Czyste powietrze

Gminny  Punkt  Konsultacyjno – Informacyjny  Programu „Czyste Powietrze”

Gmina Dobiegniew w 2019 roku podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w zakresie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Ma to poprawić efektywność programu, a także wpłynąć na przyspieszenie i polepszenie realizacji programu na terenie województwa lubuskiego.

Przeszkolony pracownik Gminy wyjaśni zasady programu oraz pomoże przy składaniu wniosku
i rozliczeniu dotacji.  Punkt znajduje się w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 (pokój nr 209) i jest czynny w poniedziałki od godziny 12:00 do 17:00 oraz w czwartki od godziny 10:30 do 15:30. Telefon kontaktowy:  95 74 88 157.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

W nowej wersji Programu obowiązują dwie formy dofinansowania:

  • podstawowy poziom dofinansowania – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych (dochody roczne wnioskodawcy nie mogą przekroczyć  100 000,00 zł),
  • podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych (dla wnioskodawców, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 1 400, 00 zł w gospodarstwie wieloosobowym (od 01.07.2021 r. – 1 563,60 zł),

– 1 960,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym (od 01.07.2021 r.  – 2 189,04 zł).

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są:

  • właścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Budynek jednorodzinny to taki, w którym wydzielone są max dwa lokale.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOSiGW,  powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem  jej zamieszkania)  zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania  (Część  2 programu) jest uwarunkowana posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach Części 2 programu.

W Gminie Dobiegniew zaświadczenia wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. Dembowskiego 2 w Dobiegniewie.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj. : węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze”  na stronach: www.czystepowietrze.gov.pl i www.wfosigw.zgora.pl

image_pdfimage_print