Rada Miejska

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ Kadencji 2018 – 2023

Marek Kowalczyk  - Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszek Wieczór - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Biel - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Joanna Grabia - Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej
Bartosz Jabłoński - Członek Komisji Rewizyjnej
Jolanta Kadler - Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej
Zbigniew Kołodziej - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej; Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Paweł Łysiak - Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, wniosków i petycji; Członek Komisji Społeczno-Oświatowej;
Dariusz Majowicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Andrzej Muszyński - Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
Andrzej Świątkowski - Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
Bernard Szyrwiński - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Członek Komisji Rewizyjnej
Marzena Wierzbicka - Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; Członek Komisji Rewizyjnej
Waldemar Wołyniec - Członek Komisji Społeczno-Oświatowej
Urszula Woszczyk - Zastępca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej

plansza transmisja

KOMPETENCJE

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych. Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1. uchwalanie statutu gminy,

2. ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania
oraz podejmowanie sprawozdań z jego działalności,

3. powoływanie oraz odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym
budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,

4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6. uchwalanie programów gospodarczych,

7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych,

8. podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach,

9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu,

10. określenie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej
oraz z zakresu właściwości powiatu i województwa na podstawie porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego,

12. podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie
na ten cel odpowiedniego majątku,

13. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazwy ulic i placów publicznych
oraz wznoszenia pomników,

14. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

Działalność Rady Miejskiej jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesję Rady Miejskiej.
Podjęte przez radę uchwały przechowuje się wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

Komisje i ich zadania

1. Komisja Rewizyjna

- kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

2. Komisja Finansowo-Gospodarcza

- zajmuje się stanem finansów i budżetu gminy. Do zakresu działania tej Komisji należą również sprawy planowania, mienia komunalnego, gospodarowania, rolnictwa, handlu, usług, przemysłu i ochrony środowiska.

3. Komisja Społeczno-Oświatowa

- zakres obejmuje sprawy: oświaty, kultury i kultury fizycznej, turystyki, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi, bezrobocia oraz socjalne i mieszkaniowe.

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- zakres obejmuje sprawy: skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

 

Skład Rady Miejskiej 2014-2018

1. Kowalczyk Marek - Przewodniczący Rady
2. Golec Karol - Wiceprzewodniczący Rady
3. Biel Jerzy - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4. Grabia Joanna - Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
5. Józefowska Ewelina - Członek Komisji Rewizyjnej
6. Kołodziej Zbigniew - Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej
7. Krupa Katarzyna - Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej
8. Łysiak Paweł - Członek Komisji Społeczno-Oświatowej
9. Majowicz Dariusz - Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej
10. Makuchowska Anna - Członek Komisji Rewizyjnej
11. Muszyński Andrzej - Członek Komisji Finansowo-Gospodarczej
12. Pawłowska Marlena - Zastępca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Oświatowej
13. Szpila Waldemar - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
14. Wierzbicka Marzena - Członek Komisji Rewizyjnej
15. Wlaźlik Władysław Członek Komisji Społeczno-Oświatowej