....

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na świadczenie usług dotyczących monitoringu przyrodniczego
 
 
 
Zapytanie ofertowe
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 3/2017 Burmistrza Dobiegniewa z dnia 19 stycznia 2017 roku
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie dla projektu realizowanego w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wydane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia
22 września 2015 roku.  
I.                                                Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
 
II.                                                Przedmiot oferty:
Przedmiotem zaproszenia jest świadczenie usług (2 osobowy zespół ds. monitoringu przyrodniczego)
w zakresie bieżącego nadzoru przyrodniczego, konsultacji w zakresie podejmowanych działań ochronnych, udziału w spotkaniach zespołu realizującego projekt, wykonanie monitoringu „0”, w trakcie i po realizacji zadań
w ramach projektu pn. „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”, szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik - Plan monitoringu siedlisk i gatunków w ramach projektu, realizowany w ramach projektu przez zespół ds. monitoringu przyrodniczego (2 osoby). Dodatkowo Zamawiający otrzyma dwukrotnie
(w terminach: do końca marca 2018 roku i do końca grudnia 2018 roku) opracowanie w formie pisemnej
z przeprowadzonych badań w odniesieniu do istotnych zagadnień dotyczących części przyrodniczej projektu (część I, II osobno).  
 
1.       CZĘŚĆ I - Koordynator do spraw siedlisk i gatunków o specjalności hydrobiolog
wymiar czasu pracy: 16 godzin/miesięcznie
wymagane kwalifikacje: samodzielny pracownik naukowy; praktyka w badaniach terenowych dotyczących ichtiofauny, bentosu oraz parametrów fizyko-chemicznych wód potwierdzona publikacjami; dorobek naukowy w zakresie hydrobiologii oparty na badaniach wód płynących dorzecza Drawy; doświadczenie w ocenie natężenia presji ruchu turystycznego na środowisko rzeczne poprzez obserwacje i metody ankietowe;
2.       CZĘŚĆ II – Koordynator ds. siedlisk i gatunków o specjalności hydrobotanik
 wymiar czasu pracy: 16 godzin/miesięcznie
wymagane kwalifikacje: samodzielny pracownik naukowy; praktyka w badaniach terenowych dotyczących wyróżniania zbiorowisk roślinnych w nurcie i obrzeżach rzeki potwierdzona publikacjami; dorobek naukowy w zakresie hydrobotaniki oparty na badaniach wód płynących dorzecza Drawy; umiejętność oceny stanu ekologicznego wód płynących na podstawie składu gatunkowego i ilościowego makrofitów;
Termin realizacji zamówienia od kwietnia 2017 roku do grudnia 2018 roku (21 miesięcy). Dokładny termin rozpoczęcia świadczenia usług zostanie określony po wyłonieniu pełnego składu zespołu ds. monitoringu przyrodniczego. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa zlecenie. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało raz w miesiącu, na podstawie rachunków/faktur wraz z miesięcznym zestawieniem czasu pracy dostarczonych przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego. W przypadku nie uzyskania potwierdzenia dofinansowania projektu w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 do momentu rozstrzygnięcia postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z Wykonawcami na okres 3 miesięcy kalendarzowych z możliwością dalszego przedłużenia umowy.  
 
III.                                                Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
w odniesieniu do kryteriów doświadczenia i wykształcenia na zasadzie załączono/nie załączono na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający wykluczy
z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
 
Nazwa kryterium Waga
Cena 100 pkt
 
  • Kryterium ceny
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, pozostałym ofertom zostanie przyznana proporcjonalnie niższa liczba punktów. Sposób punktacji za cenę oferty jest następujący:
 (cena najniższa / cena w przedstawionej ofercie) x 100 = . . . pkt
  • Wynik
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
 
 
IV.                                                Sposób złożenia oferty:
Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podpisać i złożyć zgodnie z załączonym opisem przedmiotu i warunkami zamówienia. Do oferty należy załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dorobek naukowy. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładną nazwą i adresem Oferenta oraz dopiskiem: Oferta na świadczenie usług zespołu ds. monitoringu przyrodniczego w ramach projektu „Ochrona cennych siedlisk Drawieńskiego Parku Narodowego oraz przyległych obszarów Natura 2000 poprzez relokację ruchu turystycznego na szlak wodny Mierzęcka Struga – etap II”. Zamawiający dopuszcza możliwość,
w terminie przez siebie ustalonym, jednorazowego uzupełnienia braków formalnych poprzez dostarczenie przez Wykonawcę brakujących dokumentów, sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, uzupełnienia podpisów, przedłożenia w formie pisemnej dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty. Zastrzega się, że Gmina Dobiegniew może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie bez wyłaniania oferentów.
 
V.                                                Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 24 marca 2017 r. do godziny 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew lub za pośrednictwem poczty na wskazany adres.
W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje data faktycznego wpływu oferty do sekretariatu Urzędu, a nie data stempla pocztowego.
 
VI.                                                Osoba do kontaktu:
Andrzej Kuczyński tel: 095 74 88 165 ; e-mail: a.kuczynski@dobiegniew.pl
 

 zalformmonit.doc      formularz ofertowy

 zalplanmsig.pdf      plan monitoringu

 zapmonitoring.pdf      zapytanie ofertowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i

         

 Zawiadomienieowyborzenajkorzystniejszejoferty.pdf      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"


Informacja z jawnego otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i zyć".

   

 Informacjazotwarciaofert.pdf      Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć"


Informacja o wyborze oferty dla zadania „Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie”

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

I. Zamawiający
1.Nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „KOMUNALNI” Spółka z o. o. w Dobiegniewie
2. Adres: ul. Poznańska 8a
3. Kod pocztowy: 66-520
4. Miejscowość: Dobiegniew
5. Województwo: lubuskie
 
II. Tryb i przedmiot zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
III. Nazwa zadania: 
„Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych KOMUNALNI Spółka z o.o. w Dobiegniewie”
 
IV. Wybór oferty:
COAL TRADE Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 4, 71-804 Szczecin
Cena brutto za całość zamówienia 388 280,25 zł
Czas dostawy – 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia
Wartość opałowa - 29 MJ/kg 
 
Poniżej przedstawiamy wykaz Wykonawców i punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 
1. COAL TRADE Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 4, 71-804 Szczecin
Cena 60 pkt,
Czas dostawy – 20 pkt
Wartość opałowa – 10 pkt
Razem: 90 pkt
 
2. P.W. ATEX Sp. z o. o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice
Cena 59,89 pkt,
Czas dostawy – 20 pkt
Wartość opałowa – 10 pkt
Razem: 89,89 pkt
 
 
3. „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań
Cena 56,31 pkt,
Czas dostawy – 20 pkt
Wartość opałowa – 10 pkt
Razem: 86,31 pkt
 
                                                                                                                                      Prezes Zarządu     
                                                                                                                                      Dyrektor Spółki
                                                                                                                                 Agnieszka Walendzik 

                                                                                                                                                                                                                 


Przetarg nieograniczony - Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym "Dobiegniew - chcę tu mieszkać, pracować i żyć".

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://www.dobiegniew.pl

Ogłoszenie nr 23143 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.
 
Dobiegniew: Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak
Nazwa projektu lub programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych:  nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobiegniew, krajowy numer identyfikacyjny 52874100000, ul. Dembowskiego  2, 66-520   Dobiegniew, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 611 001, e-mail inwestycje@dobiegniew.pl,
faks:957 611 041. 
Adres strony internetowej (URL): www.dobiegniew.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I. 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobiegniew.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak 
Inny sposób: w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  Adres: 
Urząd Miejski w Dobiegniewie, 66-520 Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, pokój nr 15 (sekretariat)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kotłowni przy ul. Szkolnej oraz oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie objętych projektem rewitalizacyjnym „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” 
Numer referencyjny: RKG.GA.271.01.2017

II. 2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 
II. 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie podzielone zostało na następujące części: CZĘŚĆ I – Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Szkolnej z rozbudową sieci ciepłowniczej w Dobiegniewie, CZĘŚĆ II – Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków w Dobiegniewie.
1. W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.
2. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 29 ustawy Pzp stanowią wytyczne do sporządzenia opracowania projektowego – załącznik nr 7 do SIWZ. 
II. 5) Główny kod CPV: 71240000-2
II. 6)  Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II. 7 ) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/12/2017
data zakończenia: 30/06/2018
II. 8) Informacje dodatkowe: zakończenie realizacji zamówienia dla części I - 30.06.2018 r., natomiast dla części II - 15.12.2017 r.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: a)usługi* wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. *Przez usługę Zamawiający rozumie wykonanie minimum jednej dokumentacji projektowej odpowiadającej swym zakresem przedmiotowi zamówienia (wg zał. Nr 7 do SIWZ).
W zależności, na którą część Wykonawca składa ofertę: dla części I – remont, przebudowa lub zaprojektowanie nowego obiektu uwzględniającego proces technologiczny dla kotłowni i sieci ciepłowniczej (kotłownia o nominalnej mocy cieplnej min. 600 kW), dla części II - remont, przebudowa lub zaprojektowanie nowego obiektu uwzględniającego proces technologiczny dla oczyszczalni ścieków (przepustowość min. 600 m3/dobę). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe: - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, do projektowania bez ograniczeń – dla części I, - minimum jeden (1) projektant posiadający uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, do projektowania bez ograniczeń – dla części II.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:  nie 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – potwierdzającą spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.2. (jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika, że jest ona/on opłacona/opłacony, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej/jego opłacenia).
2. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (potwierdzający spełnienie warunku określonego w Dziale V pkt 2.3. - załącznik nr 4 do SIWZ).
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  nie 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:  nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6)  Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  nie 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp:  tak 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana niniejszej umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym art. 144 oraz określonych w niniejszej umowie.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1)w części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów lub informacji, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, b) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 144 ustawy Pzp, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania prac objętych niniejszą umową, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, d) wystąpienia zmian przepisów prawa, które spowodują konieczność dostosowania dokumentacji do znowelizowanych przepisów, e) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające wydały decyzje o wstrzymaniu wykonywania umowy lub nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie (na skutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy) i skutkuje to koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na okoliczności wymienione w literach a-e, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone przez Zamawiającego. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2)W części dotyczącej zmiany zakresu przedmiotu umowy (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1b ustawy Pzp) w przypadku: a)konieczności aktualizacji dokumentacji lub zmiany szczegółowego zakresu dokumentacji w sytuacjach określonych w pkt 1) lit. a-e, b)aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, c)pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji/nowszej technologii pozwalających na zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem niniejszej umowy. 3) W części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (przy zachowaniu ceny jednostkowej netto bez zmian). 4)W części dotyczącej zmiany terminów realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia wskazanych w harmonogramie w razie wystąpienia sytuacji, określonych w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2. 5)W przypadku zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 6)W części dotyczącej zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (o których mowa w § 12 ust. 1) w przypadku: a)śmierci, choroby, ustania stosunku pracy lub innych zdarzeń losowych. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego, b)gdy Zamawiający uzna i pisemnie uzasadni, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. Zmiana wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.
3. Żadna z ww. przesłanek do zmiany umowy nie daje Wykonawcy prawa do żądania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, jedynie do wystąpienia do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem, który w uzasadnionych przypadkach może zostać zaakceptowany.
 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w postaci kolejnych aneksów zawartych na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany w harmonogramie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 oraz §6 nie powodują konieczności sporządzania aneksu do umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 21/02/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Oferta musi być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.4.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.4.3) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: I    Nazwa: Modernizacja kotłowni osiedlowej przy ul. Szkolnej z rozbudową sieci ciepłowniczej
w Dobiegniewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 29 ustawy Pzp stanowią wytyczne do sporządzenia opracowania projektowego – załącznik nr 7 do SIWZ. 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2 
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/06/2018
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20
Część nr: II    Nazwa: Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią ścieków
w Dobiegniewie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach planowanego zadania zostanie wykonana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę. Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 29 ustawy Pzp stanowią wytyczne do sporządzenia opracowania projektowego – załącznik nr 7 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71240000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 15/12/2017
4) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres aktualizacji dokumentacji 20
doświadczenie osób 20


 OdpowiedzinazapytanieNr2.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 2 - umieszczono dnia 14.02.2017r.

 OdpowiedzinazapytanieNr3.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 3 - umieszczono dnia 16.02.2017r.

 Odpowiedzizap1.pdf      Odpowiedzi na zapytanie Nr 1 - umieszczono dnia 14.02.2017r.

 SIWZprojektowanie.doc      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 Zaacznikdoodpowiedzi.pdf      Załączik do odpowiedzi Nr 1 - załacznik Nr 1 do decyzji Nr 7/2007/2008

 ZalacznikdoodpowiedziNr1.pdf      Załącznik do odpowiedzi Nr 1 Decyzja - Nr 7/2007/2008 - środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację

 ZalacznikNr7doSIWZ.docx      Załącznik Nr 7 do SIWZ

 ZalacznikodpNr1decyzja.pdf      Załącznik do odpowiedzi Nr 1 - Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


« <  ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   > »