Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  DOBIEGNIEWA

z dnia 04.07.2023 r.

 Działając na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.),

Burmistrz Dobiegniewa podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobiegniew przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości.

 

 

 

Lp.

 

Położenie działki (obręb)

 

Numer

działki

(część)

 

KW  

Przeznaczenie nieruchomości

w planie zagos. rzestrzennego/ w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew

Powierzchnia            w ha Przeznaczenie nieruchomości  

Opis nieruchomości

Wysokość opłat

z tytułu dzierżawy

złotych netto

Termin wnoszenia opłat
1.  

Radęcin

0001

 

199/2

 

GW1K/00027690/6

Dla terenu, w którym znajduje się przedmiotowa działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.                     W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobiegniew jest to teren oznaczony jako obszary zabudowy mieszkaniowej istniejące i projektowane  

0,5500

 

Teren przeznaczony pod usługi noclegowe

 

Nieruchomość zabudowana

budynkiem o powierzchni użytkowej 536,70 m2

 

lokal-8,00zł/m2/miesiąc

grunt-0,20zł/m2/miesiąc

 

Do 25  każdego miesiąca

Podany czynsz dzierżawy powiększony o podatek VAT obowiązuje w okresie dzierżawy na warunkach zawartych umów.

 

   BURMISTRZ

Sylwia Łaźniewska

 

Niniejszy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie:

Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobiegniew, www.dobiegniew.pl oraz  pod adresem www.bip.dobiegniew.pl.  i w serwisie prasowym na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .

 

Wywieszono na tablicę ogłoszeń:   04.07.2023r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:      ………………2023r.