Regulaminy oraz akty prawne w zakresie turystyki w Gminie Dobiegniew

Uchwała dotycząca zakazu używania jednostek pływających
z silnikiem motorowo – spalinowym na j. Wołogoszcz Duży

Uchwała dotycząca zakazu używania jednostek pływających
z silnikiem motorowo – spalinowym na j. Osiek, Żabie, Ogardzka Odnoga, Lipie

Zarządzenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 14.06.2024 r.

Regulamin pól kempingowych administrowanych przez Gminę Dobiegniew.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Miejsce postojowe i rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje gospodarz obiektu.
Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych .
Wizyty osób odwiedzających gości pola kempingowego każdorazowo prosimy zgłaszać gospodarzowi obiektu.
Na terenie pola kempingowego mogą przebywać osoby zameldowane, a także czasowo do godziny 22:00 osoby zaproszone przez wynajmującego.

2. ZASADY POBYTU
Pole kempingowe jest miejscem odpoczynku.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00. Przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z gospodarzem obiektu .
Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
Przebywający na terenie pola kempingowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ., a w szczególności zabrania się:
– rozpalania ogniska na terenie pola kempingowego poza miejscem do tego przeznaczonym
Gospodarz obiektu ma prawo usunąć turystę z pola kempingowego jeżeli narusza postanowienia regulaminu, zakłóca spokój lub nadużywa alkoholu.

3. CZAS POBYTU
Doba pobytowa na terenie pola kempingowego trwa do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.

4. PRZEPISY PORZĄDKOWE
Każdy przebywający winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku, a w szczególności składować nieczystości w miejscu do tego przeznaczonym.

Szanujemy otaczająca nas przyrodę, nie niszczymy krzewów i drzew.

Mycie naczyń i innych przedmiotów przez użytkowników przyczep kempingowych i pola kempingowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym sanitariacie ośrodka.

Zabrania się kąpieli psów i czyszczenia ryb na terenie wyznaczonych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz pola kempingowego.
Zabrania się pozostawiania sprzętu w tym przyczep kempingowych i rozstawionych namiotów bez opieki właściciela w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, po upływie określonego czasu zarządca pola kempingowego ma prawo usunąć wyżej określony sprzęt na koszt wynajmującego.

Dzieci przebywające na terenie pola kempingowego, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
Zabawy zespołowe, a w szczególności gra w piłkę nożną i siatkową może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Osoby nie przebywające na polu kempingowym, chcąc zorganizować ognisko w miejscu do tego wyznaczonym, winny wcześniej zgłosić ten fakt obsłudze pola kempingowego.

5. ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW
Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych .
Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie pola kempingowego i parkingów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zarządca pola kempingowego nie ponosi odpowiedzialności finansowej za przedmioty wartościowe (pieniądze, biżuteria, sprzęt, itp.) należące do wynajmujących..
Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z gospodarzem obiektu.
Skargi, wnioski można zgłaszać u gospodarza obiektu.

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Wodnego gminnej bazy turystycznej.

Klientem wypożyczalni może być pełnoletnia osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni.
Zaakceptowanie regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych następuje
przez podpisanie DOKUMENTU wypożyczenia.
1. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem.
4. Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię stanowiącą zabezpieczenie wypożyczalni do zwrotu sprzętu w terminie określonym przez wypożyczającego, zgodnie z wysokością opłat kaucyjnych i naprawczych niniejszego regulaminu.
5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia lub wcześniej. Warunkiem zwrotu kaucji jest zwrot wypożyczonego sprzętu w terminie nieprzekraczającym terminu zwrotu. Niedotrzymanie terminie zwrotu skutkuje zatrzymaniem kaucji przez wypożyczalnie.
9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina.
14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
15. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
16. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie, zdekompletowanie i zaginięcie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków i zgodnie z wysokością opłat kaucyjnych i naprawczych niniejszego regulaminu. Z zaistniałej sytuacji sporządza się protokół zaginięcia lub zniszczenia sprzętu.
17. Właścicielem wypożyczalni jest Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew.
18. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd zgodnie z siedzibą wypożyczalni.
19. Inne, nieujęte kwestie regulują stosowne akty prawne.

Cennik opłat za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych w tym pól namiotowo-kempingowych nad jeziorami Radęcino w miejscowości Radęcin oraz Żabie w miejscowości Ługi, a także za wynajęcie sprzętu wodnego na wypożyczalni sprzętu wodnego nad jeziorami Osiek, Radęcino, Wielgie oraz Żabie w m. Ługi, będący załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa nr 43/2024 z dnia 14.06.2024 r.

Ustawienie namiotu do 4 osób – 10 zł/doba*
Ustawienie namiotu pow. 4 osób – 20 zł/doba*
Ustawienie przyczepy campingowej małej (jednoosiowej) – 30 zł/doba*
Ustawienie przyczepy campingowej dużej (dwuosiowej) – 40 zł/doba*
Ustawienie campera – 40 zł/doba*
Ustawienie samochodu na polu namiotowo-kempingowym – 10 zł/doba*
Pobyt osoby dorosłej – 15 zł/doba*
Pobyt osoby niepełnoletniej – 10 zł/doba*
Opłata za korzystanie z przyłącza elektrycznego – 20 zł/doba*
Kajak 2 osobowy z osprzętem – 20 zł/h**
Rower wodny 4 osobowy – 30 zł/h**
Rower wodny 2 osobowy – 20 zł/h**
Zagubienie lub zniszczenie wiosła od kajaka – 150 zł/stuka
Zagubienie lub zniszczenie kamizelki asekuracyjnej – 100 zł/sztuka
Zniszczenie sprzętu ponad normalne użytkowanie zgodne z przeznaczeniem wg wyceny naprawy
Zagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 2 osobowego – 4000 zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie kajaka 1 osobowego – 3000 zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 4 osobowego – 8000 zł
Zagubienie lub całkowite zniszczenie rowerka 2 osobowego – 6000 zł

* opłaty dotyczą pól namiotowo-kempingowych i terenów rekreacyjnych nad jeziorami Radęcino w miejscowości Radęcin oraz Żabie w miejscowości Ługi

** wypożyczenie możliwe w godzinach otwarcia wypożyczalni sprzętu wodnego tj. w godz. od 11:00 do 19:00, na terenie wypożyczalni nad j. Osiek oraz nad j. Wielgie podane ceny są cenami kaucji zwrotnych za wypożyczenie sprzętu wodnego.