Oferta pracy: Pracownik Administracyjno – Kadrowy

DYREKTOR CENTRUM KULTURY W DOBIEGNIEWIE  GORZOWSKA 11, 66-520 DOBIEGNIEW

 OGŁASZA NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO :

PRACOWNIK  ADMINISTRACYJNO – KADROWY

 1. Adres i nazwa jednostki:
  Centrum Kultury w Dobiegniewie:
  Gorzowska 11, 66-520 Dobiegniew
 2. Określenie stanowiska pracy: pracownik administracyjno – kadrowy
 3. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
 4. Rodzaj umowy o pracę: na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 5. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:
 1. Obywatelstwo polskie;
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. Nieposzlakowana opinia;
 4. Wykształcenie minimum średnie ( mile widziane wykształcenie kierunkowe – administracyjne);
 1. Znajomość prawa pracy oraz zagadnień administracyjno-kadrowych
 2. Co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 3. Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera i programów MS Office (w szczególności Excel)
 1. Preferowane doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Biegła obsługa urządzeń biurowych;
 2. Umiejętność korzystania z zasobów internetowych;
 3. Umiejętność redagowania pism urzędowych;
 4. Wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, dobra  organizacja pracy, umiejętność zarządzania czasem pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 2. Obsługa poczty elektronicznej
 3. Redagowanie zleconych dokumentów
 4. Przetwarzanie danych w systemie komputerowym
 5. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów oraz kompletowanie
  i przechowywanie dokumentów
 6. Dbanie o sprawny przepływ informacji
 7. Prowadzenie akt osobowych pracowników, kierowanie na badania  i wydawanie innych druków kadrowych,
 8. Przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 9. Ewidencja czasu pracy pracowników,
 10. Terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań do GUS,
 11. Wystawianie zaświadczeń,
 12. Archiwizacja i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 13. Zawiadamianie serwisantów o konieczności usunięcia usterek i wykonania prac związanych z konserwacją urządzeń oraz sprzętu,
 14. Prace związane z inwentaryzacją,
 15. Prowadzenie spraw związanych z dokumentacją projektów zewnętrznych,
 16. Wystawianie delegacji oraz prowadzenie ich rejestru,
 17. Przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji w zakresie wykonywanych czynności,
 18. Wykonywanie innych poleceń dyrektora zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie.
 2. List motywacyjny podpisany własnoręcznie.
 3. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie.
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie.
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 8. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282 z poźn. zm.).
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach z zakresu płac).
 10. Podpisane pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:

 

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 27  kwietnia 2016    w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku   z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) ’’

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016  L  119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Dobiegniewie, ul. Gorzowska 11, tel: 95 761 10 95., email: inspektor@cbi24.pl .

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod
  adresem email: inspektor@cbi24.pl.
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
  rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1162) w celu rekrutacji do pracy w Centrum Kultury w Dobiegniewie.

4.Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji.
5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach
określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt
tylko z wybranymi kandydatami.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać w sekretariacie Centrum Kultury w Dobiegniewie, ul. Gorzowska 11, w terminie do dnia 28.07.2023 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik administracyjno – kadrowy”.

Aplikacje które wpłyną do sekretariatu Centrum Kultury w Dobiegniewie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

image_pdfimage_print