Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa – 373/1

BURMISTRZ   DOBIEGNIEWA

OGŁASZA  DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości, Oznaczenie w księdze wieczystej KW Nr Powierzchnia  w ha Położenie nieruchomości, nr obrębu Przeznaczenie w planie miejscowym Cena wywoławcza

zł/netto

Wadium

1 2 3 4 5 7 8 9
 

 

1.

 

 

373/1

 

 

GW1K/000

28216/7

 

 

 

0,4543

 

 

 

Dobegniew,0013

Nieruchomość jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

 

2P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów

 

200.000,00

          20.000,00

 

Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

 

Przetarg dla  nieruchomości  odbędzie się w dniu  5 września  2022 r.  o godz. 1100  w  sali    konferencyjnej  /I piętro pokój nr 204/, Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie ul. Obrońców Pokoju 24.

Do przetargu mogą  przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie:

 • dowodu wniesienia wadium,
 • w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, zgodnie z art. 6 ust. I pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2020r., poz. 1546 ze zm.) – w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa, o którym mowa wyżej, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł ( część IV załącznika do tej ustawy); powyższej opłaty nie uiszcza się w przypadku gdy pełnomocnictwo udzielone jest: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu/,
 • małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście. W przypadku brania udziału w licytacji przez jednego z małżonków posiadających ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka – w formie aktu notarialnego – dotycząca wyrażenia zgody na udział w przetargu na kupno określonej nieruchomości. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej należy przed przetargiem dostarczyć komisji przetargowej stosowny dokument potwierdzony notarialnie,
 • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – aktualnego odpisu  z rejestru, własności pełnomocnictw dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (odpis z rejestru winien być datowany nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, a jego aktualność winna być potwierdzona przez reprezentanta podmiotu).

Wadium  należy wnieść najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2022 r. w kwocie jw. na konto Gminy Dobiegniew   numer 77 1020 1967 0000 8702 0006 0814 – Banku PKO BP S.A. Oddział Gorzów Wlkp. Wpłacone wadium winno znajdować się na wyżej wymienionym koncie najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2022 r. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wpłata dotyczy (numer działki) oraz  nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) zamierzającej nabyć nieruchomość w przetargu.

Wpłacone  wadium przez  oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet należności. Pozostałym oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy w razie uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

UWAGA

Minimalne postąpienie – o które należy podwyższyć cenę wywoławczą przy licytacji ww. nieruchomości – zostanie ustalone przez uczestników przetargu bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej,                   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę nr 373/1 o powierzchni 0,4543 ha położona jest w strefie pośredniej Dobiegniewa przy ul. Leśnej. Od północy przylega do terenów kolejowych z linią kolejową relacji Poznań Szczecin. Od północnego-zachodu graniczy z obiektem magazynowo-handlowym z branży rolniczej. Od południa przez ul. Leśną graniczy z terenami sportowymi, Walory lokalizacyjne działki  uznaje się jako bardzo korzystne. Dojazd do działki od ul. Gorzowskiej realizowany jest na odcinku około 360m ul. Leśną stanowiącą tereny kolejowe i dalej drogą gminną. Kształt nieruchomości regularny, teren równy. Przez działkę, wzdłuż północno-wschodniej granicy przebiega na odcinku 55 m podziemna linia telekomunikacyjna nie utrudniająca zabudowy. Kształt i konfigurację uznaje się jako korzystne. Działka usytuowana jest w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg miejski i kanalizację sanitarną.

Klasoużytek:  Bp – 0,4543 ha.

Dobiegniew jest niewielkim miastem liczącym nieco ponad 3000 mieszkańców, z siedzibą gminnych władz samorządowych, położonych nad jeziorami, w terenie o atrakcyjnych walorach turystycznych i przyrodniczo-krajobrazowych. Miasto położone jest przy szlaku kolejowym relacji Szczecin – Poznań i ruchliwym szlaku kołowym prowadzącym od zachodniej granicy państwa, z Kostrzyna nad Odrą do Gdańska i na mazury oraz do Rosji, Litwy i Łotwy (droga krajowa nr 22).

 

W dniu 02.06.2022 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, który zakończył się wynikiem negatywnym.

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.
 2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dla nieruchomości opisanej w powyższej tabeli: poz.1 – 27.04.2022 r.
 3. Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego z założeniem i wpisem do księgi wieczystej oraz koszty związane z okazaniem granic w całości ponosi nabywca nieruchomości.
 4. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 6. Z dniem podpisania umowy w formie aktu notarialnego na nabywcę przechodzą wszelkie ciężary i korzyści związane z nieruchomością.
 7. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i uiścić stosowne opłaty.
 8. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
 9. Organizator nie odpowiada za wady ukryte.

 Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu

 

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie  internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl  oraz pod adresem  www.bip.dobiegniew  i na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl oraz  w miejscowości, w której znajduje się przedmiotowa działka.

Dodatkowe informacje dotyczące zbycia nieruchomości można uzyskać w pokoju numer 201  Urzędu Miejskiego w  Dobiegniewie  i pod numerem telefonu  95 7488156.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

                           

                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ
Sylwia Łaźniewska

image_pdfimage_print