Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Radęcinie 994/2

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tj.. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)  Burmistrz Dobiegniewa odwołuje wyznaczony na dzień  2 lipca 2023 roku na godz. 1200 I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerem ewidencyjnym działki 994/2 i powierzchni  924 m2   stanowiąca własność komunalną Gminy Dobiegniew  z powodu, iż w trakcie trwającego postępowania pojawiły się nowe istotne dla sprawy okoliczności.

Powodem odwołania przetargu jest błędny zapis terminu przetargu.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew.pl  i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl oraz  w miejscowości, w której znajduje się przedmiotowa działka.

BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska