Nabór wniosków w Programie Ciepłe Mieszkanie

Postęp realizacji Programu:
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych – 27 szt.
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych – 27 szt.
Sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym – 105.939,94 zł.

Nabór wniosków w Programie Ciepłe Mieszkanie

Od 21.04.2023 r. Urząd Miejski w Dobiegniewie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych
w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Program jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nabór ma charakter ciągły, wnioski można składać od 21.04.2023 r. do 31.03.2024 r. (lub do wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację programu).

Program jest skierowany do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Dobiegniew.

Program polega na refundacji poniesionych kosztów. Wykonanie inwestycji następuje po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Dobiegniew.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie (przy założeniu, że element powyżej zostanie uwzględniony):

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska
  zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”),
 • jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami,
 • urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania techniczne określone
  w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru wniosków
  (wykaz kosztów kwalifikowanych).

Jaka będzie wysokość dofinansowania?

Program przewiduje trzy poziomy dofinansowania:

poziom podstawowy – dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 120 tys. zł – dofinansowanie wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;

poziom podwyższony – dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym – dofinansowanie wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł;

poziom najwyższy – dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym – dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków dla Beneficjentów Końcowych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Dobiegniew.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Urząd Miejski w Dobiegniewie, ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew

Małgorzata Kuzioła,  tel.:  957488157.

 

Dokumenty programu:

Regulamin naboru wniosków dla Beneficjenta Końcowego w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Dobiegniew.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – koszty kwalifikowane.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – wzór umowy.

 

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu – wzór wniosku o dofinansowanie.

Formularz oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy.

Formularz oświadczenia współwłaścicieli lokalu.

Instrukcja wypełnienia wniosku wraz z wykazem dochodów niepodlegających opodatkowaniu.

 

Wniosek o płatność w ramach programu Ciepłe Mieszkanie

Załącznik nr 4 do Regulaminu – wzór wniosku o płatność.

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność – zestawienie faktur.

Załącznik nr 2 do wniosku o płatność – zestawienie dokumentów rozliczeniowych.

Załącznik nr 3 do wniosku o płatność – wzór odbioru prac wykonawcy.

Załącznik nr 4 do wniosku o płatność – instrukcja wypełnienia wniosku.